Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 14.06.2024.

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/24-01/99

URBROJ: 2196-4-2-24-1

Vinkovci, 11. lipnja 2024. god.

 

 

            Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 2. i 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 7/99 i 2/09.), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca KLASA: 940-01/21-01/78, URBROJ: 2196-4-1-24-7, od 14. svibnja 2024. god., Zaključaka: KLASA: 944-15/11-01/27, URBROJ: 2188/01-02-11-1, od 12. travnja 2011. god., KLASA: 944-15/12-01/102, URBROJ: 2188/01-02-17-6, od 20. listopada 2017. god., KLASA: 940-01-20-01/38, URBROJ: 2188/01-02-20-9, od 14. listopada 2020. god., KLASA: 944-01/16-01/15,  URBROJ: 2196-4-2-22-4, od 20. travnja 2022. god., Zaključak KLASA: 944-01/16-01/15, URBROJ: 2196-4-2-24-5, od 05. lipnja 2024. god., KLASA: 940-01/23-01/10, URBROJ: 2196-4-2-24-4, od 19. travnja 2024. god., 944-05/22-01/09, URBROJ: 2196-4-24-2-17, od 29. svibnja 2024. god., KLASA: 944-05/24-01/01, URBROJ: 2196-4-2-24-10, od 29. svibnja 2024. god., KLASA: 944-06/24-01/68, URBROJ: 2196-4-2-24-1, od 03. lipnja 2024. god., Gradonačelnik Grada Vinkovaca raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca 

 

                                                                                                 I.                                                                                                  

Raspisuje se natječaj za: 

 

  1. Prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca i to:

 

a) k.č.br. 1449/2 Uređeno zemljište, poslovna zgrada, nadstrešnica, gospodarska zgrada i pomoćne zgrade u Ulici fra D. Buntića sa 11846 m², upisana u zk.ul.br. 7933, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 1.280.000,00 eura.

Prema GUP-u Grada Vinkovaca nekretnina se nalazi dijelom u namjeni „M2 – PRETEŽITO POSLOVNA“, a dijelom u namjeni „Z1 – JAVNE ZELENE POVRŠINE“.

 

b) k.č.br. 523/57 Dvorište i poslovna zgrada, Vinkovci, Ante Starčevića 54C sa 57 m², upisana u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 3.665,00 eura.

Prema GUP-u Grada Vinkovaca nekretnina se nalazi u namjeni „M2 – MJEŠOVITA -PRETEŽITO POSLOVNA“.

U naravi, predmetna nekretnina predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem postoji montažni objekt i zakupni odnos, odnosno zaključen je ugovor za postavljanje montažnog kioska na rok od pet godina. 

 

c) ½ suvlasničkog dijela k.č.br. 5589/3 Oranica u mjestu sa 53 m², upisana u zk.ul.br. 5696, k.o. Vinkovci, po početnoj cijeni od 1.700,00 eura.

U naravi radi se o ½ suvlasničkog dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je Grad Vinkovci naslijedio kao ošasnu imovinu, te ista u naravi čini dio ograđenog dvorišta koje se nalazi na susjednoj parceli.

Prema GUP-u Grada Vinkovaca nekretnina se nalazi u namjeni „S1 – STAMBENA OBITELJSKA“.

 

d) k.č.br. 471 Oranica u mjestu sa 777 m², upisana u zk.ul.br. 303, k.o. V. N. Selo, po

početnoj cijeni od 8.507,53 eura.

Namjena gradske parcele prema GUP-u grada Vinkovaca je „S1  STAMBENA – OBITELJSKA“,

 

e) ⅓ suvlasničkog dijela k.č.br. 553/2 Oranica u mjestu sa 419 m²,  upisana u zk.ul.br. 1973, k.o. V. N. Selo, energetski certifikat  - razred „F i C“, po početnoj cijeni od 17.279,00 eura.

U naravi suvlasnički dio Grada Vinkovaca čini ⅓ dijela obiteljske kuće, pomoćne zgrade-garaže i pripadajućeg zemljišta, koji je Grad Vinkovci naslijedio kao ošasnu imovinu. 

U posjedu cijele nekretnine je suvlasnik preostalog dijela nekretnine.

 

Gore navedene nekretnine prodaju se po načelu „viđeno – kupljeno“. 

Ugovorna cijena nekretnina i iznos troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine plaća se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. 

 

            Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama izvršit će se u zemljišnim knjigama nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine i troška procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Porez na promet nekretnina i druge obveze, trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnina, te trošak ovjere kod javnog bilježnika snosi kupac.     

 

 

2. Davanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih kioska, na vremenski period od 5 godina i to na dijelu:

 

a) k.č.br. 6682 Ulica A. Starčevića  sa 14583 m2, upisane u zk.ul.br. 9056, k.o. Vinkovci, II. zona, u površini od 6,00 m2, u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti (tihe i čiste djelatnosti), po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 63,72 eura.

 

Zakupnik navedene lokacije obvezan je sve potrebne priključke kioska na infrastrukturu ishoditi i izvesti o svom trošku, sukladno uvjetima davatelja usluga, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

            3. Davanje u zakup lokacija za postavljanje oglasnih panoa, u k.o. Vinkovci, na neodređeno vrijeme - po jedan oglasni pano i to na dijelu: 

 

  1. k.č.br. 6280/1 Put Kanovci sa 6064 m2, upisane u zk.ul.br. 9305, kao vlasništvo

Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta. 

            Reklamni pano može se postaviti paralelno s osi ceste, na način da je vanjski rub reklamnog panoa udaljen minimalno 25 metara od ruba kolnika,

 

            b) k.č.br. 6305/2 Put Kanovci sa 1657 m2, upisane u zk.ul.br. 1, kao javno dobro u općoj uporabi, vlasništvo Grada Vinkovaca.

            Reklamni pano može se postaviti paralelno s osi ceste, na način da je vanjski rub reklamnog  panoa udaljen minimalno 14 metara od ruba kolnika,

 

            c) k.č.br. 3752 Groblje u ul. B. Jelačića sa 8024 m2, upisane u zk.ul.br. 2249, kao vlasništvo Grada Vinkovaca – lokacija br. 2.

            Reklamni pano može se postaviti okomito na os ceste, na način da je vanjski rub reklamnog panoa udaljen minimalno 1,5 metara od ruba nogostupa.

 

Reklamni panoi pod točkom 3. na lokacijama a) i b) mogu biti oglasne površine 5,00 x 2,35 metara dvostrano, a na lokaciji pod c) može biti oglasne površine do 12 m2. Ponuditelji su dužni u ponudi navesti površinu i vrstu (jednostrani/dvostrani) panoa koji namjeravaju postaviti.

 

Početni iznos godišnje zakupnine za gore navedene lokacije iznosi 19,91 eura/m2 površine panoa (ako je pano dvostrani plaća se za svaku stranu).

 

           Zakupnici gore navedenih lokacija obvezni su oglasne panoe postaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima struke, te u tu svrhu ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti i priključke na infrastrukturu, te isto izvesti o svom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava.

 

 

            4. Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca, u svrhu poljoprivredne obrade i to:

 

a) k.č.br. 4458/1 Oranica Blato sa 953 m², upisane u zk.ul.br. 7428, k.o. Vinkovci na određeno vrijeme – do privođenja iste namjeni određenoj GUP-om grada Vinkovaca, po početnom iznosu godišnje zakupnine od 63,24 eura. 

 

Parcela se daje u zakup u viđenom stanju, te se ne može koristiti za podizanje trajnih nasada i izgradnju građevina u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Zemljište se mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno zakupnik je dužan zemljište obrađivati primjenjujući sve potrebne mjere i ne umanjujući njegovu vrijednost.                             

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

                                                                III.

Zakupnici moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti za čije se obavljanje prijavljuju. 

 

IV.

            Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos.

 

V.

            Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu. 

            Neće biti uzete u razmatranje niti ponude ponuditelja: 

- pravne osobe u kojoj je sada ili je bio osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, te

- fizičke osobe koja je sada ili je bila osnivač, suosnivač, vlasnik ili odgovorna osoba,

u pravnoj osobi koja je bila zakupnik gradske nekretnine, a nije uredno ispunila ugovorne obveze.                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                 

VI.

Pisana ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,  

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, 

- oznaku nekretnine za koju se natječe,

- iznos koji se nudi izražen u eurima,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrda Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vinkovaca o podmirenim  obvezama prema Gradu Vinkovcima, 

- potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu,

- potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe), te

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana), 

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno   tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

 

VII.

            Svaki ponuditelj za kupnju nekretnina dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne prodajne cijene navedene u natječaju. 

            Ponuditelji za zakupe nekretnina na ime jamčevine dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine.     

            Ponuditelji za zakup lokacija za oglasni pano dužni su uplatiti navedeni iznos početne cijene zakupnine prema veličini i vrsti panoa.

Jamčevinu su dužni uplatiti u korist Proračuna Grada Vinkovaca br: HR7423900011848700005 (poziv na broj: HR68, 9016-OIB). 

 

            Isto tako, ukoliko se ponuditelj natječe za više nekretnina potrebno je dostaviti odvojenu ponudu za svaku nekretninu u posebnoj omotnici i uplatiti jamčevinu pojedinačno za svaku nekretninu.

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

VIII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ - NE OTVARAJ – «PRODAJA NEKRETNINA» ili «ZAKUP LOKACIJE ZA KIOSK» ili „ZAKUP LOKACIJE ZA OGLASNI PANO“ ili «ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA OBRADU» putem pošte ili predajom osobno na adresu: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Vinkovci, Bana Jelačića 1.

 

IX.

            Javno otvaranje ponuda održat će se 24. lipnja 2024. god. u 10,00 sati, u Maloj vijećnici Grada Vinkovaca, Vinkovci, Bana J. Jelačića 1. 

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

 

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju i zakup gradskih nekretnina. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

 

X.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

XI.

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju za nekretnine iz točke I., podtočke 1. b), c), d) i e), podtočaka 2., 3. i 4. donijet će Gradonačelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina, dok će odluku za nekretninu iz točke I., podtočke 1. a) na prijedlog Povjerenstva za prodaju i zakup gradskih nekretnina donijeti Gradsko vijeće.

            Gradonačelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

 

            Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Gradonačelnika u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

 

 

 

 

XII.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Gradom Vinkovcima sklopiti Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Gradom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.    

                              

XIII.

Natječaj će se objaviti u “Vinkovačkom listu”, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Vinkovaca, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana J. Jelačića 1, potkrovlje, soba br. 34 ili na telefon 032/337-231. 

 

 

           GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                   Ivan Bosančić, mag. oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font