Objavljeno u Službene obavijesti, 04.10.2019.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu – NOVI PODUZETNICI

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva

na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu – NOVI PODUZETNICI

 

I.                   PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području Grada Vinkovaca (u nastavku: Javni poziv).

 

U okviru ovog Javnog poziva realizira se sljedeća mjera:

2. Novi poduzetnici

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potpore male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

 

II.                KORISNICI POTPORA

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Grada Vinkovaca, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada Vinkovaca organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

 

III.             UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Potpore u okviru ovog Javnog poziva dodjeljuju se mikro i malim poduzetnicima koji su osnovani u 2019. godini i koji po prvi puta koriste mjere poticanja od strane Grada te imaju najmanje jednu zaposlenu osobu.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge koji:

-          Imaju sjedište na području Grada Vinkovaca i provode ulaganje na području Grada Vinkovaca

-          Osnovani tijekom 2019. godine

-          U cijelosti su u privatnom vlasništvu

-          Imaju najmanje jednog zaposlenog

-          Nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

-          Nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca

-          Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama

-          Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

-          Nije trenutno u blokadi

 

Ove mjere ne mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 registrirana za ulaganja u sektorima:

a)         poslovanja nekretninama (NKD 2007 OZNAKA 68),

b)         djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92),

c)         financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake: 64, 65, 66)

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti niti gospodarski subjekti definirani člankom 5. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

Korisnici Programa ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture te cestovnog prometa.

 

Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz Programa za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz ovog Programa ili nekog drugog javnog izvora.

 

Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

IV.             PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Potpore se dodjeljuju za:

 -   otvaranja ili osnivanja gospodarskog subjekta (administrativni troškovi – upravne i sudske pristojbe, troškovi obrtnice, objava u Narodnim novinama, troškovi izrade pečata i natpisne ploče, troškovi postupka utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti po posebnim propisima, troškovi javnog bilježnika, certifikat za fiskalizaciju i slično).

-    nabave strojeva, uređaja, opreme ili alata,

-    inventara

-    izrade promotivnih materijala

-    izrade i održavanja web stranice

 

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području Grada Vinkovaca.

 

Potpore se dodjeljuju u visini 100% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) do maksimalnog iznosa potpore 3.000,00 kuna.

 

Troškovi nabave vozila, mobilnih uređaja, kao i troškovi kupnje i ugradnje rabljenih strojeva i opreme nisu prihvatljivi.

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

 

V.                KRITERIJI ODABIRA

Korisnik ove mjere dužan je zadržati poslovnu aktivnost na području Grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore te u istom razdoblju osigurati zadržavanje broja zaposlenih. Za korisnika koji bude smanjio broj zaposlenih smatrat će se da je prekršio uvjete ovog Javnog poziva.

 

 

VI.             SREDSTVA

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 360.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti sa samo jednim projektom.

Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.

 

VII.          NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu prijave definiranim u Javnom pozivu zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom osobno na adresu:

 

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu – NOVI PODUZETNICI“

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/638-461 ili na e-mail ivan.vujeva@vinkovci.hr.

 

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 05.10.2019. godine do 31.12.2019. godine.

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

Prijava se podnosi se na obrascu MVK-2  uz koji se prilaže:

  1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  2. Skupna izjava
  3. Izjava o povezanim osobama
  4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
  5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave za podnositelja i povezane tvrtke
  6. Potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Vinkovaca za podnositelja i povezane tvrtke
  7. Privola
  8. Izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
  9. Računi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdani u razdoblju nakon 01.01.2019.

10.  Preslika obrasca JOPPD za mjesec koji prethodi mjesecu prijave i potvrda Porezne o njihovom zaprimanju

11.  Izjava vlasnika obrta ukoliko je vlasnik ujedno i jedini zaposlenik u obrtu

 

VIII.       POSTUPAK OBRADE I DODJELE

 

Obrada pristiglih projektnih prijava vršit će se redoslijedom pristizanja.

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju navedenim uvjetima i uvjetima za dodjelu potpore.

Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli bespovratnih potpora.

Prigovor na Odluku o dodjeli potpora može se podnijeti u roku od osam dana od dana javne objave Odluke o dodjeli potpora.

Prigovor se podnosi putem Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci s naznakom „NE otvarati – Prigovor na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2019. godinu“.

Utemeljenost pristiglih prigovora utvrđuje Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Temeljem rješenja Povjerenstva za rješavanje prigovora, gradonačelnik donosi Rješenje o prigovoru koje je konačno.

 

Isplata odobrenih sredstava vršit će se redoslijedom kojim su korisnici navedeni u tablici Odluke o dodjeli bespovratne potpore.

 

IX.             NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor.

Ukoliko poduzetnik ne ispoštuje preuzete obveze o broju zaposlenih i mjestu provođenja aktivnosti mora vratiti u Proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca te je korisnik dužan omogućiti Gradu Vinkovcima kontrolu namjensko utrošenih sredstava potpore.

 

 

X.                OSTALE ODREDBE

Dokaz o namjenskom trošenju sredstava predstavljaju računi i izvod iz žiro računa. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Priznaju se isključivo računi izdani od strane pravnih osoba ili obrta.

Korisnici se obvezuju kako neće otuđiti strojeve, opreme i alate za koju su dobili potporu putem ovog Javnog poziva minimalno 12 mjeseca od isplate potpore.

Potpora za Nove poduzetnike ostvarit će se doznakom na račun korisnika potpore.

Prijavom na ovaj Javni poziv prijavitelj preuzima obvezu pribavljanja privola zaposlenika za obradu svojih osobnih podataka u svrha prijave na ovaj Javni poziv.

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr

 

URBROJ: 2188/01-02-19-4

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/19-01/03

Ivan Bosančić, mag.oec.

 

 

Javni poziv

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti

Skupna izjava

Izjava o povezanim osobama

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti povezanih osoba

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposlenik

Obrazac MVK-2