Objavljeno u Službene obavijesti, 15.04.2022.

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/22-01/02

URBROJ: 2196-4-1-22-1

Vinkovci, 15. travnja 2022. godine

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Vinkovaca  („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 05/18.), Gradsko vijeće Grada Vinkovaca objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Vinkovaca

I.

Predmet Javnog poziva je isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca.

II.

Savjet mladih Grada Vinkovaca je savjetodavno tijelo Grada Vinkovaca koje se osniva s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Vinkovaca koji promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

U Savjet mladih Grada Vinkovaca bira se 11 (jedanaest) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Člana Savjeta mladih kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na vrijeme od 3 (tri) godine.

III.

Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe:

            - s prebivalištem ili boravištem na području Grada Vinkovaca

            - koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

IV.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vinkovaca i njihove zamjenike imaju:

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  • učenička vijeća,
  • studentski zborovi,
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
  • neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

V.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Vinkovaca podnose se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Vinkovaca: https://www.grad-vinkovci.hr/hr  i u prostorijama Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, soba broj 7/2.

Kandidatura obvezno sadrži sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih,
  • podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta na području Grada Vinkovaca)
  • obrazloženje kandidature iz koje je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže
  • potpis ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 40 mladih.

Uz propisani obrazac prijedloga kandidature ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti:

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana /zamjenika člana Savjeta mladih (obrazac na https://www.grad-vinkovci.hr/hr ili podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca)

- presliku osobne iskaznice predloženog kandidata za člana i presliku osobne iskaznice njegovog zamjenika

- presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ili drugi odgovarajući dokaz predlagatelja o djelatnosti u vezi s mladima

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi kandidatura neće se razmatrati.

 

VI.

Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće i popis važećih kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Gradskom vijeću i objavljuju na web stranici Grada Vinkovaca.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih zaokruživanjem broja ispred 11 kandidata i njihovih zamjenika.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća. Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata. Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 11 kandidata. Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 11. na rang listi dobivenih glasova.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja između onih kandidata koji su imali u prvom krugu jednak broj glasova sve dok se ne izaberu članovi Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranici Grada Vinkovaca.

VII.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Vinkovaca i njihove zamjenike, dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave Poziva u lokalnom tisku.

Prijedlozi kandidata dostavljaju se osobno ili poštanskim putem na adresu:

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

s naznakom

„Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vinkovaca“

VIII.

 Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mladen Karlić, dr. med.

obrazac za isticanje kandidature za izbor clanova i zamjenika clanova savjeta mladih grada vinkovaca

Izjava o prihvacanju kandidatura za clana savjeta mladih