Objavljeno u Službene obavijesti, 07.02.2024.

ODLUKA O ODUSTAJANJU OD PRODAJE NEKERETNINE I PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/24-01/13

URBROJ: 2196-4-2-24-11

Vinkovci, 07. veljače 2024. god.

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 8. i 18. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca («Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09) i članka 57. i 64. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21) donosi sljedeću

 

 

ODLUKU  O ODUSTAJANJU OD PRODAJE NEKERETNINE

I PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA ZA PRODAJU I 

ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA VINKOVACA

 

I.

            Grad Vinkovci objavio je Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca, KLASA: 940-01/24-01/13, URBROJ: 2196-4-2-24-2, od 23. siječnja 2024. godine, objavljen dana  26. siječnja 2024. god. u „Vinkovačkom listu“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

 

II.

            Ovom Odlukom odustaje se od prodaje nekretnine pod točkom I., stavak 1., podtočka b) predmetnog Natječaja i to: k.č.br. 134/2 Zgrada servisa i garaže u ul. L. Adamića sa 136 m², upisana u zk.ul.br. 7723, k.o. Vinkovci, energetski certifikat – razred „G“, po ukupnoj početnoj cijeni od 28.704,45 eura, te se Natječaj poništava u dijelu koji se odnosi na prodaju navedene nekretnine, a sukladno točki XI. gore navedenog Natječaja.

 

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Vinkovačkom listu“, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca.

 

 

GRADONAČELNIK

                                                                                                   Ivan Bosančić, mag. oec.

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font