Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) predstavlja mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore iz različitih europskih fondova i operativnih programa za provođenje integriranih aktivnosti kako bi se ojačala uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Riječ je o mehanizmu Europske unije koji je s provedbom započeo u razdoblju 2014.-2020. godine, a nastavlja se i kroz novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

Grad Vinkovci će u financijskom razdoblju 2021. – 2027. imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju razvojnih projekata iz ITU mehanizma kao jedan od 22 grada u Republici Hrvatskoj koji su dobili ovu priliku jer se broj ITU područja u novoj financijskoj perspektivi se povećao u odnosu na prethodno razdoblje te uključuje 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeku i Osijek, 10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pulu, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovce te 8 gradova središta manjih urbanih područja (sjedišta županija): Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazinu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je tijelo nadležno za politiku urbanoga razvoja i koordinaciju provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj sukladno zakonskoj regulativi.

Uspostava Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027.

Potencijal i mogućnosti korištenja ITU mehanizma prepoznali su čelnici Grada Otoka, Općine Andrijaševci, Općine Ivankovo, Općine Jarmina, Općine Nijemci, Općine Nuštar, Općine Privlaka, Općine Stari Jankovci, Općine Stari Mikanovci i Općine Vođinci koji zajedno sa Gradom Vinkovcima čine Urbano područje Vinkovci.


Obuhvat Urbanog područja Vinkovci

MapDescription automatically generated       


Grad Vinkovci - Pocetna

 


GRAD
VINKOVCI

GRAD
OTOK

OPĆINA
ANDRIJAŠEVCI

OPĆINA
IVANKOVO

OPĆINA
JARMINA 


OPĆINA
PRIVLAKA
OPĆINA
NIJEMCI

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINA
STARI JANKOVCI

OPĆINA STARI MIKANOVCI

OPĆINA VOĐINCI 
Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vinkovci

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vinkovci je tijelo zaduženo za:

Predsjednik Koordinacijskog vijeća je gradonačelnik Grada Vinkovaca gosp. Ivan Bosančić, a  zamjenik predsjednika Koordinacijskog vijeća je gradonačelnik Grada Otoka gosp. Josip Šarić.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Koordinacijskog vijeća obavlja Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu Grada Vinkovaca.

1. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci

2. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci

3. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci

4. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci

5. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vinkovci

Partnersko vijeće urbanog područja Vinkovci

Partnersko vijeće urbanog područja Vinkovci je savjetodavno tijelo koje djeluje u cilju utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja.

Članovi partnerskog vijeća za urbano područje doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije.

Članovi partnerskog vijeća za urbano područje imenuju se za razdoblje trajanja strategije razvoja urbanog područja, imaju svoje zamjenike koji zamjenjuje člana u slučaju njegove spriječenosti.

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme strategije razvoja urbanog područja, i nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu Grada Vinkovaca. 

Konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Vinkovci

2. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Vinkovci

3. sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Vinkovci

Strategija razvoja urbanog područja Vinkovci za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Strategija razvoja urbanog područja je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, tj. predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Cilj izrade SRUP-a je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj „zajedničke strateške vizije“ koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

Sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., SRUP predstavlja:

Nositelj izrade SRUP-a sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske je grad koji je središte urbanog područja, odnosno Grad Vinkovci.

Postupak vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine 

U skladu s člankom 48. ZRRRH-a SRUP Vinkovci kao i drugi planski dokumenti politike regionalnoga razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe, a detaljniji postupak i metodologija vrednovanja politike regionalnoga razvoja uređuje se Pravilnikom o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnoga razvoja (NN 121/2015) u skladu s kojim se provodi i postupak vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci u razdoblju 2021.-2027. i to temeljem Odluke gradonačelnika Grada Vinkovaca o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine i Plan vrednovanja SRUP-a Vinkovci.


Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine 

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18), Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/18), ta Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027. Verzija 2.0. propisana je obveza izrade komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za akte strateškog planiranja, radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupaka planiranja javnih politika.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine

Donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci u razdoblju 2021.-2027. godine započet je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. godine koji kao nositelj izrade SRUP-a Vinkovci provodi Grad Vinkovci putem Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, razmatranja pristiglih mišljenja, te ishođenja mišljenja Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu SRUP-a Vinkovci (KLASA: 531-01/23-13/3, URBROJ: 2196-14-01-23-3, od 26. travnja 2023. godine), gradonačelnik Grada Vinkovaca donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Vinkovci u razdoblju 2021. - 2027. godine