Objavljeno u Službene obavijesti, 01.09.2023.

Odluka o poništenju dijela natječaja za pordaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/23-01/134

URBROJ: 2196-4-2-23-19

Vinkovci, 28. kolovoza 2023. god.

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 14. i 18. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09) i članka 57. i 64. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21) donosi sljedeću

 

ODLUKU 

 

I.

            Poništava se dio Natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca, KLASA: 940-01/23-0/134, URBROJ: 2188/2196-4-2-23-1, od 05. srpnja 2023. godine, objavljen dana  07. srpnja 2023. god. u „Vinkovačkom listu“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, i to točka I., stavak 5. koji se odnosi na davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca, i to:

- k.č.br. 6022/1 Zalužje oranica sa 63787 m², po početnom iznosu zakupnine od 634,94 eura godišnje/4.783,96 kuna,

- k.č.br. 6023 Oranica Zalužje sa 258313 m², po početnom iznosu zakupnine od 2.571,25 eura godišnje/19.373,08 kuna,

- k.č.br. 6024 Oranica Zalužje sa 111910 m², po početnom iznosu zakupnine od 1.113,95 eura godišnje/8.393,06 kuna,

- k.č.br. 6068 Oranica Zalužje sa 169859 m², po početnom iznosu zakupnine od 1.690,78 eura godišnje/12.739,18 kuna, te

- k.č.br. 6069/1 Oranica Zalužje sa 157383 m², po početnom iznosu zakupnine od 1.566,59 eura godišnje/11.803,47 kuna, sve upisane u zk.ul.br. 10068, k.o. Vinkovci, a sukladno točki XI. gore navedenog Natječaja .

 

II.

            Ova Odluka objavit će se u „Vinkovačkom listu“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font