Objavljeno u Vijesti, 24.11.2020.

Odluka o isplati božićnice umirovljenicima na području Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 550-01/20-01/64

URBROJ: 2188/01-02-20-02

Vinkovci,  09. studenog 2020. godine

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 08/09, 01/13 i 02/18)  d o n o s i

 

O   D   L   U   K   U

 

                                                                    Članak 1.

Grad Vinkovci će umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Vinkovaca, povodom kršćanskog blagdana Božića isplatiti jednokratne novčane naknade (u daljnjem tekstu: Božićnica).

Članak 2.

Božićnica će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate ove novčane naknade ne prelaze iznos od  2.500,00 kn i to:

 

 

Iznos mirovinskog primanja

Iznos jednokratne novčane naknade

do 1.000,00 kn

400,00 kn

od 1.000,01 kn do 1.500,00 kn

300,00 kn

od 1.500,01 kn do 2.500,00 kn

200,00 kn

                               

 

 

 

                 

 

 

                              

 

 

 

 

Članak 3.

Umirovljenicima iz članka 2. smatraju se:

  • korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih  mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu,
  • korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora  i inozemne mirovine.

 

Članak 4.

Korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu, priznatih bez primjene međunarodnih ugovora, koji se nalaze na ispisu korisnika mirovine na području Grada s iznosom do 2.500,00 kn, kojeg je dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Središnja Služba Zagreb, Božićnicu će moći podići osobno uz predočenje osobne iskaznice temeljem objavljenog Javnog poziva.

U slučaju da se korisnik iz objektivnih razloga ne nalazi na citiranom Popisu (novi umirovljenici, promjena adrese i sl.) dužni su priložiti zadnji odrezak od mirovine.  

Članak 5.

Korisnici mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina zahtjev za ostvarivanje prava podnose Upravnom odjelu  društvenih djelatnosti uz prilaganje slijedeće dokumentacije:

  • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,
  • dokaz o visini mirovine – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Vukovar ili Potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu, i
  • preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora.

Prilikom obrade podnesenih Zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

Grad Vinkovci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.

Članak 6.

Pravo na Božićnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel  društvenih djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije.

 

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca i na internet stranici Grada.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font