Objavljeno u Službene obavijesti, 20.08.2018.

Javni poziv - zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci

GRADONAČELNIK

KLASA: 371-01/18-01/06

URBROJ: 2188/01-02-18-2

Vinkovci, 17. kolovoza 2018. god.

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca, temeljem članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova („Narodne novine“ br. 68/18) i članka 47. i 51. Statuta Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18) objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

            Grad Vinkovci, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, poziva osobe koje koriste stan sa statusom zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, predmnijevanog najmoprimca, koji se nalazi na području Grada Vinkovaca i nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, a koje na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć, da podnesu zahtjev za subvencioniranje zaštićene najamnine ili naknade.

 

II.

Zahtjev za subvencioniranje zaštičene najamnine ili naknade podnosi se putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Vinkovci, Bana Jelačića 1, s  naznakom „Subvencioniranje zaštićene najamnine ili naknade“.

 

III.

            Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti isprave i dokaze na temelju kojih se utvrđuje pravo na subvencioniranje zaštićene najamnine ili naknade:

-          dokaz o primanju stalne socijalne pomoći

-          dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, predmnijevanog najmoprimca (ugovor o najmu stana, ugovor o korištenju stana, odluka o priznavanju stanarskog prava, sudska presuda i dr.),

-          uvjerenje o prebivalištu, rodni list i domovnicu za podnositelje zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva,

-          podatke o najmodavcu/vlasniku stana,

-          drugu dokumentaciju po posebnom pozivu.

 

IV.

            Ovaj Poziv objavljen je na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Vinkovaca, a sve informacije o Pozivu mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu, Ulica bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 28 ili na tel. 032/337-225.

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Javni poziv