Prostorni planovi

Popis važeće prostorno planske dokumentacije Grada Vinkovaca na dan 14. 05. 2020.

Popis nevažeće prostorno planske dokumentacije Grada Vinkovaca na dan 14. 05. 2020.

Za pregledavanje prostornih planova potrebno je skinuti AutoCad DWF preglednik.  

Preglednik možete skinuti sa stranica:

http://usa.autodesk.com/design-review/

  

Važeći prostorni planovi grada Vinkovaca


Generalni urbanistički plan uređenja grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca, br. 06/06, 05/21, 06/21- pročišćeni tekst)

Karte

ID_GUP_VINKOVCI_1 - KORISTENJE I NAMJENA (pdf/ dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_2 – MREZA GOSP I DRUSTVENIH DJELATNOSTI (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 1 - PROMET (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 2 – POSTA_TELEKOMUNIKACIJE (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 3 - 1 - PLINOOPSKRBA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 3 - 2 - ELEKTROENERGETIKA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 4 - 1 - VODOOPSKRBA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_3 – 4 - 2 - ODVODNJA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 1 – UVJETI KORISTENJA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 2 – UVJETI KORISTENJA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 3 - 1 – OBLICI KORISTENJA (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 3 - 2-a – NACIN GRADNJE (pdf / dwg)

ID_GUP_VINKOVCI_4 – 3 - 2-b – NACIN GRADNJE (pdf / dwg)

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj:  7/04., 05/16., 09/17., 11/18. – pročišćeni tekst, 6/20. i 15/20. – pročišćeni tekst)

Karte

1_KORISTENJE_NAMJENA_POVRSINA_HTRS_2020-namjena (pdf / dwg)

2_A_1_PROMETNI_SUSTAV_kopneni_vodeni_zracni_HTRS-promet ( / dwg)

2_A_2_PROMETNI SUSTAV_posta_telekomunikacije_HTRS-TK (pdf / dwg

2_B_1_ENERGETSKI_SUSTAV_elektroenergetika_HTRS-elektroenergetika( pdf / dwg

2_B_2_ENERGETSKI_SUSTAV_proizvodnja_cjevni_transport_HTRS-Plin_nafta( pdf / dwg)

2_C_1_VODNOGOSPODARSKI_SUSTAV_vodoops_odvod_otpada_HTRS-VODNOGOSPODARSTVO( pdf / dwg

2_C_2_VODNOGOSPODARSKI_SUSTAV_uredenje_voda_vodotok_HTRS-UREDJENJE_VODA( pdf / dwg

3_A_1_UVJETI KORISTENJA - 2019-3A1(pdf / dwg

3_A_2_UVJETI KORISTENJA - podrucja posebnih ogranicenja u koristenju-3A2 (pdf / dwg)

3_B_1_UVJETI KORISTENJA - uredjenjezemljista i zastita-3B1 (pdf / dwg

3_B_2_UVJETI KORISTENJA - primjena planskih mjera_2019-3B (pdf/ dwg)Dokumentaciju za 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca, Sl. gl. 11/18 i 06/20 preuzeti ovdje


Elaborat 2018/JP: Odluka o objavi Pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl. gl. 11/18):

0-5dio-PriloziE2018JP-SluzbeniGlasnici.doc

1dio-procisceniNaslovSastNapomE2018JP.doc

2dio-procisceniOpcidioE2018JP.doc

3dio-procisceniTekstVkE2018JP-7-20181003Prostorni A.doc

4dio-popis i sastavnice prociscenih kartografskih prikaza E2018JP.doc


Odluka o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl_gl_Vk 02/18)

Odluka o Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca, IDGUPVK, Sl_gl_Vk_05/21


PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA (DRŽAVNI PROSTORNI PLAN)

Karte:

Korištenje i namjena prostora (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - promet (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - pošta i elektroničke komunikacije (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - elektroenergetski sustav (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - cijevni transport nafte i opskrba plinom (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav (dwf | dwg)

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta i ograničenja u korištenju (dwf | dwg)

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju  (3.2a) (dwf | dwg)

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju (3.2b) (dwf | dwg)

Uvjeti uređenja zone zahvata kanala s pripadajućim površinama i sustavima (dwf | dwg)


Tekst:

1.KNJIGA I-Odredbe.pdf

2. KNJIGA II -C1 - POLAZIŠTA.pdf

3.KNJIGA II -C1 - CILJEVI.pdf

4. KNJIGA II -C1 - PLAN.pdf

KNJIGA III-OBVEZNI PRILOZI II..pdf


Detaljni plan uređenja Jošine

Karte:

Detaljna namjena površina

Uvjeti za izgradnju i korištenje prostora 

Promet

Telekomunikacije

Elektroenergetska mreža

Plinoopskrbna mreža

Vodoopskrbna mreža

Odvodnja voda

Tekst:

Odluka o detaljnom planu uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone Jošine (Sl_gl_Vk 08/98)

DPU Jošine - tekst


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SOPOT U VINKOVCIMA

Karte:

Korištenje i namjena površina

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Načini uvjeta gradnje

Tekst:

Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima - Izvornik (tekstualni dio i obvezni prilozi)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sopot u Vinkovcima (Sl_gl_Vk 01/13)


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TRBUŠANCI U VINKOVCIMA

Karte:

Korištenje i namjena površina

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Načini uvjeta gradnje

Tekst:

Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Trbušanci u Vinkovcima (Sl_gl_Vk 02/13)Nevažeći prostorni planovi grada Vinkovaca:


PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj: 07/04.)

Karte:

Korištenje i namjena površina

Infrastrukturni sustavi - prometni sustav - kopneni,vodeni i zračni

Infrastrukturni sustavi - prometni sustav - pošta i telekomunikacije

Infrastrukturni sustavi - energetski sustav - elektroenergetika

Infrastrukturni sustavi - energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport nafte i plina

Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja - područja posebnih uvjeta korištenja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite


Građevinska područja - gradsko naselje stalnog stanovanja Vinkovci LIST 1

Građevinska područja - gradsko naselje stalnog stanovanja Vinkovci LIST 2

Građevinska područja - naselje stalnog stanovanja Mirkovci

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Borinci

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Zalužje

Građevinska područja - naselje povremenog stanovanja Trbušanci

Građevinska područja - gospodarska zona Borinci

Građevinska područja - gospodarska zona - Luka i gospodarska zona u luci Vinkovci

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona uz planirani Višenamjenski kanal Dunav Sava

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona Sopot

Građevinska područja - sportsko rekreacijska zona Trbušanci

Građevinska područja - gospodarska zona Žankovac

Građevinska područja - gospodarska zona Gubac

Tekst:

Odluka o usvajanju PP VK (Sl_gl_Vk 07/04)

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca

Naslovna stranica knjige 2


IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj: 05/16.)

Karte:

Korištenje i namjena površina

Prometni sustav - kopneni, vodeni i zračni

Prometni sustav - pošta i telekomunikacije

Energetski sustav - elektroenergetika

Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport

Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka

Uvjeti korištenja  - područja posebnih uvjeta korištenja

Uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Građevinska područja 4A

Građevinska područja 4B

Građevinska područja 4C

Građevinska područja 4D

Građevinska područja 4E

Tekst:

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca (Sl_gl_Vk 05/16)

Popis kartografskih prikaza

Naslov i opći dio 09_2016


DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VINKOVACA (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj: 09/17.)

Karte:

DPPUG Vinkovaca - 4A

DPPUG Vinkovaca - 4B

DPPUG Vinkovaca - 4C

DPPUG Vinkovaca - 4D

Tekst:

Odluka o donošenju DPPUG Vinkovaca (Sl_gl_Vk 09/17)

Dopuna Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca


PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VINKOVACA ELABORAT 2018/JP (Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj: 11/18.) - ne važi grafički dio kako slijedi

Karte:

Korištenje i namjena površina (pdf | dwg)

Prometni sustav - kopneni, vodeni i zračni (pdf | dwg)

Prometni sustav - pošta i telekomunikacije (pdf | dwg)

Energetski sustav - elektroenergetika (pdf | dwg)

Energetski sustav - proizvodnja i cijevni transport (pdf | dwg)

Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda (pdf | dwg)

Vodnogospodarski sustav - uređenje voda i vodotoka (pdf | dwg)

Uvjeti korištenja  - područja posebnih uvjeta korištenja (pdf | dwg)

Uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja u korištenju (pdf | dwg)

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja (pdf | dwg)

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (pdf | dwg)

Građevinska područja 4A (pdf | dwg)

Građevinska područja 4B (pdf | dwg)

Građevinska područja 4C (pdf | dwg)

Građevinska područja 4D (pdf | dwg)

Građevinska područja 4E (pdf | dwg)


GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VINKOVACA

GUP Grada Vinkovaca, provedbene odredbe, Službeni glasnik Grada Vinkovaca broj 06/2006.   

Karte:

Korištenje i namjena površina (L) (dwf | dwg)

Korištenje i namjena površina (D) (dwf | dwg)

Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - promet (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - pošta i telekomunikacije (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - plinoopskrba (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - elektroenergetika (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba (dwf | dwg)

Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav - odvodnja (dwf | dwg)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja (dwf | dwg)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (dwf | dwg)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja (dwf | dwg)

Uvjeti korištenja i zaštite prostora - oblici korištenja i način gradnje - način gradnje (dwf | dwg)


Ostali važeći dokumenti


1g Provedbe Izvješća - Akcijski Plan Poboljšanja Kvalitete Zraka Vinkovaca

AKCIJSKI PLAN POBOLJŠANJA KVALITETE ZRAKA ZA GRAD VINKOVCE

STUDIJA POSTOJEĆEG STANJA I RAZRADA EKONOMSKI MOGUĆIH SCENARIJA SMANJENJA EMISIJA ČESTICA U ZRAK U SEZONI GRIJANJA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

Gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje Grada Vinkovaca

Ekološka studija rijeke Bosut na području Grada Vinkovaca

Studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni park u skladu s uvjetima prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca

Studija turističkih potencijala

Tps pregledna karta 

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->