Objavljeno u Službene obavijesti, 03.05.2024.

PODACI I UPUTE KANDIDATIMA VEZANO UZ NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

PODACI I UPUTE KANDIDATIMA VEZANO UZ NATJEČAJ ZA PRIJAM VJEŽBENIKA U UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UREĐENJA GRADA

 

Pročelnik Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Grada Vinkovaca objavio je natječaj za prijam u službu vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova referent – komunalni redar.

 

Natječaj  je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 49 od 26. travnja 2024. 

Rok za podnošenje prijava istječe 04. svibnja 2024.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA   

Nadzire provedbu Odluke o komunalnom redu i druge odluke u kojima je propisana nadležnost komunalnog redara, vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u provedbi komunalnog reda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih rukovoditelja.


PODACI O PLAĆI

Odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10. i 10/23.). plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovnu bruto plaću radnog mjesta višeg stručnog suradnika čini umnožak koeficijenta (1,50) i osnovice koja iznosi 725 eura bruto. Temeljem članka 12. Zakona, plaća vježbenika za vrijeme trajanja obavljanja vježbeničkog staža iznosi 85% plaće poslova radnog mjesta.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pismeni dio provjere dijela kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (netočan odgovor 0 bodova, točan 1 bod, polovičan 0,5 boda). Na intervjuu kandidat može ostvariti najviše 10 bodova (od 1-10).

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje: 

OPĆI DIO

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03,

129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst123/17, 98/19 i 144/20)

Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21)


B) POSEBNI DIO 

Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20.)

Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/18 i 11/21.)

Vrijeme održavanja prethodne provjere

znanja i sposobnosti kandidata:


17. 05. (petak) 2024. u 9,00 sati  u vijećnici Grada Vinkovaca, Bana J. Jelačića 1Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na pisanom testiranju. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjeri znanja i sposobnosti - testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.


Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,

razgovarati s ostalim kandidatima,

na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata i rješenje o prijmu za objavljeno radno mjesto, koje će biti dostavljeno kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. 


                                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font