Odluka o izradi izmjene i dopune prostornog plana.pdf


Obavijest javnosti o izradi GUP-a.pdf

Odluka o izradi izmjene i dopune GUP.pdfPopis važećih dokumenata prostornog uređenje Grada Vinkovaca, na dan 24. listopada 2022. godine 


Za pregledavanje prostornih planova potrebno je skinuti AutoCad DWF preglednik.  

Preglednik možete skinuti sa stranica:

http://usa.autodesk.com/design-review/

  

Važeći prostorni planovi grada Vinkovaca


Generalni urbanistički plan uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca, br. 06/06, 05/21, 06/21- pročišćeni tekst)

Karte

ID_GUP_VINKOVCI_1 - KORISTENJE I NAMJENA (pdf/ dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_2 – MREZA GOSP I DRUSTVENIH DJELATNOSTI (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 1 - PROMET (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 2 – POSTA_TELEKOMUNIKACIJE (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 3 - 1 - PLINOOPSKRBA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 3 - 2 - ELEKTROENERGETIKA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 4 - 1 - VODOOPSKRBA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 4 - 2 - ODVODNJA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 1 – UVJETI KORISTENJA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 2 – UVJETI KORISTENJA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 3 - 1 – OBLICI KORISTENJA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 3 - 2-a – NACIN GRADNJE (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 3 - 2-b – NACIN GRADNJE (pdf / dwg)

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj:  7/04., 05/16., 09/17., 11/18. – pročišćeni tekst, 6/20. i 15/20. – pročišćeni tekst)

Karte

1_KORISTENJE_NAMJENA_POVRSINA_HTRS_2020-namjena (pdf / dwg)

2_A_1_PROMETNI_SUSTAV_kopneni_vodeni_zracni_HTRS-promet ( / dwg)

2_A_2_PROMETNI SUSTAV_posta_telekomunikacije_HTRS-TK (pdf / dwg

2_B_1_ENERGETSKI_SUSTAV_elektroenergetika_HTRS-elektroenergetika( pdf / dwg

2_B_2_ENERGETSKI_SUSTAV_proizvodnja_cjevni_transport_HTRS-Plin_nafta( pdf / dwg)

2_C_1_VODNOGOSPODARSKI_SUSTAV_vodoops_odvod_otpada_HTRS-VODNOGOSPODARSTVO( pdf / dwg

2_C_2_VODNOGOSPODARSKI_SUSTAV_uredenje_voda_vodotok_HTRS-UREDJENJE_VODA( pdf / dwg

3_A_1_UVJETI KORISTENJA - 2019-3A1(pdf / dwg

3_A_2_UVJETI KORISTENJA - podrucja posebnih ogranicenja u koristenju-3A2 (pdf / dwg)

3_B_1_UVJETI KORISTENJA - uredjenjezemljista i zastita-3B1 (pdf / dwg

3_B_2_UVJETI KORISTENJA - primjena planskih mjera_2019-3B (pdf/ dwg)Dokumentaciju za 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Sl. gl. 11/18 i 06/20 preuzeti ovdje


Elaborat 2018/JP: Odluka o objavi Pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl. gl. 11/18):

0-5dio-PriloziE2018JP-SluzbeniGlasnici.doc

1dio-procisceniNaslovSastNapomE2018JP.doc

2dio-procisceniOpcidioE2018JP.doc

3dio-procisceniTekstVkE2018JP-7-20181003Prostorni A.doc

4dio-popis i sastavnice prociscenih kartografskih prikaza E2018JP.doc


Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl_gl_Vk 02/18)

Odluka o Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, IDGUPVK, Sl_gl_Vk_05/21


PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA (DRŽAVNI PROSTORNI PLAN)

Karte:

Korištenje i namjena prostora (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - promet (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - pošta i elektroničke komunikacije (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - elektroenergetski sustav (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - cijevni transport nafte i opskrba plinom (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav (dwf | dwg)

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta i ograničenja u korištenju (dwf | dwg)

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju  (3.2a) (dwf | dwg)

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju (3.2b) (dwf | dwg)

Uvjeti uređenja zone zahvata kanala s pripadajućim površinama i sustavima (dwf | dwg)


Tekst:

1.KNJIGA I-Odredbe.pdf

2. KNJIGA II -C1 - POLAZIŠTA.pdf

3.KNJIGA II -C1 - CILJEVI.pdf

4. KNJIGA II -C1 - PLAN.pdf

KNJIGA III-OBVEZNI PRILOZI II..pdf


Detaljni plan uređenja Jošine

Karte:

Detaljna namjena površina

Uvjeti za izgradnju i korištenje prostora 

Promet

Telekomunikacije

Elektroenergetska mreža

Plinoopskrbna mreža

Vodoopskrbna mreža

Odvodnja voda

Tekst:

Odluka o detaljnom planu uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone Jošine (Sl_gl_Vk 08/98)

DPU Jošine - tekst


Odluka DPU Jošine provodjenje postupka stavljanja izvan snage Vk-Sl_Gl_Vink2022br06

Odluka Stavljanje Izvan Snage DPU Jošine Vk-Sl.Gl-Vink2022br08

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SOPOT U VINKOVCIMA


Korištenje i namjena površina

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Načini uvjeta gradnje

Tekst:

Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima - Izvornik (tekstualni dio i obvezni prilozi)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sopot u Vinkovcima (Sl_gl_Vk 01/13)


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TRBUŠANCI U VINKOVCIMA

Karte:

Korištenje i namjena površina

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Načini uvjeta gradnje

Tekst:

Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Trbušanci u Vinkovcima (Sl_gl_Vk 02/13)Nevažeći prostorni planovi grada Vinkovaca:


PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj: 07/04.)

Karte:

Korištenje i namjena površina

Infrastrukturni sustavi - prometni sustav - kopneni,vodeni i zračni

Infrastrukturni sustavi - prometni sustav - pošta i telekomunikacije

Infrastrukturni sustavi - energetski sustav - elektroenergetika

Infrastrukturni sustavi - energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja - područja posebnih uvjeta korištenja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite


Građevinska područja - gradsko naselje stalnog stanovanja Vinkovci LIST 1

Građevinska područja - gradsko naselje stalnog stanovanja Vinkovci LIST 2

Građevinska područja - naselje stalnog stanovanja Mirkovci

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Borinci

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Zalužje

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Trbušanci

Građevinska područja - gospodarska zona Borinci

Građevinska područja - gospodarska zona - Luka i gospodarska zona u luci Vinkovci

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav Sava

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona Sopot

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona Trbušanci

Građevinska područja - gospodarska zona Žankovac

Građevinska područja - gospodarska zona Gubac

Tekst:

Odluka o usvajanju PP VK (Sl_gl_Vk 07/04)

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca

Naslovna stranica knjige 2


IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj: 05/16.)

Karte:

Korištenje i namjena površina

Prometni sustav - kopneni, vodeni i zračni

Prometni sustav - pošta i telekomunikacije

Energetski sustav - elektroenergetika

Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport

Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka

Uvjeti korištenja  - područja posebnih uvjeta korištenja

Uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Građevinska područja 4A

Građevinska područja 4B

Građevinska područja 4C

Građevinska područja 4D

Građevinska područja 4E

Tekst:

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl_gl_Vk 05/16)

Popis kartografskih prikaza

Naslov i opći dio 09_2016


DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj: 09/17.)

Karte:

DPPUG Vinkovaca - 4A

DPPUG Vinkovaca - 4B

DPPUG Vinkovaca - 4C

DPPUG Vinkovaca - 4D

Tekst:

Odluka o donošenju DPPUG Vinkovaca (Sl_gl_Vk 09/17)

Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca


PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA ELABORAT 2018/JP (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj: 11/18.) - ne važi grafički dio kako slijedi

Karte:

Korištenje i namjena površina (pdf | dwg)

Prometni sustav - kopneni, vodeni i zračni (pdf | dwg)

Prometni sustav - pošta i telekomunikacije (pdf | dwg)

Energetski sustav - elektroenergetika (pdf | dwg)

Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport (pdf | dwg)

Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda (pdf | dwg)

Vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka (pdf | dwg)

Uvjeti korištenja  - područja posebnih uvjeta korištenja (pdf | dwg)

Uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju (pdf | dwg)

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja (pdf | dwg)

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (pdf | dwg)

Građevinska područja 4A (pdf | dwg)

Građevinska područja 4B (pdf | dwg)

Građevinska područja 4C (pdf | dwg)

Građevinska područja 4D (pdf | dwg)

Građevinska područja 4E (pdf | dwg)


GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VINKOVACA

GUP Grada Vinkovaca, provedbene odredbe, Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 06/2006.   

Karte:

Korištenje i namjena površina (L) (dwf | dwg)

Korištenje i namjena površina (D) (dwf | dwg)

Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - promet (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - pošta i telekomunikacije (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - plinoopskrba (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - elektroenergetika (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - odvodnja (dwf | dwg)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja (dwf | dwg)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (dwf | dwg)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja (dwf | dwg)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja i način gradnje - način gradnje (dwf | dwg)


Ostali važeći dokumenti

Studija utjecaja klimatskih prilika na polinaciju najznačajnijih alergenih biljaka na području grada Vinkovaca za razdoblje od 2018. do 2022. godine

1g Provedbe Izvješća - Akcijski Plan Poboljšanja Kvalitete Zraka Vinkovaca

AKCIJSKI PLAN POBOLJŠANJA KVALITETE ZRAKA ZA GRAD VINKOVCE

STUDIJA POSTOJEĆEG STANJA I RAZRADA EKONOMSKI MOGUĆIH SCENARIJA SMANJENJA EMISIJA ČESTICA U ZRAK U SEZONI GRIJANJA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

Gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje Grada Vinkovaca

Ekološka studija rijeke Bosut na području Grada Vinkovaca

Studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni park u skladu s uvjetima prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca

Studija turističkih potencijala

Tps pregledna karta 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font