Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 14.06.2024.

Oglas za prijavu i sudjelovanje na javnom usmenom natječaju povodom organizacije manifestacije „59. Vinkovačkih jeseni“

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/24-01/100

URBROJ: 2196-4-2-24-3

Vinkovci, 11. lipnja 2024. god.

 

Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 30. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09), članka 57. i 64. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21), te Zaključaka KLASA: 940-01/23-01/100, URBROJ: 2196-4-2-23-1, KLASA: 940-01/23-01/100, URBROJ: 2196-4-2-23-2, oba od 11. lipnja 2024.godine Gradonačelnik Grada Vinkovaca  r a s p i s u j e

 

 

Oglas za prijavu i sudjelovanje na javnom usmenom natječaju

povodom organizacije manifestacije „59. Vinkovačkih jeseni“

 

I. 

Predmet javnog usmenog natječaja je podzakup montažnih drvenih kućica,  zakup štandova, zakup instalacije Bircuz te zakup javnih površina za postavljanje drvene kućice i pokretnih ugostiteljskih objekata, u svrhu obavljanja  ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine, a u okviru održavanja manifestacije „59. Vinkovačkih jeseni“, u razdoblju od 13. do 22. rujna 2024. godine, na zonama: dio Duge ulice, Prolaz Crvenog križa i Trg Vinkovačkih jeseni (Slavonski sokak).

 

Sastavni dio ovog Oglasa su skice sa ucrtanim zonama. 

 

 

            A) Zona - svjetlo plava – Duga ulica 

             Podzakup četiri (4) velike drvene kućice, u Dugoj ulici, oznaka od VK 1 do VK 4, svaka dimenzije 2,80 m x 2,40 m, sa ograđenim vanjskim prostorom za usluživanje, na dijelu k.č.br. 6704, k.o. Vinkovci.

 

            Djelatnost: Ugostiteljstvo – prodaja fritula i ostalih vrsta uštipaka, palačinki, fast fooda i pića.

            Početni iznos zakupnine: 1.750,00 €.

 

  1. Zona – zelena- Prolaz Crvenog križa 

          Zakup instalacije „Bircuz“, koju čini drvena konstrukcija imitacije slavonske ulice i šora sa dvije drvene kućice, ukupne površine od 380 m², na k.č.br. 3182/5, k.o. Vinkovci.

 

       Djelatnost : ugostiteljstvo – prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića. 

          Početni iznos zakupnine:  2.500,00 €.

 

            Zakup jedne (1)  lokacije za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta, oznake L1,  u površini 15 m², na dijelu k.č.br. 6746/2, k.o. Vinkovci. 

 

        Djelatnost : ugostiteljstvo – prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i/ili hrane. 

            Početni iznos zakupnine:  1.200,00 €.

 

  1. Zona – žuta – „Slavonski sokak“ -  Trg Vinkovačkih jeseni

            - Zakup jedne (1) lokacije za postavljanje drvene kućice, oznake L 1, površine 15 m², na dijelu k.č.br. 3354/1, k.o. Vinkovci.

            Djelatnost: ugostiteljstvo – prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i/ili hrane.

            Početni iznos zakupnine: 1.200,00 €.

 

            - Zakup jedne (1) lokacije za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta, oznake L 2, površine 15 m², na dijelu k.č.br. 3354/1, k.o. Vinkovci.

            Djelatnost: ugostiteljstvo – prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i/ili hrane.

            Početni iznos zakupnine: 1.200,00 €.

 

            - Zakup jedne (1) lokacije za postavljanje pokretnog ugostiteljskog objekta, oznake L 3, površine 8 m², na dijelu k.č.br. 3354/1, k.o. Vinkovci.

            Djelatnost: ugostiteljstvo – prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i/ili hrane.

            Početni iznos zakupnine: 1.000,00 €.

 

            - Podzakup osam (8) malih kućica, oznaka od MK 1 do MK 8, svaka dimenzije 2,80 m x 1,80 m, na dijelu k.č.br. 3354/1, k.o. Vinkovci.

Djelatnost: trgovina – prodaja rukotvorina, suvenira, ukrasa i domaćih proizvoda, te ostala prigodna prodaja.

 

              U kućicama se ne smije prodavati hrana.

            Početni iznos zakupnine: 500,00 €

 

          - Zakup trideset pet štandova (35), oznake ŠT 1 do ŠT 35, na dijelu k.č.br. 3354/1, k.o. Vinkovci.

            Djelatnost: trgovina – prodaja rukotvorina, suvenira, ukrasa i domaćih proizvoda, te ostala prigodna prodaja.

 

              Na štandu se ne smije prodavati hrana po principu naplate konzumacije hrane.

            Početni iznos zakupnine: 150,00 €.

                                                                       II.

Drvene kućice pod točkom  I. A). imaju osiguran osnovni priključak struje od 500 W, odvoz smeća, suncobrane, elemente za sjedenje i hladnjake, dok drvene kućice i štandovi pod točkom I.  B). i C). imaju osiguran osnovni priključak struje od 500 W i odvoz smeća.

 

Na kućici se mora nalaziti istaknuti cjenik proizvoda i obvezne oznake propisane posebnim Zakonom. 

Kućice se mogu ukrasiti samo prigodnim ukrasima u duhu manifestacije „Vinkovačkih jeseni“.

Podzakupnici nemaju pravo postavljati dodatne predmete (stolove, stolice, suncobrane, stalke, grijalice i sl.) bez suglasnosti zakupodavca.

 

Podzakupnicima nije dozvoljeno korištenje zvučnika za reproduciranje glazbe niti bilo kakvih drugih glazbenih nastupa jer će se glazba reproducirati s jednog mjesta u okviru manifestacije, osim zakupnika instalacije „Bircuz“ navedene pod oznakom I. B).

Zakupnici su dužni sami sebi osigurati način i sredstvo zaključavanja drvene kućice ili štanda.

Zakupnici su dužni poštivati propisano radno vrijeme.

 

III. 

            Pravo sudjelovanja na javnom usmenom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u RH koje su podnijele potpunu i pravovremenu prijavu za sudjelovanje u javnom usmenom nadmetanju i koje nemaju dospjela nepodmirena dugovanja prema Gradu Vinkovcima,  po bilo kojoj osnovi i prema državnom proračunu.

IV.

 

Za štetu koju zakupnik/podzakupnik drvenih kućica/štandova/lokacija iz točke I. A), B) i C) prouzroči trećim osobama ili zakupodavcu/podzakupodavcu ili koja nastane na susjednim objektima, odgovara zakupnik/podzakupnik, i on je u slučaju podnošenja odštetnog zahtjeva dužan istu preuzeti i podmiriti. Zakupnik/podzakupnik jamči zakupodavcu/podzakupodavcu oslobođenje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama, nesretnim slučajevima u nastalih u periodu izvršavanja zakupnog/podzakupnog odnosa, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom zakupodavca/podzakupodavca.

 

Ako zakupodavac/podzakupodavac po bilo kojem osnovu plati ili mu se naplati ova šteta na teret njegovih sredstava, zakupnik/podzakupnik ga je dužan obeštetiti za iznos plaćene štete, iznos sudskih i odvjetničkih troškova i za zakonsku zateznu kamatu.

 

V.

Zakupnici/podzakupnici moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti za čije se obavljanje prijavljuju. 

 

 

VI. 

  Pisana prijava mora sadržavati: 

- ispunjenu Prijavnicu koja se preuzima na službenoj web stranici Grada Vinkovaca,  

            - dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti u RH: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje Ureda državne uprave za udruge ili Izvod iz registra Udruge, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave, 

- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 2,65 €u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,5711-67648791479). 

 

- za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost presliku osobne iskaznice, a za pravne osobe presliku osobne iskaznice zakonskog zastupnika ili punomoćnika

- potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vinkovaca da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu (ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva), 

- potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu,

 dokaz o uplaćenoj jamčevini  u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR24,9016-OIB). 

 

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

 

            - punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

            Na postignutu visinu zakupnine za drvene kućice i štandove obračunava se pripadajući PDV.

VII.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu. 

 

VIII.

 

Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja: 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.

 

IX.

            Svaki ponuditelj za zakup/podzakup na ime jamčevine dužan je uplatiti navedeni

iznos početne cijene zakupnine/podzakupnine. 

 

            Ukoliko se prijavitelj  natječe za zakup/podzakup drvenih kućica/štandova /lokacije za postavljanje drvene kućice u više različitih zona potrebno je dostaviti za svaku zonu odvojenu prijavu, te priložiti dokaz o uplati jamčevine za svaku pojedinačnu kućicu, štand ili lokaciju.

 

            Ukoliko se prijavitelj unutar iste zone natječe za zakup/podzakup više drvenih kućica i štandova ili lokacije, potrebno je ispuniti jednu prijavnicu odgovarajuće zone i uplatiti za svaku drvenu kućicu/štand/lokacije koju je označio zasebnu jamčevinu i o tome priložiti dokaz.

 

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

X.

Prijava sudjelovanja na javnom usmenom nadmetanju podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA 59. VINKOVAČKE JESENI – NE OTVARAJ“, na adresu Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Ulica bana J. Jelačića 1, zaključno sa  26. lipnja 2024. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave prijave sudjelovanja. 

            Obvezni sadržaj prijave reguliran je točkom VI. ovog Oglasa. Nakon proteka roka za dostavu članovi Povjerenstva otvoriti će sve pristigle prijave te utvrditi i objaviti listu prijavitelja koji zadovoljavaju uvjete raspisanog Oglasa na oglasnoj ploči i službenoj internet stranica Grada Vinkovaca. Nepravodobne i nepotpune ponude će se odbaciti.

            Svaki prijavitelj koji zadovoljava uvjete iz ovog Oglasa mora biti prisutan na javnom usmenom nadmetanju, u protivnom će se smatrati da je odustao od svoje prijave.

 

XI.

Javni usmeni natječaj provest će se javnim usmenim nadmetanjem ponuditelja koje će se održati 27. lipnja 2024. godine, s početkom u 13:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, Ulica bana J. Jelačića 1, Vinkovci.

 

            Javni usmeni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. 

 

XII.

            Usmeno nadmetanje provodi se povećavanjem usmene ponude.

            Najmanji iznos povećanja usmene ponude za zakup iznosi 10% od početnog iznosa zakupnine, a što se odnosi i na svako slijedeće povećanje.

            Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije minute od davanja najpovoljnije ponude ili odustankom.

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje ostalih uvjeta iz Oglasa sadrži i najviši iznos zakupnine/podzakupnine za pojedinu drvenu kućicu ili štand.

Ako se za usmeno nadmetanje pojavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete iz Oglasa Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Napuštanje prostorije u kojoj se održava nadmetanje i svaka razmjena informacija između ponuditelja i trećih osoba za vrijeme održavanja nadmetanja smatrat će se ometanjem tijeka nadmetanja i u tom slučaju Povjerenstvo za provedbu nadmetanja može donijeti odluku kojom takvog ponuditelja isključuje iz daljnjeg tijeka nadmetanja.

            Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje koja se ponuda smatra najpovoljnija te takvo utvrđenje unosi u zapisnik.

 

XIII.

Ugovorna cijena zakupa/podzakupa plaća se  u jednokratnom iznosu prilikom zaključenja Ugovora o zakupu/podzakupu.

Ukoliko zakupnik/podzakupnik drvenu kućicu, štand, instalaciju „Bircuz“ ili lokaciju za postavljanje drvene kućice protekom ugovorenog roka ne preda u posjed Gradu Vinkovcima, očišćenu i slobodnu od stvari i osoba, dužan je za svaki naredni dan plaćati 10%, ugovorene cijene zakupa.

 

XIV.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. 

 

XV.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave Odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine 

 

XVI.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 32 ili na telefon 032/337-213. 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.


Zona-svjetlo plava Duga ulica.jpg

Zona-zelena-Prolaz Crvenog križa.jpg

Zona-Žuta-Trg Vinkovačkih jeseni.jpg

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font