Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 18.03.2024.

Odluka o roku isplate uskrsnice

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/24-01/15

URBROJ: 2196-4-2-24-6

Vinkovci,  13. ožujka 2024. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 02/21)  

d o n o s i

 ODLUKU 

           I

Odlukom Gradonačelnika KLASA: 550-01/24-01/15, URBROJ: 2196-4-2-24-1 od 12. veljače 2024. godine, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2024. godinu

 (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 10/23), određena je isplata jednokratnih novčanih naknada korisnicima prava na osobnu invalidninu i umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Vinkovaca povodom kršćanskog blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: uskrsnica), 

a čija mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina zajedno sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate ne prelazi iznos od 450,00 €.

 II


Umirovljenici koji uskrsnicu nisu podignuli istu mogu podići na blagajni Grada Vinkovaca, Bana Jelačića 1, Vinkovci najkasnije do 05. travnja 2024. godine.


                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                         Ivan Bosančić, mag.oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font