Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 23.02.2024.

Javni natječaj i upute za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijam u službu na radno mjesto: 

1.       Viši stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij građevinske, prometne ili pravne struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- komunikacijske vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr)Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona  o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21.), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18., i 32/20.), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u domaćim i međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, elektroničku adresu).

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijama u službu  (čl. 14. ZSN-a).

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu  

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili slično)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.   

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu:

Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom: 

„Natječaj za višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu komunalnog gospodarstva i uređenja grada“.

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                   

 

KLASA: 112-02/24-02/01                               

URBROJ: 2196-4-8-24-1                                                                      PROČELNIK

Vinkovci, 16. veljače 2024.                                                      Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

                                                                                                           

UPUTE


NATJEČAJ ZA PRIJAM VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA 

Podatci vezani uz natječaj za prijam službenika na radno mjesto: viši stručni suradnik u Upravnom Odjelu za komunalno gospodarstvo i uređenje grada i podatci vezani uz testiranje 

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 20/2024 od 21. veljače 2024. 

Rok za podnošenje prijava istječe 29. 02. 2024.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

Obavlja poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sudjeluje u izradi akata iz ove oblasti, sudjeluje u izradi projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije za objekte komunalne infrastrukture, prati izgradnju objekata komunalne infrastrukture, skrbi o njihovu održavanju, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih rukovoditelja

PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 2,10 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje gradonačelnik. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće (725 eura bruto) uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 


OPĆI DIO Pitanja za prethodnu provjeru znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta temelje se na slijedećim propisima:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21)

B) POSEBNI DIO Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz područja komunalnog gospodarstva i uređenja grada

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 125/19)

3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)


Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

06. ožujka 2024. (srijeda) u 10,00 sati u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1


PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

razgovarati s ostalim kandidatima,

na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata i rješenje o prijmu za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

                                                                                                              


Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font