Objavljeno u Službene obavijesti, 03.08.2022.

Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe vinkovci jedan izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 5 godina

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI

TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 14

32100 VINKOVCI

 

KLASA: 100-01/22-01/01

URBROJ:  2196-4-13/22-03

 

Vinkovci, 02. kolovoz 2022.

 

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci od 14.lipnja 2022., zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci

 

-           jedan izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 5 godina

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Uvjeti:

- hrvatsko državljanstvo,

- navršenih 18 godina,

- posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što  

  dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,

- da nije pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena  

  djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena  

  djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom 

  („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena  

  djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava 

  XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim  

  zakonom („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 

  190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.),

- kandidat mora imati najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od  

   tri godine te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i  

   odgovornostima,

- položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

- položen vozački ispit B kategorije.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku  na koje radno mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave na natječaj, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka.

 

Uz prijavu, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

- presliku diplome,

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i  

  odgovornostima,

- uvjerenje iz kaznene evidencije da nije pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv 

  života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv  

  imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08, 57/11., 77/11. i 143/12.),

- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima navedene  

   stručne spreme i struke u trajanju od najmanje pet godina

- potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnost   

  za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci),

- presliku osobne iskaznice,

- presliku vozačke dozvole.

 

Obavezni dodatni podaci: e-mail adresa

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora predočit će se izvornik.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna vatrogasna postrojba Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 14, 32100 Vinkovci, s naznakom:  „Javni natječaj – zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci“.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja.

 

Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u tijelo kojem je trebala biti predana. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili je predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje tijelu kojem je upućena.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o  civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 49. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Natječaj će se objaviti na Zavodu za zapošljavanje, na internetskim stranicama Grada Vinkovaca i Hrvatske vatrogasne zajednice te oglasnoj ploči JVP Vinkovci .

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

                                                                               

        ZAPOVJEDNIK JVP VINKOVCI

                                                                                 KREŠIMIR JELIĆ, mag.ing.aedif.