Zaštita okoliša

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Vinkovaca – SECAP


Program zaštite okoliša Grada Vinkovaca za razdoblje od 2022. do 2025.



Program zaštite zraka, ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za razdoblje 2021. do 2024.


Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce

1. Izvješće o provedbi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce

2. Izvješće o provedbi Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka za grad Vinkovce 


Studija postojećeg stanja i razrada ekonomski mogućih scenarija smanjenja emisija čestica u zrak u sezoni grijanja na području grada Vinkovaca

Studija utjecaja klimatskih prilika na polinaciju najznačajnijih alergenih biljaka na području grada Vinkovaca za razdoblje od 2018. do 2022. godine



Senzori za praćenje kvalitete zraka


Poštovani građani,

Grad Vinkovci postavio je senzore za informativno praćenje kvalitete zraka na tri lokacije u gradu (Prolaz Alojzije Ullman, Ulica M. J. Zagorke kod križanja s Ulicom A. Starčevića i Ulica Miroslava Krleže kod križanja s Ulicom Antuna Akšamovića). Senzori mjere koncentraciju lebdećih čestica razine PM10, PM2.5 i PM1, dušikovih oksida (NO i NO2) i prizemnog ozona (O3) u zraku, kao i temperaturu, vlagu i tlak zraka te smjer i brzinu vjetra. Ovaj sustav praćenja kvalitete zraka uspostavljen je s ciljem poboljšanja kvalitete zraka, posebice u slučaju značajnog onečišćenja, pri čemu će praćenje omogućiti pravovremenu reakciju, a samim time će i pozitivno utjecati na zdravlje, okoliš i prilagodbu klimatskim promjenama.

Podatcima možete pristupiti putem QR koda i NFC taga koji se nalaze ispod svakog senzora na navedenim lokacijama. Važno je napomenuti kako su podatci informativni jer su dobiveni mjerenjima koja se ne smatraju referentnima i kao takvi nemaju pravnu i stručnu težinu, kao što to imaju npr. državne postaje za praćenje kvalitete zraka.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font