Objavljeno u Službene obavijesti, 06.10.2020.

Odluka o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Novi poduzetnici

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/20-01/04

URBROJ: 2188/01-02-20-63

Vinkovci, 05. listopada 2020. godine

 

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 10. i 12. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/20 i 4/20),  članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18 ), donosi

 

 

 

ODLUKU

o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Novi poduzetnici

 

 

Članak 1.

 

            Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu- Novi poduzetnici, objavljen je 26. lipnja 2020. godine. Rok za podnošenje prijava je 31. listopad 2020. godine.

 

 

Članak 2.

 

            Dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu- Novi poduzetnici odobrava se kako slijedi:

 

R.br.

Ime

1.

SCH, obrt za prijevoz i trgovinu

 

 

Članak 3.

 

            Grad Vinkovci će sa svim Korisnicima potpora zaključiti Ugovor o dodjeli bespovratnih potpora iz Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu. Ugovorima će se regulirati međusobni odnosi kao i prava i obveze ugovornih strana. Nakon završetka provedbe programa Korisnik je dužan radi kontrole namjenskog korištenja sredstava dostaviti nadležnom upravnom tijelu ugovorom navedenu dokumentaciju.

 

 

Članak 4.

 

            Protiv Odluke o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu – Novi poduzetnici žalba nije dopuštena.

 

Članak 5.

 

            Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr.

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

                           Ivan Bosančić, mag.oec.

Odluka o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Novi poduzetnici - SCH - obrt za prijevoz i trgovinu

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font