Zaželi - Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3

                     

 

Zaželi - Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3

Iz Europskog socijalnog fonda, putem Programa Zaželi - zapošljavanje žena faza III, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, grad Vinkovci su osigurali sredstva za projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3“ ukupne vrijednosti 196.821,95 eura, 100% sufinanciran sredstvima Europske Unije i dijelom iz državnog proračuna. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanja- područni ured Vinkovci i Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci.

Projektom se omogućuje zapošljavanje žena, pripadnica ranjivih skupina u gradu Vinkovcima, smanjivanje posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, a ujedno će se potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života za 240 krajnjih korisnika kroz pružanje potpore i podrške, što će se odraziti na smanjenje socijalna isključenost obje kategorije korisnika.

Fond: Europski Socijalni Fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci

Područje: Zapošljavanje

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: 02.1.1.16

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza 3

Naziv projekta: Zaželi – Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3

Prijavitelj: Grad Vinkovci

Korisnik: Grad Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta: 196.821,95 eura (Europski socijalni fond 85% i Državni proračun Republike Hrvatske 15%)

Trajanje projekta:  16.12.2022. do 16.08.2023. (8 mjeseci)

Voditelj projekta: Andrea Vinković – 032/493-326

Projektni asistent: Ksenija Bagarić – 032/638-466

 

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci

Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci

Trajanje projekta:  16.12.2022 do 16.08.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 196.821,95 eura

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Europski socijalni fond http://www.esf.hr/

Europski strukturni i investicijski fondovi https://strukturnifondovi.hr/

Cilj projekta

Omogućiti zapošljavanje žena u gradu Vinkovcima  s ciljem smanjenja nezaposlenosti i rizika od siromaštva te povećanja kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt obuhvaća 30 žena koje će pružiti podršku za 240  krajnjih korisnika u nepovoljnom položaju s naglaskom na starije, bolesne osobe i  osobe s invaliditetom.

Aktivnosti koji će se provoditi u projektu:

  1. Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  2. Promidžba i vidljivost
  3. Upravljanje projektom i administracijom

Projekt se temelji na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i partnerskim  odnosima između prijavitelja i partnera projekta. Kako je projekt  prvenstveno usmjeren na povećanje zapošljivosti žena pripadnica ranjivih  skupina, upravo HZZ Područni ured Vinkovci presudno je važan  partner. Ovaj projekt baviti će se omogućavanjem pristupa zapošljavanju i tržištu rada žena u nepovoljnom skupi te će HZZ Područni ured Vinkovci sudjelovati u identifikaciji žena iz ciljane skupine a koje se nalaze u  njihovim evidencijama nezaposlenih osoba.

Ciljanu skupinu projekta čini 30 nezaposlenih žena s područja Grada Vinkovaca koje se nalaze u evidenciji HZZ-a i imaju maksimalno SSS, te pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama : žene od 50 i više godina, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudi, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice, povratnice sa odslužene zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice. Njihovim zapošljavanjem 240 krajnjih korisnika odnosno osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćna osoba poboljšati će se kvalitete života a samim tim povećati će se prevencija prerane institucionalizacije starijih osoba i/ili nemoćnih u Vinkovcima.

  

Opširnije o projektu : 

Zaželi - Program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3

Iz Europskog socijalnog fonda, putem „Programa zapošljavanja žena faza 3“ iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali“ grad Vinkovci su osigurali sredstva za projekt „Zaželi - program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 3“ ukupne vrijednosti 196.821,95 eura, 100% sufinanciran sredstvima Europske Unije i dijelom iz državnog proračuna. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanja- područni ured Vinkovci i Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci.

Projektom će se omogućiti zapošljavanje žena ranjivih skupina s ciljem unapređenja radnog potencijala teže zapošljivih žena te povećanja socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt obuhvaća 30 žena koje će pružiti podršku za 240 korisnika u nepovoljnom položaju s naglaskom na starije, bolesne osobe i osobe s invaliditetom.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta 

Svrha projektnog prijedloga je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima, što je u skladu sa ciljem prijedloga: Omogućiti zapošljavanje žena u gradu Vinkovcima s ciljem smanjenja nezaposlenosti i rizika od siromaštva te povećanja kvalitete života krajnjih korisnika, te Općim ciljem Poziva: "Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i

područja s većom nezaposlenosti. Projektom će se omogućiti pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, samim tim smanjit će se socijalna isključenost obje kategorije korisnika, što je u skladu i sa Pozivom, ali i sa brojnim drugim dokumentima donesenim kako na nacionalnoj tako i na EU razini.

Kvaliteti projektnog prijedloga doprinosi i planirano partnerstvo Grada sa javnim institucijama HZZ PU Vinkovci i HZSR Vinkovci kako bi se što kvalitetnije pripremio i proveo projekt uz međusobno planiranje, informiranje i razmjenu iskustva, koju navedene institucije imaju jer se svakodnevno susreću upravo s problemima koje ova prijava nastoji smanjiti kroz uzajamno djelovanje svih sudionika u projektu.

Projektom se potiče socijalna suradnja i komunikacija u društvu te doprinosi ostvarenju jednog od ciljeva Strategije Europa 2020., odnosno smanjenju socijalne isključenosti te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020. ističe kako su starije osobe i umirovljenici među velikim skupinama u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti stoga projekt neposredno doprinosi ostvarenju jedne od glavnih strateških aktivnosti  "Unapređenje kvalitete života starijih osoba širenje usluga u zajednici" pružanjem potpore i podrške starim i nemoćnim osobama, osobama sa invaliditetom i bolesnim osobama. Projektom se doprinosi i ojačavanju osoba treće životne dobi za sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne zajednice i na taj način jača društvenu integraciju osoba treće životne dobi kao sastavnog i aktivnog dijela društva. Provođenjem ovoga projekta pruža se pomoć u skrbi za starije osobe putem izvan institucijalnih oblika pomoći kroz kvalitetnu, dostupnu brigu, čime se jača osjećaj pripadnosti i identiteta starijih osoba  a samim tim im se omogućava društvena socijalizacija i osjećaj pripadnosti društvu.

Svrha projekta, u skladu je sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala VSŽ 2020.; Prioritetnog cilja 2; Socijalna kohezija i jednake mogućnosti za sve. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva "Europa 2020" odnosno "Zapošljavanju, vještini i Borbi protiv siromaštva", te Strateškom planu Ministarstva rada i mirovinskog sustava za razdoblje 2020.-2022.; Opći cilj 1. Povećanje mogućnosti zapošljavanja; Posebni cilj; 1.1.Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju.

 

Informacije o provedbenim kapacitetima

Projekt se temelji na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i partnerskim odnosima između Prijavitelja i partnera. Grad Vinkovci posjeduju operativne, tehničke, upravljačke i financijske kapacitete te će ispred nositelja kao voditeljica projekta sudjelovati djelatnica UO društvenih djelatnosti, projektna asistentica iz društvenih djelatnosti, projektna asistentica iz odjela financija i jedan asistent iz odjela nabave,  te jedna projektna asistentica koja će se zaposliti kroz projekt te će između ostalih dužnosti na projektu, a uz pomoć  predstavnika 12 Mjesnih odbora u gradu,  sudjelovati u raspoređivanju zaposlenih žena kao i u praćenju izvršavanja poslova te evidentiranju zadovoljstva krajnjih korisnika usluga. Prijavitelj uspješno i u suradnji sa partnerima već je provodio projekt "Zaželi - program zapošljavanja žena na području grada Vinkovaca", vrijednosti 6.701.725,88kn i "Zaželi - program zapošljavanja žena na području grada Vinkovaca 2" vrijednosti 4.614,850,00kn. Oba projekta Zaželi su uspješno provedena, te upravo zbog dobre prakse i dosadašnje uspješne suradnje i dobrih partnerskih odnosa kroz ovu projekt prijavu nastojimo omogućiti daljnju brigu o ciljanoj skupini Projekta, u sklopu kojeg je zaposleno 30 žena koje pružaju pomoć za 240 krajnjih korisnika. Prijavitelj je u suradnji sa HZZ-om u 2015 god. temeljem Mjere "Radom za zajednicu i sebe" sufinancirao zapošljavanje 36 djelatnika u Programu javnih radova "Pomoć starijim i nemoćnih osobama na području grada Vinkovci". Suradnja se nastavila i u 2016. godini kad je Prijavitelj omogućio zapošljavanje 30 žena u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja "Pomoć zajednici-paket mjera za nezaposlene žene", vrijednost ova 2 projekta iznosila je 1.361.000,00 kn. Prijavitelj također ima niz iskustava i u provedbi drugih projekata socijalnog karaktera, provodi projekt „Vrijeme užine“ osiguravanje besplatne prehrane u školama za djecu u riziku od siromaštva već sedmu godinu za redom, a ukupne vrijednosti 4.986.473,42 kn. Prijavitelj je proveo i „Osiguranje podrške pomoćnika u nastavi učenicima sa poteškoćama u razvoju u Vinkovcima“, vrijednosti 917.704,00kn, te provodi projekt „Osiguranje pomoćnika u nastavi s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2“ vrijednosti 5.798.630,40kn.

Kako je projekt prvenstveno usmjeren na povećanje zapošljivosti teže zapošljivih žena i pripadnica ranjivih skupina,  glavna uloga HZZ-a PU Vinkovci jeste oglašavanje potrebe za zapošljavanjem, pružanje podrške pri selekciji kandidata, te osiguravanje zadovoljavanja uvjeta ciljne skupine u skladu sa Pozivom.

Obvezan partner na projektu je i Hrvatski zavod za socijalni rad Vinkovci koji će osigurati pravilnu identifikaciju krajnjih korisnika kojima će se pružati potrebna podrška i potpora. Također, paziti će da krajnji korisnik ne ostvaruje ista prava ili sredstva iz Državnog proračuna ili nekog drugog javnog izvora za iste usluge koje će primati kroz projekt. Iz provedenih projekata CSS-a izdvajamo: "The first step to a happy childhood" ukupne vrijednosti 204.439,07 €.

Projektni tim biti će zadužen i odgovoran za pravovremenu provedbu svih projektnih aktivnosti sukladno zakonu i pravilima Ugovora, što se odnosi na postupke nabave, komunikaciju i izvještavanje UT, promidžbu, te u svim drugim obvezama sukladno Ugovoru koji će doprinijeti kvalitetnijoj i pravovremenoj provedbi projekta. U suradnji sa Prijaviteljem, MO i HZZ Vinkovci definirati će 240 korisnika koji sudjeluju u projektu. Također Prijavitelj će uključiti i civilno društvo odnosno ustanove i udruge socijalne i zdravstvene skrbi kako bi zajedničkim radom i komunikacijom uvrstili sve osobe u zajednici kojima je potreba za izvaninstitucionalnu skrb sve veća.

U samoj fazi planiranja projekta veliku pozornost obratila se na element zajedničkog planiranja, međusobnog planiranja i razmjene iskustava. Aktivnosti projekt usmjerene su upravo na razmjenu vještina i znanja među partnerima, od kojih svaki raspolaže sa specifičnim kompetencijama, što je bilo vidljivo iz iskustva s prethodnim projektima. Prijenos znanja biti će osiguran kroz kontinuiranu razmjenu informacija na partnerskim sastancima, terenskim obilascima i nadzorom nad provedbom, te aktivnim sudjelovanjem svih partnerskih organizacija u provedbi projekta.

 

Održivost

Prijavitelj nastoji kroz EU sredstva osigurati što više ovakvih projekta koji su neophodni u stvaranju zdravog društva i povećanju kvalitete života svojih građana, kroz socijalno uključivanje i povećanje  kvalitete  života krajnjih korisnika na području grada Vinkovaca. Pri čemu institucionalna održivost projekta biti će vidljiva u ojačanom partnerstvu, organizacijskim i provedbenim kapacitetima prijavitelja i partnera za pripremu budućih projekata koji će biti usmjereni na razvoj ljudskog potencijala  te na taj način doprinijeti Akcijskom planu i uspješnoj provedbi EU projekata.

Također u procesu razvoja i pripreme projektne prijave te na temelju dosadašnjih iskustava partneri su razvili pozitivan i učinkovit model za rad s ciljanom skupinom koji će se moći primijeniti i na ostale skupine nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba, te na druge projekte, čime se također osigurava institucionalna održivost projekta. Značaj projekta je u kontinuiranom i aktivnom sudjelovanju ciljane skupine, prijavitelja i partnera, ali i šire zajednice u čitavom procesu provedbe projektnih aktivnosti.

Održivost projekta ogleda se i umrežavanjem sudionika projekta koji će stečeno iskustvo zajedničkim radom, kompetencijama, znanjem i vještinom trajno prenijeti na lokalnu zajednicu, te svojim pozitivnim iskustvom nastojati pobuditi svijest društva i glavnih aktera o važnosti ovakvih Poziva za ciljanu skupinu, krajnje korisnika ali i društvo u cjelini. Također dugoroćno ovaj će projekt doprinijeti i osiguranju pomoći starijima i nemoćnima osobama koje su slabijeg imovinskog stanja, ali će i smanjiti ranu institucionalizaciju krajnjih korisnika kroz pružanje kvalitetnih usluga i podrške u svakodnevnom životu krajnjih korisnika.

Neophodno je napomenuti kako projekt doprinosi održivosti na razini donošenja politika kroz povećanje zapošljavanja na lokalnoj/regionalnog razini i podizanju ekonomske aktivnosti grada Vinkovaca, suzbijanju socijalne isključenosti i podupiranju ravnopravnosti spolova. Održivost na razini donošenja politika: diseminacija postignuća povećava mogućnost nastavka projekta i mogućnost sustavnoga rješavanja problematike teško zapošljivih žena u smislu razvoja održivoga modela suradnje ne samo na lokalnoj razini, već i na drugim teritorijalnim područjima, te je primjenjiv i na ostale marginalizirane i ugrožene društvene skupine. Politike, čija je namjera osigurati ravnopravnost spolova, te pružiti podršku osobama u nepovoljnom položaju biti će implementirane na postojeće politike i strategije, ali i na izradu novih lokalnih i regionalnih strategija, jer će donositelji politike kroz rezultate projekta dobiti ključne i konkretne preporuke i alate za provedbu i vrednovanje politika za osobe u nepovoljnom položaju.

 

 

 

 

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font