Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove u svom djelokrugu obavlja stručne poslove iz područja prava, pravnog zastupanja i javne nabave.

Izrađuje prijedloge akata i obavlja kontrolu pravnih akata u cilju zaštite interesa Grada.

Zastupa Grad Vinkovce u sudskim i upravnim postupcima pred nadležnim tijelima, provodi postupke prisilne naplate, te  pruža pravnu pomoć u postupcima i sporovima u kojima se kao stranka pojavljuje Grad.

Provodi postupke javne nabave za Grad, radi sklapanja ugovora o nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma, te provedbe projektnog natječaja, a kojima je svrha nabava roba, usluga i radova sukladno potrebama iz djelokruga nadležnosti  i redovnog poslovanja Grada.

Obavlja sve poslove vezano za postupke javne nabave u smislu Zakona, kao i poslove vezane za  postupke jednostavne nabave propisanih odlukama Gradskog vijeća.

Služba ima dva odsjeka: Odsjek pravnog zastupanja i Odsjek javne nabave.


1. LUKA TURDA,pročelnik
luka.turda@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-208

2. ANA MILKOVIĆ, zamjenik pročelnika za pravne poslove
ana.milkovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-208

3. VLATKO MATANOVIĆ, viši stručni suradnik za pravne poslove
vlatko.matanović@vinkovci.hr
Telefon: 032/493-301


 


Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font