Objavljeno u Službene obavijesti, 27.09.2019.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva

na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

 

I.                   PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području Grada Vinkovaca (u nastavku: Javni poziv).

 

U okviru ovog Javnog poziva realizira se sljedeća mjera:

 1. Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potpore male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

 

II.                KORISNICI POTPORA

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika; ostvaruju ukupni godišnji promet do 14.000.000,00 kuna ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u vrijednosti do 7.000.000,00 kuna.

 

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Grada Vinkovaca, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada Vinkovaca organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

 

III.             UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Potpore u okviru ovog javnog poziva dodjeljuju se mikro poduzetnicima koji posluju minimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva te imaju zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge koji:

-          Imaju sjedište na području grada Vinkovaca i/ili provode ulaganje na području grada Vinkovaca

-          U cijelosti su u privatnom vlasništvu

-          Imaju najmanje jednog zaposlenog

-          Nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

-          Nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca

-          Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama

-          Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

-          Nije trenutno u blokadi

 

Ove mjere ne mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registrirana za ulaganja u sektorima:

a)         poslovanja nekretninama (NKD 2007. OZNAKA 68),

b)         djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007. oznaka 92),

c)         financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007. oznake: 64, 65, 66)

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti niti gospodarski subjekti definirani člankom 5. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu.

Korisnici Programa ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture te cestovnog prometa.

 

Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz Programa za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz ovog Programa ili nekog drugog javnog izvora.

 

Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja, moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

IV.             PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Potpore se dodjeljuju za:

 -   Nabavu strojeva, uređaja, opreme, alata

-    Opremanje poslovnog prostora

-    Nabavu operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme

-    Obrazovanje, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje

-    Izradu promotivnih materijala (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja)

Izrada i održavanje web stranice, web hosting (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja)

 

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području Grada Vinkovaca.

 

Ukupna vrijednost projekta (bez PDV-a) sastoji se od 80% sredstava iz proračuna Grada Vinkovaca i 20% vlastitih sredstava mikro poduzetnika. Potpore se dodjeljuju u visini 80% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) do maksimalnog iznosa potpore 30.000,00 kuna. Minimalni traženi iznos potpore iznosi 15.000,00 kn bez PDV-a (minimalna vrijednost projekta bez PDV-a 18.750 kuna).

 

Troškovi nabave vozila, mobilnih uređaja, kao i troškovi kupnje i ugradnje rabljenih strojeva i opreme nisu prihvatljivi.

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prihvatljivi su troškovi nastali od dana objave javnog poziva.

 

 

V.                KRITERIJI ODABIRA

Korisnik ove mjere dužan je zadržati poslovnu aktivnost na području Grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore te u istom razdoblju osigurati zadržavanje broja zaposlenih uz povećanje bruto II plaće od minimalno 10% po zaposlenom u odnosu na prosječnu godišnju bruto II plaću zaposlenika u prethodnoj godini. Za korisnika koji bude smanjio broj zaposlenih smatrat će se da je prekršio uvjete ovog Javnog poziva.

 

Kriteriji za odabir projekata prihvatljivih za financiranje:

 

 

KRITERIJI

Broj bodova

1.

 

 

 

 

 

 

Broj zaposlenih

2 - 10

9

10

8

9

7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

2

3

1

2

2.

 

 

 

 

Područje djelatnosti prema NKD-u

1 - 10

C - Prerađivačka industrija,
F - Građevinarstvo,

10

J - informacije i komunikacije,

M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,

R - Umjetnost, zabava i rekreacija,
S - Ostale uslužne djelatnosti

G – razred 45.20 – Održavanje i popravak motornih vozila

7

D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija,
E - Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša,

Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (isključujući razred 56.30)

4

G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (isključujući razred 56.30)

H - Prijevoz i skladištenje,

I -  razred 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića,

P - Obrazovanje

1

 

3.

Vijek poslovnog subjekta

4-10

Više od 60 mjeseci

10

48 - 60 mjeseci

8

36 - 48 mjeseci

6

24 - 36 mjeseci

5

12 - 24 mjeseca

4

 

Ukoliko 2 ili više projekata imaju jednak ukupni broj bodova, prednost će se utvrditi sljedećim redoslijedom:

 1. Broj zaposlenih ili
 2. Područje djelatnosti prema NKD-u ili
 3. Vijek poslovnog subjekta ili
 4. Vrijeme podnošenja Zahtjeva

 

Ako se prednost bude morala određivati prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

 • Potpuni Zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u slučaju slanja poštom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Grad Vinkovce ako je korisnik neposredno predaje
 • Zahtjevi za potporu za koje je Grad Vinkovci izdao Zahtjev za dopunu; prednost imaju Zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po Zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni Zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

 

VI.             SREDSTVA

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 640.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti sa samo jednim projektom.

Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.

 

VII.          NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu prijave definiranim u Javnom pozivu zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s jasno naznačenim vremenom (datum, sat, minuta, sekunda) poštom ili predajom osobno na adresu:

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu“

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/638-461 ili na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr.

 

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 07. listopada 2019. godine od 8,00 sati do 22. listopada 2019. godine u 15,30 sati.

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

Postupak prijave za           potporu za „Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale“ sastoji se od dvije faze:

 1. Administrativna
 2. Kontrolna

 

Administrativna faza je prvi dio prijave projekta na Javni poziv na koju se prijavljuju svi poduzetnici prihvatljivi ovim Javnim pozivom i u predviđenom roku.

      Administrativna prijava podnosi se na obrascu MVK-1  uz koji se prilaže:

 1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 2. Skupna izjava
 3. Izjava o povezanim osobama
 4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave za podnositelja i povezane tvrtke
 6. Potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Vinkovaca za podnositelja i povezane tvrtke
 7. Privola

 

Kontrolna faza je prijava na koju se pozivaju poduzetnici koji su temeljem Administrativne prijave dobili odgovarajući broj bodova u odnosu na raspoloživa sredstva te uključuje dostavu sljedeće popratne dokumentacije od strane prijavitelja u roku od 5 radnih dana od zaprimljenog Zahtjeva za dostavom dokumentacije:

 

 1. Izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 2. Preslika Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u za trgovačka društva, a za obrtnike izvadak iz obrtnog registra za obrte
 3. Ponude/troškovnici/Računi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdani u razdoblju nakon objave ovog Javnog poziva
 4. Preslika obrasca JOPPD za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2019. godine i potvrdu Porezne o njihovom zaprimanju
 5. Gospodarski subjekti u sustavu poreza na dohodak dostavljaju Preslike ovjerenih Prijava poreza na dohodak te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2018. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2018. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2018. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2018. godinu;
 6. Izjava vlasnika obrta ukoliko je vlasnik ujedno i jedini zaposlenik u obrtu

 

VIII.       POSTUPAK OBRADE I DODJELE

Za postupak obrade podnesenih prijava i dodjelu potpore za „Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale“ gradonačelnik imenuje:

 1. Povjerenstvo za administrativnu provjeru,
 2. Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanja te
 3. Povjerenstvo za rješavanje prigovora.

Povjerenstvo za administrativnu provjeru i Povjerenstvo za rješavanje prigovora sastoji se od tri

člana. Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje sastoji se od 5 članova. Administrativna provjera, ocjenjivanje i vrednovanje podnesenih prijava te način rada sva tri Povjerenstva uredit će se posebnim pravilnicima koje donosi Gradonačelnik.

 

Tijekom Administrativne faze Povjerenstvo za administrativnu provjeru podnesenih prijava zaprimat će podnesene prijave/projektne prijedloge prema datumu i vremenu zaprimanja te evidentirati broj bodova temeljem kojeg će, nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv,  formirati privremenu rang listu pristiglih projektnih prijedloga, a koja će biti javno objavljena na web stranicama Grada Vinkovaca.

Temeljem formirane privremene rang liste pristiglih projektnih prijedloga, Povjerenstvo za administrativnu provjeru uputit će, sukladno raspoloživim sredstvima, prijaviteljima Zahtjev za dostavom dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje prijavljenih kriterija (prijavljenog broja bodova), kao i ostalih uvjeta prihvatljivosti definiranih ovim Javnim pozivom.

 

Kontrolna faza provodit će se po redoslijedu na privremenoj rang listi do iskorištenja raspoloživih sredstava, a u koju će biti uključeni prijavitelji kojima će biti upućen Zahtjev za dostavnom dokumentacije od strane Grada. Prednost na rang listi ima Zahtjev s većim brojem bodova, utvrđenim od strane ovog Povjerenstva, a sukladno odredbama ovog Javnog poziva. Tijekom Kontrolne  faze Povjerenstvo za provedbu postupka utvrdit će usklađenost projektne prijave s dostavljenom dokumentacijom na način da će provjeriti pravovremenost i potpunost Zahtjeva, ispunjava li Zahtjev sve uvjete prihvatljivosti korisnika, ulaganja i uvjete prihvatljivosti projekta propisane Javnim pozivom i Programom. Tijekom ove faze Povjerenstvo može zatražiti nadopunu dokumentacije s pojašnjenjem (npr. Ugovori o radu, BON-1, BON-2/SOL-2…) te umanjiti broj bodova koji su navedeni u Zahtjevu ukoliko podaci iz Zahtjeva ne odgovaraju dostavljenoj dokumentaciji i podacima iz Obrasca MVK-1 te potom ažurirati rang listu.

 

Temeljem provedenog postupka i na razini odobrenih sredstava ovog Javnog poziva, Povjerenstvo za provedbu postupka donijet će konačni prijedlog projekata prihvatljivih za financiranje kroz potporu „Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale“.

 

Gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva donosi Rješenje o dodjeli potpora. Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju navedenim uvjetima i uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Javnog poziva.

 

Prigovor na Rješenje o dodjeli potpora može se podnijeti u roku od osam dana od dana javne objave Rješenja o dodjeli potpora.

Prigovor se podnosi putem Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci s naznakom „NE otvarati – Prigovor na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu“.

Zakašnjeli progovori neće se razmatrati.

Utemeljenost pristiglih prigovora utvrđuje Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Temeljem Rješenja Povjerenstva za rješavanje prigovora, Gradonačelnik donosi Rješenjem o prigovoru koje je konačno.

 

 

IX.             NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor.

Korisnik s kojim Grad Vinkovci potpiše Ugovor, dužan je u roku od 4 mjeseca od potpisivanja Ugovora izvršiti projektom predviđena ulaganja.

Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je zaprimljena sredstva koristio nenamjenski, mora vratiti u Proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

Ukoliko poduzetnik ne ispoštuje preuzete obveze o visini plaće, broju zaposlenih i mjestu provođenja aktivnosti mora vratiti u Proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca te je korisnik dužan omogućiti Gradu Vinkovcima kontrolu namjensko utrošenih sredstava potpore.

Ukoliko korisnik potpore ne vrati isplaćena sredstva u proračun Grada Vinkovaca, Grad Vinkovci će aktivirati bjanko zadužnicu za naplatu tog dijela sredstava.

 

 

 

X.  OSTALE ODREDBE

Dokaz o namjenskom trošenju sredstava predstavljaju računi i izvod iz žiro računa. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Priznaju se isključivo računi izdani od strane pravnih osoba ili obrta.

Korisnici se obvezuju kako neće otuđiti strojeve, opreme i alate za koju su dobili potporu putem ovog Javnog poziva minimalno 12 mjeseca od isplate potpore.

Potpora za Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale ostvarit će se doznakom na račun korisnika potpore nakon što na poziv Grada Vinkovaca kao mjeru osiguranja namjenskog korištenja potpore korisnik dostavi bjanko zadužnicu i potpiše Ugovor. Bjanko zadužnica u iznosu od 50.000,00 kuna ovjerena kod javnog bilježnika dostavlja se Upravnom odjelu gospodarstva u roku od 5 dana od dana primitka pisanog poziva.

Svi obrasci moraju biti ispunjeni putem računala te potpisani i ovjereni od ovlaštene osobe.

Prijavom na ovaj Javni poziv prijavitelj preuzima obvezu pribavljanja privola zaposlenika za obradu svojih osobnih podataka u svrha prijave na ovaj Javni poziv.

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr

 

 

 

KLASA: 302-02/19-01/03                                                                      GRADONAČELNIK

URBROJ: 2188/01-02-19-3                                                                    Ivan Bosančić, mag.oec

 

Javni poziv
Program poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac MVK-1
Skupna izjava
Izjava o povezanim osobama
Izjava o koristenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposlenik
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka