Objavljeno u Službene obavijesti, 25.05.2023.

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama za školsku godinu 2022./2023.

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/23-01/06                                                             

URBROJ: 2196-4-2-23-2                                                               

Vinkovci, 25. svibnja 2023. godine

Temeljem članka 8. stavka 1. Odluke o nagradama Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (KLASA: 602-02/23-01/06; URBROJ: 2196-4-2-23-1), Grad Vinkovci objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama za školsku godinu 2022./2023.

I.

Predmet ovog poziva je dodjela novčanih nagrada, prigodnih poklona i pisanih priznanja učenicima i odgojno - obrazovnim radnicima - mentorima redovitih osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na području Grada Vinkovaca za postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

II.

Pozivaju se sve redovite osnovne i srednje škole s područja Grada Vinkovaca da dostave svoje prijedloge za dodjelu nagrada Odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca.

Prijedlozi za dodjelu nagrada moraju biti pisano obrazloženi i dokumentirani.

Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati:

  1. Naziv i sjedište predlagatelja, odgovorne osobe
  2. Osobne podatke predloženog učenika i mentora (ime i prezime, adresa, razred, IBAN)
  3. Razinu i naziv natjecanja, susreta i smotre
  4. Dokaz o broju država sudionika na međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri
  5. Dokumentaciju iz koje je razvidno mentorstvo i postignuće učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (preslika dodijeljene diplome ili priznanja).

III.

Ako je prijedlog za dodjelu nagrada nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za odlučivanje Odjel će zatražiti dopunu prijedloga u određenom roku.

Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama Javnog poziva neće se uzeti u razmatranje, a predlagatelj nema pravo podnošenja prigovora.

IV.

Nagrade se dodjeljuju za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) koji osvoje jedno od prva tri mjesta na:

  • Međunarodnoj razini natjecanja, susreta i smotri s najmanje pet država sudionika
  • Državnoj razini natjecanja, susreta i smotri koja su utvrđena aktima Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Za sudjelovanje na ovim natjecanjima bez obzira na postignute rezultate svaki od učenika/mentora ostvaruje pravo na novčanu nagradu u iznosu od 100,00 EUR neto.

Za osvojenu diplomu na državnoj smotri ili susretu, a s obzirom na pravilo da se postignuća učenika na istima ne rangiraju ostvaruje se pravo na prigodni poklon u obliku knjige, fotografije i slično.

V.

Visina novčane nagrade za postignuće učenika na međunarodnim i državnim natjecanjima određena je Odlukom o nagradama Grada Vinkovaca za posebna postignuća učenika osnovnih i srednjih škola na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (u daljnjem tekstu: Odluka).

VI.

Istom učeniku i mentoru dodjeljuje se nagrada za samo jedno najviše rangirano postignuće, odnosno, najviše dvije nagrade za prva mjesta u različitim područjima natjecanja u znanju.

VII.

Visina novčane nagrade na državnoj razini natjecanja Hrvatskog školskog sportskog saveza određena je Odlukom.

Novčana nagrada isplaćuje se na račun škole te se može koristiti isključivo za nabavu sportske opreme i drugih potreba za natjecanja svojih ekipa.

Za sudjelovanje na ovim natjecanjima bez obzira na postignute rezultate ostvaruje se pravo na pisano priznanje.  

VIII.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 05. lipnja 2023. godine.

Prijedlozi se dostavljaju putem pošte ili osobno na adresu:

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana Josipa Jelačića 1

32100 Vinkovci

Odluku o dodjeli nagrada donosi Gradonačelnik.

 

IX.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte drustvene@vinkovci.hr .

Tekst Javnog poziva objavljuje se na Internet stranici Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr .

  

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Javni pozi_Nagrade učenicima i mentorima.pdf

Odluka o nagradama 2023 - objava.docx