Mjesna samouprava

Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba.

U Gradu je dvanaest mjesnih odbora:

I. Mjesni odbor "Lenije"

II. Mjesni odbor "Stjepan Radić"

III. Mjesni odbor "Centar"

IV.Mjesni odbor "Kolodvor"

V. Mjesni odbor "Dvanaest redarstvenika"

VI. Mjesni odbor "VinkovačkoNovo Selo"

VII. Mjesni odbor "Lapovci"

VIII.Mjesniodbor "Ban Jelačić"

IX. Mjesni odbor "Zagrebački blok"

X. Mjesni odbor "Slavija"

XI. Mjesni odbor "Mala Bosna"

 XII. Mjesni odbor "Mirkovci".


Granice mjesnih odbora (u daljem tekstu: MO) u gradu Vinkovcima:

I. Mjesni odbor "Lenije"

Granica MO "Lenije" kreće na jugozapadu od željezničkog mosta preko Bosuta na pruzi Županja - Vinkovci i ide rijekom Bosut kroz cijeli grad, a zatim u smjeru juga Bosutom prateći ga zapadnim i južnim rubom rudine Trbušanci do sjeveroistočnog ruba šume Golubovac. Na tom mjestu istočni rub šume Golubovac izlazi na južnu obalu Bosuta, a granica MO "Lenije" se odvaja od Bosuta i granicom grada ide na jug, pa na jugozapad, zatim zapad i sjever do zatvaranja na polaznoj točki na željezničkom mostu preko Bosuta.

II. Mjesni odbor "Stjepan Radić"

Granica kreće na zapadu iza depandanse hotela "Slavonija" i ide na istok sredinom Vatrogasne ulice, tako da je desna strana te ulice u MO "S. Radić", do zaključno s kućnim brojem 38, produžava još po trasi zatvorenog potoka Ervenica, do međe između kuća broj 2 i 2A u Vojarskoj ulici, po kojoj granica MO skreće na jugoistok i istok, prelazi Vojarsku ulicu i nastavlja između zgrade Arhiva i kućnog broja 1B i susjedne zgrade, bivše školske dvorane kućni broj 1C, u Vojarskoj ulici, ide do kraja parcele Arhiva i skreće po međi te parcele ide parcelama potkućnica na desnoj strani Ulice S. Radića prema sjeveru, do južne granice dvorišta kuća broj 46 do 54 na desnoj strani u Ulici bana Jelačića i ide tim međama na istok. Izlazi po međi između kuća broj 2 u Ulici S. Radića i kuće br. 56 u Ulici bana J. Jelačića u Ulicu S. Radića. Prelazi Ulicu S. Radića i nastavlja na istok po međi između kuća broj 1 u Ulici S. Radića i kuće br. 58 u Ulici bana J. Jelačića i nastavlja u pravcu Ulice J. Bognera. Granica MO "S. Radić" obilazi oko kuće broj 3A u Ulici J. Bognera, i nastavlja na jugoistok po sjevernim međama potkućnica na lijevoj strani Ulice J. Bognera od kućnog broja 3 do 23. Izlazi na Ulicu R. Boškovića po sjevernoj međi kuće broj 2 u toj ulici, prelazi ulicu i nastavlja na jugoistok, južno od benzinske crpke. Nastavlja po sjevernim međama potkućnica lijeve strane Ulice K. Kotromanić, odnosno južnim međama potkućnica desne strane Ulice bana J. Jelačića, do željezničke pruge Vinkovci - Brčko. Granica nastavlja zapadnim (desnim) rubom te pruge prema jugu do šume Vrapčana, do stacionaže na pruzi 5 km od Vinkovaca. Na toj stacionaži granica MO skreće na jugozapad po sjeverozapadnom rubu šume Vrapčana po granici između k. o. Vinkovci II ik. o. Mirkovci i dolazi do Bosuta. Bosutom se granica vraća prema sjeveru i sjeveroistoku do zapadne međe kuće broj 2 u Ulici M. Gupca. Tu granica skreće malo na sjeveroistok i zatvara se napočetku Vatrogasne ulice.

III. Mjesni odbor "Centar"

Granica Mjesnog odbora "Centar" polazi na sjeverozapadu od raskršća ulica: Lapovačke, Kneza Mislava, Lj. Gaja iI. G. Kovačića i ide na istok sredinom Ulice Lj. Gaja do Ulice kralja Zvonimira. Presijeca tu ulicu u smjeru istoka i nastavlja sredinom Ulice V. Kovačića do Ulice hrvatskih kraljeva. Nastavlja sredinom Ulice hrvatskih kraljeva prema jugu do Ulice bana J. Jelačića, presjeca tu ulicu u smjeru juga i prolazi međom između kuća broj 30 i 32, na desnoj strani Ulice bana J. Jelačića, do Vatrogasne ulice. Granica MO nastavlja prema jugozapadu i zapadu sredinom Vatrogasne ulice do njenog početka. Istočno od depandanse hotela "Slavonija" i zapadnom međom kuće broj 2 u Ulici M. Gupca, skreće na jug do Bosuta. Dalje ide na zapad Bosutom do sjecišta Ulice J. Kozarca i Šetališta D. Švagelja. Na tom mjestu skreće na sjever i sredinom UliceJ. Kozarca ide do Duge ulice. Od sjecišta Duge ulice i Ulice J. Kozarca nastavlja na sjeverozapad sredinom Duge ulice do sjecišta te ulice i Ulice I. G. Kovačića. Od tog sjecišta granicanastavlja na sjever sredinom Ulice I. G. Kovačića do zatvaranja granice MO Centar na polaznom raskrižju.

IV. Mjesni odbor "Kolodvor"

Granica na jugozapadu polazi sa raskrižja Ulica Lj. Gaja, I. G. Kovačića, Lapovačke i Ulice kneza Mislava i ide sredinom Ulice kneza Mislava u smjeru sjevera, do sjecišta produžetka te ulice sa južnim rubom pojasa željezničke pruge Zagreb - Tovarnik. Granica ide na istok tim rubom pruge do nadvožnjaka na toj pruzi preko Ulice kralja Zvonimira. S nadvožnjaka se granica spušta na Ulicu kralja Zvonimira i ide prema jugu sredinom te ulice do raskrižja ulice s Ulicama V. Kovačića iLj. Gaja. Od tog raskrižja granica MO se vraća na zapad sredinom od Ulice Lj. Gaja do raskrižja te ulice sa ulicama I. G. Kovačića, Lapovačka i Kneza Mislava, gdje se zatvara.

V. Mjesni odbor "Dvanaest redarstvenika"

Granica Mjesnog odbora kreće s križanja Duge ulice s južnim rubom željezničke pruge Zagreb - Tovarnik i ide na zapad tim rubom do 75 m zapadno od putnog prijelaza ceste Vinkovci - Stari Mikanovci preko te pruge. Od tog mjesta granica kreće na sjever, pa na istok i sjeveroistok, pa ponovo na sjever, sjeveno od voćnjaka Borinci po granici Grada Vinkovaca do željezničke pruge Vinkovci - Osijek. Zatim granica MO prati zapadni rub te pruge prema jugoistoku od jugoistočne granice voćnjaka Borinci sa rudinom Žankovac. Od tog mjesta granica prati taj rub voćnjaka prema jugozapadu. Na lomu ograde voćnjaka, oko 450 m istočno od Borinačke ulice, granica se odvaja od ograde voćnjaka i ide prema jugoistokuparalelno na oko 450 m i istočno od Borinačke ulice do kanala Dren. Na prijelazu kanala granica se malo lomi prema jugozapadu i ide preko rudine Blato između k. č. br. 4325 i 4447u k. o. Vinkovci II, prema mjestu gdje se od magistralne pruge Zagreb - Tovarnik odvaja pruga za Županju. Na tom mjestu granica prelazi magistralnu prugu i ide po međi između k. č. br. 633l i 6333/l u k. o. Vinkovci II, do Ulice E. Kvaternika.Granica prelazi tu ulicu i nastavlja po sjevernoj međi kuće broj l8 u Ulici E. Kvaternika i južnim međamapotkućnica u Ulici E. Kvaternika do lenije koja je istočno od kućnog broja 6 u toj ulici. Kada dolazi do lenije, granica se u njenom produžetku lomi prema jugoistoku i ide paralelno sa Dugomulicom prema Ulici Matice hrvatske i sredinom te ulice ide do Lapovačke ulice. Prelazi Lapovačku ulicu i nepravilno po sjevernim granicama dvorišta kuća broj 62-98 na desnoj strani Duge ulice ide do međe između kuće broj 60 u Dugojulici i kuće broj 1 u Ulici I. G. Kovačića. Po toj međi izlazi na Ulicu I. G. Kovačića i ponjoj skreće prema jugu do Duge ulice. Nastavlja sredinom Duge ulice prema jugoistoku do raskršća te ulice s Ulicom J. Kozarca. Na tom mjestu granica skreće na jugozapad i ide sredinom Ulice J. Kozarca do njenog raskršća sa Šetalištem D. Švagelja. Od tog raskršća skreće na jug do Bosuta. Granica MO nastavlja Bosutom na jugozapad do željezničkog mosta preko Bosuta na pruzi Vinkovci - Županja. Preko mosta granica skreće na sjever i ide istočnim rubom pružnog pojasa do prelaska te pruge preko Duge ulice. Na tom mjestu prijelaza granica skreće na sjevero-zapad sredinom Duge ulice, prelazitu prugu i zatvara se na spoju Duge ulice i željezničke pruge Zagreb - Tovarnik.

VI . Mjesni odbor "Vinkovačko Novo Selo"

Nasjeverozapadu granica Mjesnog odbora "VinkovačkoNovo Selo" polazi južnim rubom pojasa željezničke pruge Zagreb - Tovarnik oko 75 m zapadno od putnog prijelaza ceste Vinkovci - St. Mikanovci preko te pruge i prati južni rub pojasa te pruge prema istoku, do prijelaza te pruge preko Duge ulice. Od tog mjesta granica skreće prema jugoistoku sredinom Duge ulice do mjesta gdje Dugu ulicu presijeca željeznička pruga Vinkovci -Županja. Granica na tom mjestu skreće na jugozapad istočnimrubom pojasa te pruge do željezničkog mosta preko Bosuta. Prije mosta, granica skreće na zapad sjevernom obalom Bosuta i do polaznog mjesta identična je granici grada Vinkovaca.

VII.Mjesni odbor "Lapovci"

Na sjeverozapadu granica Mjesnog odbora polazi od mjesta odvajanja pruge za Županju od pruge Zagreb - Tovarnik i ide na istok južnim rubom pruge Zagreb - Tovarnik do sjecišta tog ruba s produžetkom Ulice kneza Mislava. Skreće na jugoistok sredinom Ulice kneza Mislava i ide do raskrižja te ulice s ulicama Lj. Gaja, I. G. Kovačića i Lapovačke. Od tog raskršća granica ide na jugozapad sredinom Ulice I. G. Kovačića i prije sjecišta te ulice s Dugom ulicom, po međi između kuće broj 1 u Ulici I. G. Kovačića i kuće broj 60 u Dugoj ulici, skreće na zapad. Nastavlja dalje na sjeverozapad nepravilno, po sjevernim granicama dvorišta kuća broj 62-98 na desnoj strani Duge ulice, do Lapovačke ulice. Prelazi u smjeru sjeverozapada Lapovačku ulicu i ide sredinom Ulice Matice hrvatske. Nastavlja u produžetku Ulice Matice hrvatske paraleleno s Dugom ulicom do lenije koja se odvaja na desnoj strani Ulice E. Kvaternika iza kuće broj 6. Dolaskom do te lenije granica se lomi i ide na sjeveroistok južnim međama potkućnica u Ulici E. Kvaternika, i dalje po sjevernoj međi kuće broj 38 u Ulici E. Kvaternika izlazi na tu ulicu. Tu se lomi prema sjeveru i po međi između k. č. br. 6331 i 6333/1 izlazi na južni rub pojasa pruge Zagreb - Tovarnik na mjestu gdje se od te pruge odvaja pruga za Županju.

VIII. Mjesni odbor "Ban Jelačić"

Granica Mjesnog odbora kreće na zapadu od raskrižja Ulice hrvatskih kraljeva i Zvonarske i ide u smjeru jugoistoka sredinom Zvonarske ulice do prijelaza te ulice preko potoka Ervenica. Na tom mjestu granica skreće prema sjeveroistoku i prati potok Ervenica do mjesta gdje preko Ervenice prelazi željezničku prugu Vinkovci - Brčko. Nakon toga, produžetkom južnih međa potkućnica na desnoj strani ulice Bana J. Jelačića granica skreće prema sjeverozapadu i ide po južnim međama potkućnica desne strane Ulice bana J. Jelačića, odnosno sjevernim međama potkućnica u Ulici K. Kotromanić. Izlazi južnom međom benzinske crpke na Ulicu R. Boškovića, koju prelazi u smjeru sjeverozapada i nastavlja po sjevernoj međi kuće broj 2 u Ulici R. Boškovića. Nastavlja po južnim međama potkućnica desne strane Ulice Bana J. Jelačića, odnosno sjevernim međama potkućnica na lijevoj strani Ulice J. Bognera. Po južnoj međi potkućnica između kuće broj 58 u Ulici Bana J. Jelačića i kuće br. 1 u Ulici S. Radića izlazi na tu ulicu, presjeca je i nastavlja u pravcu juga do međe kuće br. 2 u Ulici S. Radića i kuće br. 56 u Ulici Bana J. Jelačića i nastavlja po južnoj granici dvorišta kuća, prema zapadu u istom smjeru po južnoj granici dvorišta kuća broj 54-46 u Ulici bana J. Jelačića i dolazi do zadnje međe parcele Arhiva. Po toj međi ide na jugozapad, a zatim skreće na sjeverozapad tako da prolazi između zgrade Arhiva kućni broj 1B u Vojarskoj ulici i susjedne zgrade, bivše školske dvorane kućni broj 1C i izlazi na Vojarsku ulicu. U tom smjeru presijeca Vojarsku ulicu i ide međom između kuća broj 2 i 2A. Obilazi potkućnicu kuće broj 2A i skreće na sjever međom između kuća broj 30 i 32 u Ulici bana J. Jelačića, na koju izlazi. Prelazi Ulicu bana J. Jelačića i nastavlja sredinom Ulice hrvatskih kraljeva prema sjeveru, do polaznog raskrižja te ulice sa Zvonarskom ulicom.

IX. Mjesni odbor "Zagrebački blok"

Na sjeverozapadu granica polazi od nadvožnjaka željezničke pruge Zagreb - Tovarnik, preko Ulice kralja Zvonimira ide južnim rubom te pruge, do odvajanja pruge za Brčko. Na mjestu odvajanja pruge za Brčko granica skreće na jugoistok i prati tu prugu do njenog prijelaza prekopotoka Evenica. Na mjestu prijelaza granica skreće na jugozapad i ide potokom Ervenica, do prijelaza Zvonarske ulicepreko potoka. Od prijelaza, granica skreće na sjeverozapad sredinom Zvonarske ulice, do sjecišta te ulice sa Ulicom hrvatskih kraljeva. Od tog sjecišta granica skreće ponovo na jugozapad, sredinom Ulice hrvatskih kraljeva do raskrižja te ulice i Ulice V. Kovačića. Na tom raskrižju granica skreće na zapad i ide sredinom Ulice V. Kovačića do Ulice kralja Zvonimira. Dolaskom do te ulice, granica skreće prema sjeveroistoku i ide u smjeru Nuštra, sredinom te ulice do polaznog mjesta, nadvožnjaka u Ulici kralja Zvonimira.

X. Mjesni odbor "Slavija"

Granica Mjesnog odbora na jugozapadu kreće s južnog ruba pojasa željezničke pruge Zagreb - Tovarnik, na mjestu gdje se od te pruge odvaja pruga za Županju i ide na sjeverozapad preko rudine Blato,pomeđi između k.č. broj 4325 i 4447 u k. o. Vinkovci II, do kanala Dren. Na mjestu prelaska granice preko Drena, ona se lomi prema južnom uglu ograde voćnjaka Borinci i ide prema njemu paralelno, s Borinačkom ulicom (oko 450 m istočno od nje). Dolaskom na taj rub ograde voćnjaka granica dalje prati ogradu na sjeveroistok i na sjever do željezničke pruge Vinkovci - Osijek. Granica prati zapadni rub te pruge do stacionaže 3 km 775 mod smjera Vinkovaca, gdje prelazi prugu u smjeru jugoistoka i istoka preko rudine Nasap po granici Grada Vinkovaca do ulaza u Cerić. Od ulaza u Cerić granica MO skreće na sjeverozapad cestom koja povezuje Cerić sa regionalnom cestom Vinkovci - Vukovar, u dužini oko 350 m. Tada skreće na jugozapad Ulicom V. Vidrića zapadno od rudine Grabik do željezničke pruge Zagreb - Tovarnik, do koje dolazi na oko 350 m zapadno od putnog prijelaza u Ulici V. Gortana preko te pruge. Granica nastavlja tom prugom na zapad do polaznog mjesta, gdje se od te pruge na jugozapad odvaja pruga za Županju.


XI.Mjesni odbor "Mala Bosna"

Na sjeverozapadu granica polazi s mjesta gdje se od željezničke pruge Zagreb -Tovarnik odvaja pruga za Brčko i ide na istok do mjesta udaljenog oko 350 m zapadno od putnog prijelaza Ulice V. Gortana preko te pruge.Na tom mjestu granica MO skreće na sjeveroistok Ulicom V. Vidrića zapadno od rudine Grabik do ceste koja povezuje regionalnu cestu Vinkovci-Vukovar s Cerićem, a 350 m prije ulaza te ceste u Cerić. Prati tu cestu na istok prema Ceriću do ulaza u Cerić. Dalje granica ide na jug granicom Grada do produžetka Mirkovačke ulice, gdje se odvaja granica MO od granice Grada, koja skreće na istok, dok granica MO produžava na jug do željezničke pruge Zagreb - Tovarnik. Tom prugom granica MO se vraća prema sjeverozapadu u dužini oko 600 m do spoja te pruge s lenijom k. č. broj 6208 koja dolazi na to mjesto s juga. Granica ide tom lenijom prema jugu - jugozapadu po granici k. o. Vinkovci II i k. o. Mirkovci do njenog izlaska na Ulicu Bana J. Jelačića iza kućnog broja 157. Vraća se sredinom Ulice Bana J. Jelačića do putnog prijelaza te ulice preko željezničke pruge Vinkovci - Brčko.Tu granica MO skreće na sjever prugom Vinkovci - Brčko do njenog spoja s prugom Zagreb-Tovarnik, gdje se granica MO zatvara.

XII. Mjesni odbor "Mirkovci"

Granica MO kreće na zapadu od putnog prijelaza Ulice bana J. Jelačića preko željezničke pruge Vinkovci - Brčko i ide na jugoistok Ulicom bana J. Jelačića do iza kuće broj l57, kada skreće po granici k. o. Vinkovci II i k. o. Mirkovcilenijom k. č. br. 6208 prema sjeveroistoku do željezničke pruge Zagreb - Tovarnik. Na tom mjestu skreće prema jugoistokujužnim rubom pojasa te pruge u dužini oko 600 m, kada skreće prema sjeveru do lenije u produžetku Mirkovačke ulice. Granica nastavlja na istok tom lenijomkoja je ujednoi granica Grada, a kojom ide na istok i sjeveroistok do ceste Cerić - Stari Jankovci, pa zapadnim rubom šume Petrovačka dubrava na jug. Granica grada i MOprelazi dalje prema jugu željezničku prugu Zagreb - Tovarnik i cestu Vinkovci - Tovarnik i nastavlja na jugoistok do kanala Vidor, zatim njime do prosjeke kroz šumu Vrapčana i dalje ide na zapad, pa na istok i jugoistok do rijeke Bosut. Obje granice su i dalje identične i idu Bosutom do željezničkog mosta na prugi Vinkovci - Brčko. Tu se granica MO odvaja od granice Grada i skreće na sjever prugom Vinkovci - Brčko do prelaska te pruge preko Ulice bana J. Jelačića.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font