Objavljeno u Službene obavijesti, 12.01.2024.

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2024. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/24-01/10

URBROJ: 2196-4-2-24-2

Vinkovci, 12. siječnja 2024. godine

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 02/21) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 6/23) objavljuje

 

Javni natječaj Grada Vinkovaca 

za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2024. godinu

I.

Grad Vinkovci poziva udruge, udruge proistekle iz Domovinskog rata, ustanove, zaklade te druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe, projekte ili aktivnosti iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarnog djelovanja, rada s mladima,  koji se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro. 

Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti program, projekt ili aktivnost za sljedeća područja djelovanja:

 

 1. Humanitarno djelovanje
 2. Socijalna i psihosocijalna  skrb o građanima, a osobito skrb za:
 • osobe starije životne dobi,
 • osobe s invaliditetom,
 • osobe žrtve obiteljskog nasilja,
 • djecu i obitelj,
 • socijalno ugrožene obitelji i pojedince,
 • marginalne skupine građana.
 1. Zaštita zdravlja građana, a osobito:
 • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,
 • prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja,
 • zaštita i pomoć osobama oboljelim od kroničnih bolesti.

 

 1. Rad s mladima, a osobito
 • organizacija radionica, edukacija, seminara, predavanja, tribina, susreta, natjecanja; s naglaskom na tematiku mentalnog i fizičkog zdravlja mladih te obrazovanja mladih.

 

 1. Skrb za stradalnike Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata:
 • očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata,
 • pružanje psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,
 • resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata,
 • podizanje kvalitete i učinkovitosti skrbi o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,
 • obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

II.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 113.000,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu, projektu ili aktivnosti je 133,00 EUR, a najveći iznos je 13.280,00 EUR.

Ugovoreni iznosi dodijeljenih sredstava temeljem Natječaja isplatiti će se u obrocima, sukladno raspoloživosti sredstava, što će biti utvrđeno Ugovorom o financiranju, s mogućnošću isplate predujma.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekta ili aktivnosti je 12. veljače 2024. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan programa, projekt ili aktivnost u okviru ovog Natječaja. 

Ista udruga može biti partner na više programa, projekta ili aktivnosti prijavljenih na Natječaj. 

III.

Prijavu programa, projekta ili aktivnosti na Natječaj može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru. 

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama.

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene dugove i obveze prema Gradu Vinkovci te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja prema državnom proračunu.

Udruga mora imati registrirano sjedište na području grada Vinkovaca. Iznimno od ovoga, može se prijaviti i udruga koja ima sjedište izvan područja grada Vinkovaca uz uvjet da će korisnici prijavljenog programa, projekata ili aktivnosti biti sa područja grada.

Kod djelomičnog financiranja programa, projekta ili aktivnosti prije zaključenja ugovora provesti će se pregovori o stavkama proračuna i aktivnostima navedenim u opisnom djelu prijavnog obrasca koje treba izmijeniti te će se zatražiti od udruge izrada izmijenjenog obrasca proračuna (troškovnika) koji će biti sastavni dio ugovora o financiranju kao i izmjene opisnog djela prijavnog obrasca s obzirom na dodijeljena sredstva.

IV.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen obrazac opisa programa, projekta ili aktivnosti,
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa, projekta ili aktivnosti,
 3. Potvrda  nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni (ne starija od 30 dana od dana objave Natječaja),
 4. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana objave Natječaja), 
 5. Potpisan obrazac Izjave o pristanku na obradu podataka,
 6. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 7. Potpisan obrazac Izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 8. Korisnici sredstava u 2023. godini dužni su dostaviti izvješće o realizaciji programa/projekta i utrošenih sredstava sukladno rokovima iz ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

Podnošenjem prijave na ovaj Natječaj podnositelji daju suglasnost Upravnom odjelu društvenih djelatnosti da izvrši uvid u službene evidencije nadležnih upravnih odjela Grada Vinkovaca radi utvrđivanja nepostojanja dugova i obaveza prema gradskom proračunu.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Propisani obrasci mogu se preuzeti na službenoj stranici Grada Vinkovaca  https://grad-vinkovci.hr/hr.

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili dostaviti osobno u zatvorenoj omotnici  na sljedeću adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

32100 Vinkovci

uz naznaku

 „Javni natječaj Grada Vinkovaca za 2024. godinu“

Udruge koje provode programe i projekte u partnerstvu moraju prije zaključenja ugovora o dodjeli sredstava priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

V.

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima ili aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2023. godinu.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

VI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 7 dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektronske pošte drustvene@vinkovci.hr .

Postavljena pitanja kao i odgovori biti će javno objavljeni na službenoj stranici Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr .

 

 

            

 GRADONAČELNIK 

Ivan Bosančić, mag.oec.


2. Upute-za-prijavitelje-2024.odt

3-opisni-obrazac-2024.docx

4-obrazac-proracuna-2024.xls

5. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.docx

6. Izjava o partnerstvu 2024.doc

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc

8. Obrazac za ocjenu kvalitete programa.docx

9. Primjer ugovor.odt

10. Obrazac izvjesca.docx

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font