Objavljeno u Službene obavijesti, 13.05.2022.

N A T J E Č A J za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama

GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/22-01/09

URBROJ: 2196-4-2-22-2

Vinkovci, 09. svibnja 2022. god.

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 7/14, 70/17 i 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 3. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 1/18 i 5/19), Zaključka Gradonačelnika KLASA: 372-03/19-01/31, URBROJ: 2188/01-02-19-2, od 27. kolovoza 2019. godine i KLASA: 372-03/22-01/09, URBROJ: 2196-4-2-22-1, od 09. svibnja 2022. god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 
N A T J E Č A J

za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama 

 

            Raspisuje se natječaj za:

I.

 

            Dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca, koji se nalaze u Vinkovcima, u Dugoj ulici 2,  na korištenje udrugama i to:

 

  1. poslovni prostor površine 15,70 m², uz mjesečnu naknadu u iznosu od 78,50 kuna

bez PDV-a,

 

  1. poslovni prostor površine 7,78 m², uz mjesečnu naknadu u iznosu od 38,90 kuna

bez PDV-a,

 

  1. poslovni prostor površine 9,34 m², uz mjesečnu naknadu u iznosu od 46,70 kuna

bez PDV-a,

 

  1. poslovni prostor površine 8,06 m², uz mjesečnu naknadu u iznosu od 40,30 kuna

bez PDV-a.

 

            Gore navedeni poslovni prostori se nalaze na II. katu, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 2615/1 Kuća i dvorište u Dugoj ulici sa 678 m2, upisanoj u zk.ul.br. 6499, k.o. Vinkovci, I. zona, energetski certifikat – razred „A“.

           

Prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama na određeno vrijeme - na rok od 5 godina, u svrhu provođenja programa, projekata i aktivnosti vezanih uz promicanje aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

II.

 

Dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca, koji se nalaze u Vinkovcima, u ulici J. Dalmatinca 37,  na korištenje udrugama i to:

 

  1. poslovni prostor površine 9,10 m², uz mjesečnu naknadu u iznosu od 45,50 kuna

bez PDV-a,

 

  1. poslovni prostor površine 9,75 m², uz mjesečnu naknadu u iznosu od 48,75 kuna

bez PDV-a,

 

  1. poslovni prostor površine 8,27 m², uz mjesečnu naknadu u iznosu od 41,35 kuna

bez PDV-a,

 

  1. poslovni prostor površine 12,82 m², uz mjesečnu naknadu u iznosu od 64,10 kuna

bez PDV-a.

 

            Gore navedeni poslovni prostori se nalaze na I. katu, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 2709/3 Kuća i dvorište u ulici J. Dalmatinca sa 1452 m2, upisane u zk.ul.br. 8944, k.o. Vinkovci suvlasništvo u ½ dijela Grada Vinkovaca, I. zona, energetski certifikat – razred „C“.

 

Prostori se dodjeljuju na korištenje udrugama na određeno vrijeme - do okončanja postupka denacionalizacije, a najkasnije na rok od 5 (pet) godina, u svrhu provođenja programa, projekata i aktivnosti od interesa za opće dobro i Grad Vinkovce.

 

                                                            III.

 

Dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vinkovaca, koji se nalaze u Mirkovcima, Trg N. Tesle 4,  na korištenje udrugama i to:

 

a) poslovni prostor površine 11,30 m2, uz mjesečnu naknadu u iznosu od 45,20 kuna bez PDV-a, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, II. zona, energetski certifikat-razred E, u svrhu provođenja programa, projekata i aktivnosti od interesa za opće dobro i Grad Vinkovce.

 

b) poslovni prostor površine 29,00 m2, uz mjesečnu naknadu u iznosu od 116,00 kuna bez PDV-a, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1036/2, upisane u zk.ul.br. 2158, k.o. Mirkovci, II. zona, energetski certifikat-razred D, u svrhu provođenja programa, projekata i aktivnosti od interesa za opće dobro i Grad Vinkovce.

Poslovni prostori daju se na korištenje na određeno vrijeme na rok od 5 godina.

 

 

IV.

 

Gradski prostori daju se na korištenje udrugama u viđenom stanju.

Na iznos navedene mjesečne naknade obračunavat će se zakonska stopa PDV-a.

 

 

 

 

V.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge i druge organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada Vinkovaca za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro i Grad Vinkovce (u daljnjem tekstu: udruge). 

 

VI.

 

Uvjeti javnog natječaja su:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi    

    odgovarajući registar, 

2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,

3. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom 

    proračunu i proračunu Grada Vinkovcima,

4. udruga mora provoditi programe i projekte od interesa za opće dobro te od interesa i  

    na području Grada Vinkovaca,

5. da se protiv udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni 

    postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. 

    Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

    projekata od interesa za opće dobro (u daljnjem tekstu: Uredba),

6. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce

    određene natječajnom dokumentacijom.

 

VII.

 

Prijava se podnosi isključivo na Obrascu prijave na natječaj koji je sastavni dio natječajne dokumentacije, a uz prijavu treba priložiti:

1. izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice),

2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice),

3. presliku važećeg statuta,

4. potvrdu Porezne uprave da udruga nema dospjelog duga po osnovi javnih davanja o

    kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana  

    objave javnog natječaja,

5. potvrdu nadležnog upravnog odjela Grada Vinkovaca da udruga nema dospjelog 

    duga prema Gradu Vinkovcima po bilo kojoj osnovi,

6. dokaz da se protiv udruge i osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni 

    postupak i da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. 

    Uredbe (uvjerenja nadležnog suda, ne starija od šest mjeseci), 

7. popis zaposlenih osoba – sklopljen ugovor o radu na određeno ili  neodređeno 

     vrijeme (izvod iz matične knjige radnika, evidencija o zaposlenim radnicima),  

            8. potpisani obrazac izjave o zajedničkom korištenju prostora/partnerstvu

            9. popis članova u skladu sa Zakonom o udrugama i Statutom udruge,

           10. druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom koju 

                 udruga navodi u svojoj prijavi.

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

Ukoliko prijavitelj podnosi prijavu za više prostora potrebno je dostaviti odvojenu prijavu za svaki prostor u posebnoj omotnici, sa svim prilozima koje prijava sukladno ovom Natječaju mora sadržavati.

Prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za više gradskih prostora, ostvaruje pravo na dodjelu samo jednog prostora, po vlastitom izboru, te je o izboru prostora dužan izvijestiti Povjerenstvo u roku od 8 dana od objave Konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora na internetskoj stranici Grada Vinkovaca. U protivnom izbor će izvršiti Povjerenstvo.

 

IX.

 

Prijavu za dodjelu jednog gradskog prostora kojeg planira koristiti više udruga zajednički podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz točke XII. ovog Natječaja.

Namjera korištenja prostora zajednički/partnerstvo sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu gradskog prostora, potpisanom od ovlaštenih osoba udruge prijavitelja i svih partnerskih udruga.

Uz izjavu je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje da udruga sa kojom se namjerava zajednički koristiti prostor/partnerstvo zadovoljava uvjete iz točke VI. ovog Natječaja.

 

X.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, s naznakom "NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ ZA DODJELU GRADSKOG PROSTORA UDRUGAMA“, preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Vinkovaca, na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Vinkovci, Ulica bana J. Jelačića 1.

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

 

 

XI.

 

             Javno otvaranje ponuda održat će se 15. lipnja 2022. god. u 10,00 sati, u maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. 

 

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

            Otvaranju ponuda imaju pravo biti nazočni ovlašteni predstavnici prijavitelja.  

 

 

XII.

 

Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na javni natječaj za određeni prostor radi provođenja programa i projekata u okviru oglašene namjene – područja aktivnosti su:

 

a) Godine aktivnog djelovanja

- za svaku godinu aktivnog djelovanja............................................................ 1 bod

 

b) Broj zaposlenika 

- do 2............................................................................................................... 1 bod

- od 3 do 5....................................................................................................... 2 boda

- 5 i više........................................................................................................... 3 boda

 

c) Broj članova 

- do 10............................................................................................................. 1 bod

- od 11 do 20................................................................................................... 2 boda

- 20 i više......................................................................................................... 3 boda

 

d) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe u posljednje 2 godine

- iz EU fondova............................................................................................... 3 boda

- iz državnog proračuna................................................................................... 2 boda

- iz proračuna Grada Vinkovaca..................................................................... 1 bod

 

e) Ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl. u posljednje 2 godine

- međunarodna................................................................................................. 3 boda

- državna.......................................................................................................... 2 boda

- Grada Vinkovaca.......................................................................................... 1 boda

 

f) Projektne aktivnosti u prethodnoj godini (konferencije, okrugli stolovi, 

     edukacije, radionice, manifestacije, javne rasprave, javne prezentacije i sl.)

- do 2 .............................................................................................................. 1 bod

- od 2 do 4 ...................................................................................................... 2 boda

- više od 4 ....................................................................................................... 3 boda

 

g)  Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor

- 1.................................................................................................................... 2 boda

- 2.................................................................................................................... 3 boda

- za svaku partnersku udrugu iznad dvije dodatno......................................... 1 boda

 

 

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima i mjerilima iz stavka 1. točke a), b), c), f) i g) te prema pojedinim kriterijima i mjerilima unutar točke d) i e) ovoga članka zbrajaju se. Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje.

 

Ako dva ili više prijavitelja imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj prijavitelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:

1. projektne aktivnosti,

2. ostvarena priznanja, nagrade, potpore i sl.

Ako prijavitelji i nakon gore navedenog kriterija imaju jednak broj bodova za pojedini poslovni prostor natječaj se za taj prostor ponavlja.

 

Ukoliko udruga u prijavi navodi da zadovoljava određeni kriterij, mora dostaviti dokaz o navedenome, u protivnom se neće dodijeliti bodovi za navedeno. 

Projekti, programi, nagrade, priznanja i sl. moraju biti u okviru oglašene namjene-područja aktivnosti za prostor za koji se prijavljuje, u protivnom se neće dodijeliti bodovi za navedeno. 

 

XIII.

 

            Javni natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.

Javni natječaj će se provesti i ako postoji samo jedna ponuda koja zadovoljava uvjete natječaja.

Gradonačelnik može ne prihvatiti niti jednu prijavu podnesenu na natječaj za pojedini gradski prostor, poništiti cijeli ili dio natječaja bez obrazloženja, u kojem slučaju Grad ne odgovara za eventualnu štetu prijavitelja.

 

XIV.

 

            Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, koji se objavljuje na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca.

 

XV.

 

Prijave koje budu podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz točke VI. ovog Natječaja neće biti uvrštene na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora. 

 

XVI.

 

Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora na korištenje, nezadovoljni prijavitelji mogu uložiti prigovor Gradonačelniku zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

 

XVII.

 

Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, na prijedlog Povjerenstva utvrđuje Gradonačelnik i ista se objavljuje na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca.

Na temelju Konačne liste iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku donošenje odluke o najpovoljnijim prijaviteljima koja se dostavlja najpovoljnijim prijaviteljima za dodjelu pojedinog poslovnog prostora.  

 

XVIII.

 

Na temelju odluke Gradonačelnika sklapa se ugovor o korištenju gradskog prostora na rok od 5 (pet) godina. Ugovor se sklapa kao javnobilježnički akt, s otkaznim rokom od 30 dana. Troškove solemnizacije snosi korisnik. 

 Prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini gradski prostor dužan je sklopiti ugovor o korištenju u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem prijavitelju. 

U protivnom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora, te će se ugovor sklopiti sa slijedećim prijaviteljem s Konačne liste prvenstva za taj prostor.

Ugovor u ime Grada Vinkovaca potpisuje Gradonačelnik.

 

XIX.

 

Prije sklapanja ugovora, budući korisnik prostora je obvezan dostaviti Gradu Vinkovcima bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos naknade za korištenje prostora.

Uz naknadu za korištenje prostora korisnik je dužan plaćati i sve druge troškove u svezi korištenja poslovnog prostora - troškove komunalnih usluga, električne i toplinske energije, plina, vode, grijanja, komunalne i vodne naknade, telefona, interneta i drugih troškova vezanih za korištenje poslovnog prostora, pričuve, te troškove tekućeg održavanja i dr.

 

XX.

 

             Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Vinkovaca.

Dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr . Dokumentacija u papirnatom obliku te informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-231.

 

 

           GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                         Ivan Bosančić, mag. oec.

Obrazac prijave na javni natječaj

Izjava o zajedničkom korištenju prosotora

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font