Objavljeno u Službene obavijesti, 13.08.2021.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Vinkovaca i Glazbenoj školi Josipa Runjanina

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-01/21-01/02

URBROJ: 2188/01-02-21-2

Vinkovci, 13. kolovoza, 2021. godine

Grad Vinkovci, u sklopu projekta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima III,“ UP.03.2.1.06.0052 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ UP.03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Vinkovaca 

i Glazbenoj školi Josipa Runjanina

Broj pomoćnika u nastavi: 35

 

Broj stručnih komunikacijskih posrednika: 2

Mjesto rada:  Osnovne škole Grada Vinkovaca, Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci

Radno vrijeme: minimalno 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika

                           s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  u visini cijene mjesečne opće (radničke) karte mjesnog prijevoza ovlaštenog

                              gradskog prijevoznika

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine

                          2021/2022

I. UVJETI

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  punoljetnost,

-  hrvatsko državljanstvo,

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

      Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

II. OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

 

       Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane, obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

       Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

III. OPIS POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA

Poslovi stručnoga komunikacijskog posrednika su pružati komunikacijsku potporu u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, pripremati se za nastavu i neposredni rad s učenikom u svrhu objašnjavanja/prevođenja određenih pojmova učeniku prema uputama učitelja/nastavnika, pružati potporu učeniku pri uporabi radnih materijala i korištenju udžbenika, dodatno objasniti/prevesti pojmove učeniku, poticati učenika na pisanje i izražavanje u onom sustavu komunikacije koji učenik preferira, a u skladu s učenikovim mogućnostima i sklonostima, poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, pružati potporu u kretanju za gluhoslijepe učenike i osigurati prenošenje vizualnih/auditivnih informacija (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima), ispisivati na računalu tekst izlaganja predavača tijekom nastave, surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima i obavljati ostale poslove iz članka 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima sukladno potrebama učenika.

 

 

IV. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE 

       Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

 

 

 

V. UGOVORNI UVJETI

       S odabranim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škole će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici  pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan- učioničkih aktivnosti.

      Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici će biti upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

VI. POSTUPAK PRIJAVE 

       Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika dužni su priložiti sljedeće dokumente:

  •  

zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti preferiranu školu, navesti radno mjesto PUN ili SKP),

životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje),

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),

potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi,

obostrana preslika osobne iskaznice,

uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,

potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika),

vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka (obrazac privole na web stranici Grada   https://grad-vinkovci.hr/hr )

       Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

     

       Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizaciju i troškove edukacije snositi će Grad Vinkovci.

 

       Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

       Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

        Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

       Kandidati koji iskazuju namjeru rada u više različitih škola, predmetnu dokumentaciju dostavljaju jedanput, a u zamolbi navode sve preferirane škole za rad.

 

 

VII. ODABIR KANDIDATA

       Odabir kandidata za pomoćnike u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika izvršit će stručno povjerenstvo za selekciju kandidata nakon obavljenih intervjua.

        Točne informacije o mjestu i vremenu održavanja intervjua, bit će objavljene na internet stranici Grada Vinkovaca https://www.grad-vinkovci.hr/hr.

                                                                          

VIII. DOSTAVA PRIJAVA

      Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s napomenom 

 

„Prijava za obavljanje poslova PUN/SKP“.

       Rok za podnošenje prijava je 24. kolovoza 2021. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

      Dodatni upiti i informacije na mail drustvene@vinkovci.hr.

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ivan Bosančić, mag.oec.

                   

  
Privola pomocnici u nastavi