Objavljeno u Službene obavijesti, 13.05.2022.

JAVNI POZIV za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za 2022. godinu

GRADONAČELNIK

KLASA: 334-02/22-01/01

URBROJ: 2196-4-2-22-1

Vinkovci, 13. svibnja 2022.

 

 

Gradonačelnik grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19. i 144/20.) i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 2/21.) donosi

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude za uspostavu i provedbu

Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za 2022. godinu

                                                                                    

I.

Na Javni poziv za odabir organizatora i provoditelja Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za 2022. godinu mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja.

 

II.

            Služba spašavanja života na vodi uspostavlja se za razdoblje od 15. lipnja do 31. kolovoza 2022. godine u vremenu od 11 do 19 sati. Početak rada Službe kao i završetak djelovanja uspostavljene Službe može se promijeniti u slučaju loših vremenskih uvjeta.

III.

Grad traži do dva spasioca, a ponuditelj/i su dužni uspostaviti i organizirati Službu spašavanja života na vodi sukladno zakonima i pravilnicima koji definiraju rad kupališta i djelovanje Spasilačke službe.

            Spasioci moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • moraju biti stariji od 18 godina,
  • moraju imati završen tečaj i važeću licencu za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.

Grad Vinkovci osigurava obveznu osobnu opremu spasioca.

Grad Vinkovci osigurava opremu i sredstva za pružanje prve pomoći.

IV.

U Proračunu Grada Vinkovaca za 2022. godinu na poziciji R0162-05, konto 32399 planirana su financijska sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna za organizaciju Službe spašavanja života na vodi.

Ponuditelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca. 

V.

Ponuda mora sadržavati:

  • troškovnik organizacije Službe spašavanja života na vodi,
  • sudsko Uvjerenje da se protiv ponuditelja ne vodi kazneni postupak,
  • presliku važeće licence za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi.

VI.

Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je osam dana od dana objave Javnog poziva, zaključno sa danom 21. svibnja 2022. godine. Ponuda se dostavlja osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: 

 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za kulturu i turizam

Bana J. Jelačića 1

s naznakom „JAVNI POZIV – BANJA“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII.

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem ponude na ovaj javni poziv ponuditelji su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv u svrhu provedbe postupka izbora  ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu “Banja” za 2022. godinu, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

      VIII.

Odluku o odabiru donosi Gradonačelnik Grada Vinkovaca na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka izbora ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ za 2022. godinu, u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

O donesenoj odluci bit će obaviješteni svi ponuditelji pisanim putem.

S odabranim ponuditeljem/ima Grad Vinkovci sklapa ugovor kojim uređuje međusobna prava i obveze.

 

IX.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu pošte marija.liscic.drmic@vinkovci.hr ili na broj telefona 032/493 – 324.

 

X.

            Ovaj Javni poziv objavit će se u Vinkovačkom listu i na internet stranici Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr

 

 

GRADONAČELNIK 

 Ivan Bosančić, mag.oec.

Javni PozivPristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font