Objavljeno u Službene obavijesti, 07.08.2020.

Javni Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Vinkovaca u 2020. godini

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/20-01/08

URBROJ: 2188/01-02-20-1

Vinkovci, 04. kolovoza 2020. godine

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 8/09, 1/13 i 2/18), te sukladno uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja, raspisuje

 

J A V N I    P O Z I V

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Vinkovaca u 2020. godini

 

Broj traženih radnika: 20

Vrsta zaposlenja: na određeno

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Trajanje:  6 mjeseci

Mjesto rada: Vinkovci

Radno iskustvo: nije važno

 

            Grad Vinkovci kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanjem 20 (dvadeset) nezaposlenih osoba u Programu javnih radova za 2020. godinu  u trajanju od 6 mjeseci.

 

           Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu:

 • Uređenje pojedinih parcela u okviru javnih površina, po dojavi građana gradskoj upravi, kroz uklanjanje agresivne vegetacije (ambrozije i ostalog korova) te pomoćni radovi na čišćenju pojedinačnih napuštenih i ruševnih nekretnina u obliku košnje i čišćenja okućnica do čijeg je vlasnika nemoguće doći, a sve s ciljem opće i neposredne zaštite građana od alergije, najezde glodavaca, zmija i insekata.
 • Pregled poljoprivrednih površina, dovodnih kanala uz prometnice i ostalih javnih površina na kojima do sada nije bilo registriranih divljih deponija, pomoć prilikom sanacije novonastalih divljih deponija i revitalizacija tog prostora sadnjom prihvatljivih biljnih vrsta ovisno o lokaciji.
 • Pomoćne aktivnosti uređenja dječjih igrališta, šetnica i javnih klupa koja će biti obnovljena, napravljena i/ili rekonstruirana tijekom 2020. godine sadnjom cvijeća, grmlja i ostalog ukrasnog sitnog raslinja
 • Pomoć u sitnoj adaptaciji dječjih igrališta koja su obnovljena u 2020. godini na području grada Vinkovaca te pomoć prilikom održavanja spomenika kulture, arheoloških nalazišta i lokaliteta  kroz postavljanje znakova zabrane/opasnosti i uklanjanje istih te brušenje, bojanje,  lakiranje i otklanjanje sitnih kvarova za koje nije potrebno podugovoriti ovlaštenu fizičku ili pravnu osobu.
 • Uređenje prostora na kupalištu "Banja" poput  popravka sitnih kvarova na znakovima zabrane i sigurnosti, uređenje prostora za higijenu, parkirališta i slično, s ciljem zaštite imovine od atmosferskih utjecaja do naredne sezone kupanja.
 • Pomoć u čišćenju snijega i leda ispred kuća starih i nemoćnih građana, kao i građana koji će eventualno biti u samoizolaciji uzrokovanoj pandemiji virusa COVID-19 te dostava namirnica istim skupinama ljudi.
 • Dostava letaka i postavljanja plakata kojima se građani obavještavaju i/ili upozoravaju o provedbi određenih aktivnosti
 • Kratkotrajni pomoćni rad tijekom manifestacija Vinkovačke jeseni i Advent u Vinkovcima u vidu utovara i istovara klupa, stolica, stolova i scenskih rekvizita koji će biti korišteni tijekom održavanja manifestacija.

 

Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada:

 1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:
 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

­ osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

­ osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 

 1. Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
 2.  
  • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
  • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci
  • mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

 

 • Osobe moraju imati prebivalište u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati (Vinkovci).

    

 • Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti  uključene u javni rad. 

 

            Kandidati/kinje su u prijavi dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • zamolba za posao, obavezno navesti broj mobitela/telefona, te završeni stupanj obrazovanja;

primjer zamolbe je dostupan na stranicama Grada Vinkovaca ili se može preuzeti u pisarnici Grada  (prizemlje zgrade Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1),

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice  ili putovnice),
 • dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,
 • uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a imaju neku od potvrda kojom dokazuju svoj status iz ciljanih skupina, trebaju priložiti preslike istih (npr. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja, rodne listove malodobne djece itd.),
 • izjava o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka; izjava je dostupna na stranicama Grada Vinkovaca ili se može preuzeti u pisarnici Grada (prizemlje zgrade Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Radni odnos s odabranim kandidatima zasnovati će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

 

                                                                                         Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci

s naznakom „Prijava na javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima “

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                               GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                          Ivan Bosančić, mag.oec.

Javni Poziv

Zamolba

Izjava

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font