Objavljeno u Službene obavijesti, 03.06.2022.

JAVNI POZIV KNJIŽARIMA S PODRUČJA GRADA VINKOVACA za iskaz interesa za sudjelovanje u realizaciji prava učenika

GRADONAČELNIK                                            

KLASA: 602-01/22-01/08

URBROJ: 2196-4-2-22-1

Vinkovci, 03. lipnja 2022. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i (područnoj) regionalnoj samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 64. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21) Grad Vinkovci objavljuje

 

JAVNI POZIV KNJIŽARIMA S PODRUČJA GRADA VINKOVACA

za iskaz interesa

za sudjelovanje u realizaciji prava učenika

na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2022./2023.

 

Pozivaju se knjižari s području grada Vinkovaca da iskažu interes za sudjelovanje u realizaciji prava učenika na novčani bon Grada Vinkovaca za sufinanciranje kupnje dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2022./2023.

Zainteresirani knjižari svoj interes iskazuju dostavom:

1. Ispunjenog obrasca s osnovnim podacima tvrtke (na web stranici https://www.grad-vinkovci.hr/hr ili podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1)

2. Izvoda iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) ne stariji od šest mjeseci.

Traženo dostaviti na adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1 

32 100 Vinkovci

najkasnije do 10. lipnja 2022. godine.

Između Grada Vinkovaca i knjižara zaključit će se Ugovor o poslovnoj suradnji kojim će biti reguliran postupak realizacije novčanih bonova za kupnju dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava. Ugovori se zaključuju po donošenju Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola grada Vinkovaca za školsku godinu 2022./2023.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

 

 

 

 Javni poziv 

Obrazac