Objavljeno u Službene obavijesti, 19.10.2023.

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam vježbenika u upravnom odjelu za kulturu i turizam

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam vježbenika u upravnom odjelu za kulturu i turizam

 

Pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam Grada Vinkovaca objavila je natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 119/2023 od 13. listopada 2023. godine.

 

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa  21.10.2023. godine. 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA – VIŠI STRUČNI SURADNIK 

Prati i analizira stanje, uvjete i kretanja kulturne ponude grada te čimbenike koji utječu na njezinu kvalitetu i konkurentnost, obavlja stručne i ostale poslove u vezi razvoja kulture i programa/projekata na razini grada, izrađuje izvješća i druge stručne materijale u svom djelokrugu rada, u području kulture sudjeluje u izradi i pripremi prijedloga, planova i programa temeljem važećih zakona, prati provedbu projekata i pruža tehničku podršku partnerima, potiče razvitak kulturnog, kongresnog, događajnog, rekreativnog, gastronomskog, zdravstvenog, lovnog, ribolovnog i drugih selektivnih oblika turizma, prati i analizira stanje u kulturi te predlaže mjere za njezino unapređenje, prati i sudjeluje u aktivnostima promocije kulturne ponude grada, moderira radionice i treninge, vodi zapisnike, diseminira relevantne informacije, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika.

 

PODACI O PLAĆI 

Odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10. i 10/23.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta višeg stručnog suradnika čini umnožak koeficijenta radnog mjesta (1,99) i osnovice koja iznosi 725 eura bruto. Temeljem članka 12. Zakona plaća vježbenika za vrijeme obavljanja vježbeničkog staža iznosi 85% plaće poslova radnog mjesta.

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz općeg dijela bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na sljedećim propisima:  

 

 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), 
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

 

 1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog dijela temelje se na sljedećim propisima:

 

 1. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
 2. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22) i
 3. Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/23).

 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (pisano testiranje) ODRŽAT ĆE SE:

 

07. studenog  2023. god. (utorak) u 10,00 sati 

u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, 
 • razgovarati s ostalim kandidatima, 
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. 

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja gradonačelniku. Gradonačelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.  

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA