Promet i veze

Promet i veze

Prometni infrastrukturni sustav

Položaj grada Vinkovaca u zoni između značajnih prometnih koridora europskog i državnog

značaja utjecao je i na formiranje prometnog sustava samog Grada. Područjem Grada prolazi

X paneuropski željeznički koridor. Blizina Dunava (VII paneuropskog prometnog koridora) i

trase državne ceste D2 uz njega, te autoceste Zagreb-Lipovac (X paneuropski koridor)

utjecalo je na formiranje značajne transverzalne cestovne veze koja prolazi područjem Grada.

Prometni značaj Grada zaokružuje planirana trasa višenamjenskog kanala koja će povezati

plovne puteve na rijeci Savi i Dunavu.

a) Cestovni promet

Trase državnih cesta u funkciji su povezivanja teritorija unutar prostora Republike Hrvatske,

kao i povezivanje sa širim europskim okruženjem. Prostorom grada Vinkovaca prolaze dvije

trase državnih cesta:

- D55 (Borovo (D2)-Vinkovci-GP Županja (gr. BiH),

- D46 (Đakovo (D7)-Vinkovci-GP Tovarnik (gr. SiCG).

Državna cesta D55 od Vukovara do Županje predstavlja značajnu transverzalu (sjever-jug)

istočnog dijela Republike Hrvatske. Ona povezuje tri najveća grada Vukovarsko-srijemske

županije. U samom Gradu cesta je izmještena izvan središta Grada ali i dalje prolazi urbanom

i gusto naseljenom zonom Grada.

Državna cesta D46 je longitudinalna veza istočne granice Republike Hrvatske sa središnjim

prostorom istočne Hrvatske. Značajna je i po tome što predstavlja alternativni (paralelni)

cestovni pravac autoceste A3 (Zagreb-Lipovac).

Kako je trasa prolazila kroz samo središte Grada, izgrađena je dionica južne obilaznice Grada

koja na dijelu od zapadnog ulaza u Grad do trase državne ceste (D55-pravac za Županju)

izmješta tranzitni promet izvan urbanih zona Grada.

Sve državne ceste su modernizirane uz potrebu da se njihovo održavanje dovede na višu

razinu, u skladu s njenom kategorijom i ulogom u cestovnoj mreži.

Na području Grada imamo četiri trase županijskih cesta:

- Ž 4126 Nuštar (D55)-Cerić-Vinkovci (D55),

- Ž 4169 Vinkovci: D46-D55 (Lapovačka-Kneza Mislava-A. Hebranga-Kolodvorska),

- Ž 4170 Vinkovci (D46)-Cerna-Gradište-Županja (D55),

- Ž 4171 Vinkovci: Ž 4170-D55,

i četiri trase lokalnih cesta:

- L 46006 D518-D55,

- L 46007 D55-Ž 4136,

- L 46008 Vinkovci: Ž 4169-D46,

- L 46009 Vinkovci: D55-D46.

Ova mreža prvenstveno je u funkciji povezivanja pojedinih dijelova Županije, a u Gradu su

većinom položene u okviru glavnih gradskih ulica. Sve su županijske ceste asfaltirane uz

potrebu da se rekonstrukcijom korigiraju elementi kolnika (širina i nosivost).

Lokalne i nerazvrstane ceste u funkciji su povezivanja pojedinih četvrti unutar urbanog

područja Grada.

U okviru Grada nivo uređenosti koridora tih cesta čija je osnovna funkcija osigurati pristup, je

različit.

Dio uličnih koridora je nedovoljne širine što onemogućava kvalitetno uređenje prometnih

površina, te negativno utječe na nivo komunalnog standarda pojedinih dijelova Grada.

Osnovni nedostatak dijela pristupnih cesta je što nije asfaltiran, te je to prioritetni zadatak u

budućem razvoju mreže.

Na području Grada organiziran je javni autobusni promet. U okviru mreže javnog prijevoza

imamo 5 autobusnih linija.

Na području Grada veliki problem je i promet u mirovanju. I to ne samo u središtu Grada nego

i uz sve sadržaje koje privlače veći broj korisnika.

b) Željeznički promet

Na području Grada locirano je jedno od najvećih željezničkih čvorišta na mreži Hrvatskih

željeznica. Željeznički čvor se sastoji od putničkog i teretnog kolodvora.

Putnički kolodvor ima 3 perona, te pet kolosjeka za putnički i sedam kolosjeka za teretni

promet.

Teretni kolodvor sastoji se od 50 kolosjeka svrstanih u četiri skupine. U okviru kolodvora nalazi

se i spuštalica preko koje se ranžiralo i preko 2.000 vagona u jednoj smjerni. Danas je promet

preko teretnog kolodvora značajno smanjen, a njegova budućnost ovisi i o razvoju projekta

višenamjenskog kanala, gdje bi se u okviru nove luke mogao koristiti dio postojećih kapaciteta

teretnog kolodvora.


Tablica br. 17

Željezničke pruge u čvoru Vinkovci

Oznaka željezničke
pruge
Kategorija
Dionica

Opis željezničke pruge

MG 2C
Magistralna glavna
Novska-Vinkovci-
Tovarnik-državna granica
Dvokolosječna elektrificirana
željeznička pruga osposobljena za opterećenje od 22,5t/osovini
MP 14
Magistralna
pomoćna
Vinkovci-Erdutdržavna
granica
Jednokolosječna, neelektrificirana
pruga osposobljena za opterećenje za
20,0 t/osovini
I 109
Željeznička pruga Ireda
Vinkovci-Osijek
Jednokolosječna, neelektrificirana željeznička pruga, osposobljena zaopterećenje od 22,5 t/osovini.
I 110
Željeznička pruga Ireda
Vinkovci-Drenovci
Jednokolosječna, neelektrificirana željeznička pruga, osposobljena za opterećenje od 20,0 t/osovini.
I 111
Željeznička pruga I reda
Mirkovci- Vrapčana
Jednokolosječna, neelektrificirana željeznička pruga, osposobljena za opterećenje od 20,0 t/osovini.
II 211
Željeznička pruga II reda
Vinkovci-Županja
Jednokolosječna, neelektrificirana željeznička pruga, osposobljena za opterećenje od 22,5 t/osovini


c) Poštanski promet, telekomunikacije i RTV sustav veza

Poštanski promet

U poštanskom prometu na području grada Vinkovci postoji jedna Izvršna jedinica, poštanski

ured i šalterske pošte.

Izvršna jedinica Vinkovci organizacijski pripada Poštanskom središtu (PS) Vukovar. Na

području Grada ova Izvršna jedinica ima četiri Poštanska ureda (od toga jedan s dostavom

preko kojega se obavlja cjelokupni poštanski promet grada Vinkovci, te naselja Mirkovci.

Poštanski uredi (PU) obavljaju sve poštanske usluge, poslove platnog prometa, usluge ostalog

novčanog poslovanja (poslove štednje i isplata po tekućim računima Hrvatske poštanske

banke i gotovo svih poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, usluge uplata i isplata po

ugovorima), mjenjačke poslove, brzojavne usluge, telefonske usluge iz javnih govornica u

poštama, prodaju maraka i vrijednosnica, te prodaju određenog asortimana trgovačke robe

(poštanske opreme i pribora i dr.).

Na području obuhvata Prostornog plana grada Vinkovci postoje sljedeće PU s dostavom

pošiljaka:

- PU Vinkovci, Reljkovićeva 7.

Dostava pošiljaka organizirana je po dostavnim rajonima uglavnom pet puta tjedno za najveći

broj stanovnika, a samo određeni broj manjih sela udaljenih od poštanskih ureda ima dostavu

tri ili dva puta tjedno, što je u zakonskom okviru.

Ovim PU na području grada Vinkovci postoje šalterske pošte bez dostave pošiljki:

- Šalterska pošta, Trg kralja Tomislava 2.

- Šalterska pošta, Školska ulica 42.

- Izdvojeni poštanski šalter u MUP-u.

U sljedećoj tablici prikazani su pokazatelji o poštanskoj mreži na području grada Vinkovci:

Tablica br. 18

POŠTANSKA MREŽA GRADA VINKOVCI

R.
BR.
POŠTANSKI URED
PRIPADAJUĆE NASELJE
BR. STANOVNIKA OBUHVAĆENIH DOSTAVOM TJEDNO
SVEGA
NAPOMENA
5x
3x
(2-3) x

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
32100 VINKOVCI
Vinkovci

32.938

Bare

60
+

Ekonomija Žankovac

42
+

Jošine


73


+

Mirkovci

2.673

Nova Brana


58


+

Sopot

57
+

Zalužje


11


+


UKUPNO:

35.611


-

35.611


IZVOR PODATAKA: - HP-Područna uprava Slavonija; PS-Vukovar

- ZPO

Napomena: - Podaci o broju stanovnika su na temelju popisa stanovništva iz 2001. godine.

- + Naselje nije upisano u službenu evidenciju prema Zakonu o području županija,

gradova i općine u RH, te je njegovo stanovništvo pri Popisu pripisano gradu Vinkovci.

Dio poštanskog prometa obavljaju i drugi subjekti


d) Telekomunikacije

Nepokretna mreža

Nepokretna mreža u Vukovarsko-srijemskoj županiji organizirana je unutar područja Županije

kao dva pristupna područja (PP), a jedno od njih je PP Vinkovci. Ovo pristupno područje

obuhvaća grad Vinkovci i više okolnih općina.

U gradu Vinkovci lociran je komutacijski čvor pristupne centrale-mjesne centrale (LC) na koji

su vezani udaljeni pretplatnički stupnjevi (UPS) s područja grada Vinkovci i okolnih općina

uključenih u PP Vinkovci.

Za prijenos u mreži javnih telekomunikacija upotrebljavaju se u načelu samo digitalni sustavi

prijenosa, SDH (sinkrone digitalne hijerarhije) i PDH (pleziokrone digitalne hijerarhije), s

iznimkom korisničkog pristupnog područja gdje će u dužem vremenskom razdoblju

prevladavati analogni sustavi s tendencijom da se točka digitalizacije što više približi onom

korisniku gdje je takav zahtjev ekonomski opravdan.

U javnoj telekomunikacijskoj mreži grada Vinkovci za spojne puteve u prijenosu upotrebljavaju

se sljedeći prijenosni mediji:

• svjetlovodni kabeli,

• bakreni kabeli.

Telekom'',d.d., kao jedini nositelj razvoja koristio je simetrično bakrene parice. U novije vrijeme

koriste se i svjetlovodi.

Stanje komutacija na području grada Vinkovci prikazano je u priloženoj tablici br. ___. U većini

slučajeva naziv mjesne mreže odgovara i nazivu samog naselja, međutim, u urbanom, a

ponekad u ruralnom području mjesna mreža odgovara manjim teritorijalnim jedinicama,

blokovima ili subpodurčju (dakle više mjesnih mreža).

Tablica br. 19

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

KOMUTACIJA PODRUČJE PREKRIVANJA

(mjesna mreža)

Vinkovci LC Vinkovci-centar

VK-Borinci UPS Naselje Borinci

VK-Industrijska zona UPS Industrijska zona

VK-Kanovci UPS Stambeno naselje Kanovci

VK-Lenije UPS Stambeno naselje Lenije

VK-Lapovci UPS Stambeno naselje Lapovci 1

VK-Mala Bosna UPS Stambeno naselje Mala Bosna

VK-Mažuranićev blok UPS Stambeno naselje Mažuranićev blok

VK-Novo Selo 1 UPS Stambeno naselje Novo Selo

VK-Novo Selo 2 UPS Stambeno naselje Novo Selo

VK-Radićev blok UPS Stambeno naselje Radićev blok

VK-Slavija UPS Stambeno naselje Slavija

VK-Vrtno naselje UPS Stambeno naselje Vrtno naselje

VK-Zagrebački blok UPS Stambeno naselje Zagrebački blok

Izvor podataka: ''HT-Hrvatski Telekom'',d.d.; Regija 4-Istok Osijek

Cjelokupna mreža telekomunikacijskih vodova na području grada Vinkovci kao infrastruktura

grada izgrađena je podzemnim vodovima u kabelskoj kanalizaciji u središnjim dijelovima

Grada i glavnim prometnim pravcima, te distribucijskom telekomunikacijskom kanalizacijom

(DTK), dok su u ostalim ulicama telekomunikacijski vodovi izgrađeni mrežnim kabelima

izravno položenim u rov s priključcima do priključne (spojne) kutije. Dio mrežnih kabela vodi

do pogodno odabranih zgrada s kabelskim ormarićem, a od njih do okolnih zgrada vode zračni

vodovi.

Pokretna mreža

Mobilne mreže koriste svesmjerne veze za povezivanje pokretnih i baznih (osnovnih) postaja.

To su veze u visokofrekventnom području. Bazne (osnovne) postaje su povezane s

nadređenom centralom kabelskim sustavom veza. Trenutno su u upotrebi telekomunikacijska

mreža u sustavu globalne pokretne mreže-GSM, te UMTS i to: CRONET (098) i VIP (091).

Na području grada Vinkovci postoje tri izgrađene bazne (osnovne) postaje. Nositelji razvoja

su: ''T-Mobile Hrvatska'',d.o.o i ''VIPnet'',d.o.o.

e) Radio i TV sustav veza

Na području grada Vinkovci nema izgrađenih građevina Radio i TV (u daljnjem tekstu : RTV)

sustava veza. Postoji samo lokalna TV postaja Vinkovci s potrebnim odašiljačem.

Preko središnjeg dijela građevinskog područja grada Vinkovci prelazi koridor RTV veze

''Jarmina''-''Tovarnik''.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font