Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 02.04.2024.

Javni poziv za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2024.“

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/24-01/03

URBROJ: 2196-4-2-24-1

Vinkovci, 2. travnja 2024. godine

                                                                                                                                                                                                                                    

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 02/21.) objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavu ponude za odabir organizatora proslave maturanata

povodom završetka školovanja „Norijada 2024.“

I.

Na Javni poziv za odabir organizatora proslave maturanata povodom završetka školovanja „Norijada 2024.“ (u nastavku teksta: Norijada) mogu se prijaviti pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati događaj koji je predmet ovog Javnog poziva.

Političke stranke, udruženja ili slična tijela proizašla iz političkih stranaka ne mogu biti prijavitelji na ovome Javnom pozivu.

II.

Proslava Norijada održava se u mjesecu svibnju 2024. godine. 

Program proslave sastoji se od dva dijela koji se održavaju na dvije različite lokacije:

 • pješačka zona grada Vinkovaca; 
 • pomoćni stadion HNK Cibalie.

III.

Organizator je dužan u prvom dijelu programa proslave koji se održava na pješačkoj zoni Grada Vinkovaca provesti sljedeće:

 • angažirati domaću tamburašku skupinu koja će izvoditi izvorne pjesme slavonskog kraja;
 • organizirati izvođenje kola - Šokačko kolo maturanata;
 • organizirati snimanje kola.

Organizator je dužan u drugom dijelu programa proslave koji se održava na pomoćnom stadionu HNK Cibalie provesti sljedeće:

 • organizirati natkrivenu pozornicu, ozvučenje i rasvjetu za zabavni program;
 • organizirati glazbeni zabavni program;
 • organizirati posluživanje hrane i pića;
 • osigurati kemijske toalete.

Organizator je dužan proslavu prijaviti PU vukovarsko-srijemske županije i svim nadležnim institucijama.

Organizator je dužan provesti potrebne radnje kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika, angažirati zaštitarsku službu te dežurstvo osoblja Hitne medicinske službe. 

Organizator mora osigurati praćenje proslave od strane medija.

Organizator je dužan obaviti i sve ostale potrebne radnje nužne za organizaciju i održavanje sigurne i zakonite proslave Norijade.

IV.

U proračunu Grada Vinkovaca za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 eura za organizaciju Dana maturanata - Norijade.

Prijavitelj je dužan izraditi ponudu u okviru planiranih proračunskih sredstava Grada Vinkovaca.

Ukoliko ponuda prelazi iznos planiranih sredstava, dodatna sredstva organizator je dužan osigurati iz drugih izvora.

V.

Ponuda mora sadržavati:

 • opis organizacije proslave iz koje je između ostalog vidljiv opis zabavnog programa;
 • troškovnik organizacije i održavanja proslave;
 • plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti;
 • presliku izvadka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ponuditelja;
 • potvrde nadležnog suda o nekažnjavanju za pravnu osobu te za odgovornu osobu unutar pravne osobe (ne smiju biti starije od 30 dana od dana otvaranja ponuda).

VI.

Rok za podnošenje ponude s odgovarajućom dokumentacijom je 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada (https://www.grad-vinkovci.hr/hr).

Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: 

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

32 100 Vinkovci

s naznakom

„JAVNI POZIV – NORIJADA 2024.“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII.

Odluku o odabiru donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva Upravnog odjela društvenih djelatnosti Grada Vinkovaca, prema ocjeni kvalitete organizacije proslave i ponuđenih dodatnih sadržaja, u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. U radu Povjerenstva sudjelovat će i predstavnici Savjeta mladih Grada Vinkovaca. Prilikom donošenja odluke o odabiru može se zatražiti mišljenje predstavnika maturanata svih škola. 

O donesenoj Odluci bit će obaviješteni svi ponuditelji pisanim putem.

S odabranim ponuditeljem Grad Vinkovci sklapa ugovor kojim uređuje međusobna prava i obveze. 

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte drustvene@vinkovci.hr.

Tekst Javnog poziva objavljuje se na web stranici Grada Vinkovaca https://www.grad-vinkovci.hr/hr

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

                 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font