Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13.,85/15. i 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.
„Pravo na pristup informacijama“ obuhvaća pravo ovlaštenika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

- ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

 

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13.) Povjerenica za informiranje donijela je Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koji su stupili na snagu 08. veljače 2014. godine.

Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura / 0,23 kuna

2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura / 0,53 kuna

3. preslika jedne stranice u boji veličine A4 –  0,13 eura / 0,98 kuna

4. preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura / 1,58 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura / 3,99 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura / 6,03 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije –  27,87eura / 209,99 kuna za 64 GB, 19,91 eura / 150,01 kuna za 32 GB,  15,93 eura/ 120,02 kuna za 16 GB, 6,64 eura / 50,03 kuna za 8 GB, 3,98 eura /29,99 kuna za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura / 0,83 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audio-kazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura / 0,98 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Više o kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Službenik za informiranje
Silvija Sarošević

032/337-203
pristupinfo@vinkovci.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje


Obrazac broj 2 Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac broj 3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac broj 4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font