Objavljeno u Službene obavijesti, 27.11.2023.

Odluka o isplatama Božićnica

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/23-01/29

URBROJ: 2196-4-2-23-10

Vinkovci,  13. studenog 2023. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 02/21)  d o n o s i

 

O   D   L   U   K   U

  Članak 1.

Grad Vinkovci će korisnicima prava na osobnu invalidninu i umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Vinkovaca, povodom kršćanskog blagdana Božića isplatiti jednokratnu novčanu naknadu (u daljnjem tekstu: božićnica).

 

Članak 2.

Božićnica će se isplatiti korisnicima prava na osobnu invalidninu i umirovljenicima s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate ove novčane naknade ne prelaze iznos od  450,00 € i to:

 

 

 

Iznos jednokratne novčane naknade

Korisnici prava na osobnu invalidninu

40,00 €

Iznos mirovinskih primanja

do 340,00 €

60,00 €

od 340,01 € do 450,00 €

40,00 €

                               

 

 

 

                 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Članak 3.

Umirovljenicima se smatraju:

  1. korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu,
  2. korisnici prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (nacionalne mirovine) i
  3. korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora i inozemne mirovine.

 

Članak 4.

Korisnicima prava na osobnu invalidninu iz članka 1. ove Odluke smatraju se korisnici koji se nalaze na Popisu korisnika prava na osobnu invalidninu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Umirovljenicima iz članka 1. ove Odluke, smatraju se umirovljenici koji se nalaze na Popisu umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Članak 5.

Korisnici prava na osobnu invalidninu i umirovljenici iz članka 3. točke 1. i 2. ove Odluke, koji se nalaze na Popisu, božičnicu mogu podići osobno uz predočenje osobne iskaznice.

U slučaju da se korisnik iz objektivnih razloga ne nalazi na navedenom Popisu (novi korisnici, promjena adrese i sl.) dužni su priložiti zadnji odrezak isplaćene osobne invalidnine ili mirovine.  

 

Članak 6.

            Kada korisnik ostvaruje pravo na božićnicu po obje osnove (mirovina i osobna invalidnina), isplaćuje mu se božićnica samo po jednoj osnovi, povoljnijoj za korisnika.

 

Članak 7.

Umirovljenici iz članka 3. točke 3. ove Odluke zahtjev za ostvarivanje prava podnose Upravnom odjelu društvenih djelatnosti uz prilaganje slijedeće dokumentacije:

  • preslika osobne iskaznice,
  • dokaz o visini mirovine – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Vukovar ili Potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu i
  • preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora.

Prilikom obrade podnesenih Zahtjeva može se od podnositelja zatražiti dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti iz ove Odluke.

Grad Vinkovci zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.

 

Članak 8.

Pravo na božićnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

 

Članak 9.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel društvenih djelatnosti i Upravni odjel za proračun i financije.

 

Članak 10.

Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove.

Grad Vinkovci se obvezuje čuvati povjerljivost istih te da će ih koristiti isključivo za potrebe isplate božićnice.

 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca i na internet stranici Grada.

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font