Upravljanje državnom imovinom

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Kome podnijeti zahtjev?


Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose:

  1. Za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske -Županiji, Gradu -sjedištu županije ili velikom gradu (Pula, Velika Gorica, Kaštela, Vinkovci i Samobor), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
  2. Zahtjevi organizacija civilnog društva –Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
  3. Za planinarske objekte:

-na području nacionalnog parka ili parka prirode -javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode

-izvan područja nacionalnog parka ili parka prirode -Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

  1. Za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske - trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području nekretnina nalazi.

 

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove - sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.

Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.

Upiti vezani uz državnu imovinu:

Kontakt: Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu

Bana J. Jelačića 1, 32100 Vinkovci

Marina Šimić Karaula, mag. iur., tel. 032/337-213, email: marina.simic.karaula@vinkovci.hr

Ana Kopčić, mag. oec., tel. 032/337-231, email: ana.kopcic@vinkovci.hr

 Rad sa strankama: svakim radnom danom od 07:30 do 15:30 sati.

Obrasci za kupovinu nekretnine i potrebna dokumentacija

Obrasci za kupovinu nekretnine kao i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev dostupni su OVDJE.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font