Objavljeno u Službene obavijesti, 04.07.2024.

PODACI I UPUTE VEZANI UZ JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA PRORAČUN I FINANCIJE

PODACI I UPUTE VEZANI UZ JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA PRORAČUN I FINANCIJE Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 79 od 03. srpnja 2024. 

Rok za podnošenje prijava istječe 11. srpnja 2024.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

Viši stručni suradnik– Izvršava, prati i nadzire naplatu gradskih prihoda, samostalno i sustavno poduzima mjere naplate, te daje prijedlog unaprjeđivanja mjera naplate. Nadzire evidencije zaduženja, odobrenja, opomena, prisilne naplate i druge poslove vezane za sustavno praćenje gradskih prihoda. Kontinuirano radi na usklađivanju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom. Izrađuje izvješća i aktivno sudjeluje u planiranju proračuna. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.PODACI O PLAĆI 

Odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10. i 10/23.). plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta višeg stručnog suradnika čini umnožak koeficijenta (2,10) i osnovice koja iznosi 725 eura bruto. 

 

TESTIRANJE KANDIDATA 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere koji se sastoji iz dva dijela (opći i posebni dio) kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (5 za svaki dio provjere – netočan odgovor 0 bodova, polovičan 0,5, točan 1 bod). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

 

  1. Pitanja za prethodnu provjeru općeg znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika temelje se na sljedećim propisima:  
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 

  1. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21).

 

  1. Pitanja za prethodnu provjeru znanja iz posebnog područja, za radno mjesto stručnog suradnika, temelje se na sljedećim propisima: 

1. Zakon o proračunu (NN br. 144/21),

2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21 i 158/23),

3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22), 

4. Opći porezni zakon (NN  br. 115/16106/18121/1932/2042/20114/22), 

5.Zakon o obveznim odnosima 

(NN 35/0541/08125/1178/1529/18126/21114/22156/22155/23)

 VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:17. 07. 2024. (srijeda) u 14,30 sati 

u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci, 

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom testiranju. 

 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem. 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. 

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, 
  • razgovarati s ostalim kandidatima, 
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata. 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. 

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelnici. Pročelnica donosi odluku o izboru kandidata za objavljena radna mjesta, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font