Objavljeno u Službene obavijesti, 05.09.2022.

Odluka o sufinanciranju javnoga prijevoza učenika srednjih škola

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/22-01/13

URBROJ: 2196-4-2-22-1

Vinkovci05. rujna 2022. god.                                                     

                                                              

            

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20.)  i članka 64. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj: 2/21.) d o n o s i 

 

 

ODLUKU

o sufinanciranju javnoga prijevoza učenika srednjih škola

 

 

Članak 1.

 

            U školskoj godini 2022./2023 u razdoblju od 05. rujna 2022. do 30. lipnja  2023. godine Grad Vinkovci sufinancirati će javni prijevoz učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada i prigradskog naselja Mirkovci. 

            Grad Vinkovci će sufinancirati srednjoškolski prijevoz na osnovu limita utvrđenog  Odlukom o kriterijima i načinu financiranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022/2023. („NN“ br. 101/2022.) Vlade Republike Hrvatske. 

Sufinanciranje se vrši na način da od limitirane cijene karte Ministarstvo znanosti i obrazovanja  sufinancira 75%, učenik u cijeni karte sudjeluje sa 110,00 kunn (14,60 EUR), a preostali iznos troška prijevoza učenika srednjih škola zajednički sufinanciraju 50% iznosa Županija Vukovarsko-srijemska, a drugih 50% Grad Vinkovci.

 

Članak 2.

 

            Učenicima – putnicima – srednjih škola koji koriste autobus kao prijevozno sredstvo Grad Vinkovci će sufinancirati  iznos mjesečne karte za:  

  • javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci – Vukovar, 
  • javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci – Borovo Naselje, 
  • javni autobusni prijevoz na relaciji Mirkovci – Vukovar, 
  • javni autobusni prijevoz na relaciji Mirkovci – Borovo Naselje, 
  • javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci – Županja, 
  • javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci – Đakovo, 
  • javni autobusni prijevoz na relaciji Vinkovci –Osijek.

 

 

 

Članak 3.

            

Učenici odnosno roditelji koji žele ostvariti pravo na sufinanciranje mjesečne karte dužni su dostaviti Prijevozniku ovjerenu potvrdu iz škole prema naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Prijevoznik će na osnovu potvrda izraditi popis učenika-putnika koji je dužan priložiti prilikom dostave računa za tekući mjesec. 

 

 

Članak 4.

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vinkovaca za 2022. godinu te će biti planirana i osigurana u Proračunu za 2023. godinu.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu dana  05. rujna 2022. godine, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Vinkovaca. 

 

 

                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                        Ivan Bosančić, mag. oec.