Upravni odjel za poslove gradonačelnika

U upravnom odjelu za poslove gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i administrativni poslovi vezani za redovan rad gradonačelnika kao izvršnog čelnika, poslovi pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kada priprema takvih akata nije u nadležnosti drugih upravnih tijela.

U odjelu se  organiziraju i pripremaju sjednice kolegija gradonačelnika, vode poslovi protokola i organizacije službenih susreta gradonačelnika s predstavnicima države, županije i gradova, institucija i ustanova, domaćih i stranih uzvanika Grada i svečanih  manifestacija, obavljaju poslovi vezani za međugradsku i međunarodnu suradnju, poslovi vezani za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija, poslovi promidžbe i stvaranju pozitivne slike o Gradu i aktivnostima koje provodi Grad,  poslovi suradnje s trgovačkim društvima i ustanovama kojima je Grad osnivač, vlasnik ili suvlasnik na području odnosa s javnošću i protokola, te organizacije većih javnih događanja, poslovi koordinacije, usklađivanja i unapređivanja komunikacije gradonačelnika s pročelnicima upravnih odjela u cilju pravovremenog i potpunog izvršavanja poslova i zadataka.

 U odjelu se primaju pritužbe i predstavke građana na rad gradskih tijela i skrbi se o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju.

  Odjel vodi evidenciju o korištenju službenih vozila Grada, te evidenciju o službenim putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika.

U odjelu se obavljaju i drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisom i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Odjel ima Odsjek općih poslova, protokola i informiranja.


1. KATARINA VUČIĆ mag.oec., pomoćnica pročelnika
katarina.vucic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-206

2. KATARINA ALDUK struč.spec.rel.int., voditelj odsjeka općih poslova, protokola i informiranja
katarina.alduk@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-237

3. SILVIJA SAROŠEVIĆ, stručni suradnik za poslove protokola
silvija.sarosevic@vinkovci.hr
Telefon: 032/638-448

4. ĐURĐICA MAĐAR, administrativni tajnik gradonačelnika
tajnica@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-201

5. MARKO ZAVIŠIĆ, tehničar za održavanje vozila – vozač