Objavljeno u Službene obavijesti, 06.11.2023.

Odluka o dodjeli financijske potpore za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/23-01/75

URBROJ: 2196-4-2-23-17

Vinkovci, 03. studenog 2023. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 02/21) d o n o s i

 

ODLUKU

o dodjeli financijske potpore  za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

 

I.

Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje troškova stanovanja temeljem Javnog poziva na podnošenje prijava za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini Grada Vinkovaca KLASA: 550-01/23-01/75, URBROJ: 2196-4-2-23-9 od 26. srpnja 2023. godine. 

 

II.

            Lista prijavitelja koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova stanovanja u 2023. godini:

 

  1. Josipa Curkić
  2. Magdalena Međimorec 

 

III.

Korisnicama se odobrava najviši iznos financijske potpore koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi te iznosi 1.440,00 € jednokratno, a odnosi se na razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine, odnosno 120,00 € mjesečno.

 

IV.

  Temeljem ove Odluke zaključiti će se Ugovor o sufinanciranju troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

 

 

 

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Grada Vinkovaca.

 

 

             GRADONAČELNIK

              Ivan Bosančić, mag. oec.