Objavljeno u Službene obavijesti, 18.05.2023.

Odluka o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola grada Vinkovaca za školsku godinu 2023./2024.

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 602-01/23-01/05                                                          

URBROJ: 2196-4-1-23-2                                                              

Vinkovci, 04.travnja 2023. godine

 

       Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na 17. sjednici održanoj dana 04. travnja 2023. godine  temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19  i 144/20), članaka 36. i 62. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21)  d o n o s i

 

 

O D L U K U

o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i

 drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola grada Vinkovaca

 za školsku godinu 2023./2024.

 

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola s područja grada Vinkovaca.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

II.

Grad Vinkovci će za školsku godinu 2023./2024. sufinancirati kupovinu radnih bilježnica i  drugih obrazovnih materijala potrebnih za nastavu.

Pravo na sufinanciranje ostvaruje svaki učenik osnovne škole na području Grada Vinkovaca koji u tekućoj školskoj godini 2022./2023. pohađa I. - VII. razreda, odnosno,  koji će u školskoj godini 2023./2024. upisati  I. – VIII. razreda i zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište u gradu Vinkovci.

Pravo na sufinanciranje pod uvjetom prebivališta iz prethodnog stavka  ovog članka mogu ostvariti i učenici osnovnih škola izvan grada Vinkovaca, a na području Republike Hrvatske.

Pravo na  jednokratno sufinanciranje mogu ostvariti i učenici iz Ukrajine koji pohađaju osnovne škole s područja Grada Vinkovaca, uz uvjet da posjeduju važeću iskaznicu za strance pod privremenom zaštitom s naznakom mjesta i adrese stanovanja na području Vinkovaca.

 

III.

Upravni odjel društvenih djelatnosti i osnovne škole čiji je osnivač Grad Vinkovci zadužuju se izraditi popis učenika od II. – VIII. razreda koji ostvaruju pravo na jednokratno sufinanciranje, a temeljem popisa učenika izrađenog za ostvarivanje navedenog prava za školsku godinu 2022./2023. Za prve razrede osnovnih škola popis učenika izrađuje Upravni odjel društvenih djelatnosti po obavljenom upisu u I. razred osnovne škole.

Osnovne škole Grada dostaviti će konačan i ažuriran popis učenika koji ostvaruju pravo na jednokratno sufinanciranje zaključno s 31. svibnja 2023. godine. Učenici koji u odnosu na prošlogodišnje popise za ostvarivanje prava budu novo uvršteni na popis za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje, kao i učenici koji upisuju I. razred osnovne škole morati će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za sufinanciranje u školskoj godini 2023./2024. 
  1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci)
  2. Vlastoručno potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka 
  3. Presliku upisnice u I. razred osnovne škole  (za učenike koji upisuju I. razred)

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratno sufinanciranje može se podnijeti najkasnije do 15. rujna 2023. godine.

Prilikom obrade podnesenih zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

Grad Vinkovci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.

 

IV.

Učenicima koji ostvare pravo na jednokratno sufinanciranje dodijeliti će se novčani bonovi u protuvrijednosti 70,00 EUR (sedamdeset eura).

Novčani bonovi moći će se iskoristiti prilikom kupovine u knjižarama isključivo na području grada Vinkovaca, a s kojima Grad Vinkovci zaključi sporazume temeljem Javnog poziva.

 

V.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti, osnovne škole kojima je Grad Vinkovci osnivač i Upravni odjel za proračun i financije.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

VIII.

Ova Odluka objaviti će se na internet stranici Grada Vinkovaca, internetskim stranicama i oglasnim pločama osnovnih škola.

 

          

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font