Vodoopskrba i odvodnja

Vodoopskrba i odvodnja

U dosadašnjem procesu društveno-gospodarske obnove nakon domovinskog rata, grad

Vinkovci bilježi kapitalne investicijske zahvate u dogradnji i tehnološkom kompletiranju

postojećeg, vodoopskrbnog i odvodnog sustava, na razini suvremenih zahtjeva, u korištenju

voda za javnu vodoopskrbu i zaštiti voda u odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

Za očuvanje dostignutog komunalnog standarda, održanje postojećih sustava u dodatnom

korištenju i trajno uređenje javnih površina grada, neophodan je brži gospodarski razvitak

područja i osiguranje kontinuiteta aktivnosti u praćenju i udovoljavanju, zatečenih i planskih

potreba na ukupnom području grada, što su i ciljevi ovoga plana.

Uzimajući u obzir, dosadašnji razvitak postojećeg vodoopskrbnog i odvodnog sustava grada

Vinkovaca, kao i pokazatelje, potrebe i zaključke iz analize i ocjene zatečenog stanja, planska

rješenja, srednjeročnog i dugoročnog značaja, oslanjaju se na postojeća i to u djelatnosti:

- javne vodoopskrbe – u daljnjem korištenju lokalnih kapaciteta dobave i pripreme

podzemnih voda s lokacije skupnog vodocrpilišta ”Kanovci” Vinkovci i dodatnom

korištenju pitke vode iz regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije iz pravca

Županja-Vinkovci, uz dogradnju preostale, glavne, distribucijske, lokalne vodoopskrbne

mreže i pratećih građevina, istodobno s nužnom rekonstrukcijom i pravodobnim

dokapacitiranjem dijelova postojećeg vodoopskrbnog sustava prema aktualnoj temeljnoj

konstrukciji distribucijskog sustava ”Vinkovci” u prilogu.

- javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – u daljnjem korištenju postojećeg

sustava odvodnje, u prikupljanju i odvodnji, otpadnih i dijela površinskih voda, kao i

središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, U.P.O.V. ”Jošine” Vinkovci na

lokaciji u Bosutskoj ulici, uz dogradnju preostale, kolektorske mreže, lokalne

kanalizacijske mreže i pratećih građevina, istodobno s nužnom rekonstrukcijom i

pravodobnim dokapacitiranjem, dijelova postojećeg odvodnog sustava, prema

inoviranoj koncepciji odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Vinkovaca.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font