Objavljeno u Službene obavijesti, 19.10.2023.

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam vježbenika u upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca objavio je natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg referenta. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 119/2023 od 13. listopada 2023. godine.

 

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa  21.10.2023. godine. 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA – VIŠI REFERENT 

Samostalno vodi upravni postupak, izrađuje i donosi rješenja iz područja gradnje, obavlja određeni stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pruža potporu osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te daje smjernice u rješavanju strateških važnih zadaća, obavlja određeni stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenih nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema, visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, komunicira sa kontaktima unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

PODACI O PLAĆI 

Odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10. i 10/23.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta višeg referenta čini umnožak koeficijenta radnog mjesta (1,51) i osnovice koja iznosi 725 eura bruto. Temeljem članka 12. Zakona plaća vježbenika za vrijeme obavljanja vježbeničkog staža iznosi 85% plaće poslova radnog mjesta.

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima:  

 

 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), 
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog dijela temelje se na sljedećim propisima:
 1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (pisano testiranje) ODRŽAT ĆE SE:

 

07. studenog  2023. god. (utorak) u 12,30 sati 

u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, 
 • razgovarati s ostalim kandidatima, 
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. 

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja gradonačelniku. Gradonačelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.  

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA