Objavljeno u Službene obavijesti, 08.01.2020.

Odluku o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu - NOVI PODUZETNICI

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/19-01/03

URBROJ: 2188/01-02-19-98

Vinkovci, 08. siječnja 2020. godine

 

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 10. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/19), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i i 2/18 ), donosi

 

 

 

ODLUKU

o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI

 

 

Članak 1.

 

            Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI, objavljen je 05. listopada 2019. godine. Rok za podnošenje prijava je 31. prosinca 2019. godine.

 

 

Članak 2.

 

            Dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI odobrava se kako slijedi:

 

R.br.

Ime

1.

Aesthetic Studio Zen, obrt za uljepšavanje

2.

Race, obrt za ugostiteljstvo

3.

Artičoki studio, obrt za usluge

4.

Beđo, obrt za trgovinu

5.

Krojački salon Zdenka, obrt

6.

Orion, obrt za poslovno savjetovanje

7.

Happy dog, obrt za njegu i uljepšavanje kućnih ljubimaca

8.

Libertas, obrt za trgovinu

9.

Top auto detailing, obrt za poliranje i pranje automobila

10.

Femme, obrt za frizerske usluge

11.

Euro-demetra d.o.o.

12.

Mirai projekt d.o.o.

13.

Geo vizura d.o.o.

14.

Luzvana j.d.o.o.

15.

Polaris, obrt za trgovinu i usluge

16.

Taraba, obrt za ugostiteljstvo

17.

Jam, obrt za vođenje knjiga i usluge

18.

Padini j.d.o.o.

19.

Auto Čuki, obrt za vulkanizerske usluge

20.

Sportisimo j.d.o.o.

 

 

 

Članak 3.

 

            Grad Vinkovci će sa svim Korisnicima potpora zaključiti Ugovor o dodjeli bespovratnih potpora iz Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu. Ugovorima će se regulirati međusobni odnosi kao i prava i obveze ugovornih strana. Nakon završetka provedbe programa Korisnik je dužan radi kontrole namjenskog korištenja sredstava dostaviti nadležnom upravnom tijelu ugovorom navedenu dokumentaciju.

 

 

Članak 4.

 

            Prigovor na Odluku o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu- NOVI PODUZETNICI može se podnijeti u roku od osam dana od dana  objave Odluke na internetskim stranicama Grada Vinkovaca. Prigovor se podnosi putem Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića l, 32100 Vinkovci s naznakom ,,NE otvarati - Prigovor na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 20l9. godinu". Zakašnjeli progovori neće se razmatrati. Utemeljenost pristiglih prigovora utvrđuje Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Temeljem Rješenja Povjerenstva za rješavanje prigovora, Gradonačelnik donosi Rješenje o prigovoru koje je konačno.

 

Članak 5.

 

            Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr.

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

                           Ivan Bosančić, mag.oec.

Odluka o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu - NOVI PODUZETNICI