Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 26.02.2021.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. - 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/21-01/01

URBROJ: 2188/01-02-21-4           

Vinkovci, 23. veljače 2021. godine

 

 

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članaka 46. i 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09, 1/13 i 2/18) i članka 11. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. - 2023. godinu, KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2188/01-01-21-2 („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21), objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva 

na području grada Vinkovaca za 2021. - 2023. godinu – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator

 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca (u nastavku: Javni poziv).

 

U okviru ovog Javnog poziva realizira se sljedeća mjera:

 1. Poduzetnički inkubator

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potpore male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

 

 

 1. KORISNICI POTPORA

 

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika; ostvaruju ukupni godišnji promet do 14.000.000,00 kuna ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u vrijednosti do 7.000.000,00 kuna.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

 

 

 1. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 

Da bi podnositelj zahtjeva za potporu bio prihvatljiv kao korisnik potpore, nužno je da isti:

- ima sklopljen ugovor sa Tehnološkim parkom d.o.o. kao zakupnik poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci

- ima podmirene obveze prema državi i Gradu Vinkovcima

- ima podmirene obveze prema zaposlenicima

- ispunjava propise o potporama male vrijednosti

- ima opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti

 

Ove mjere ne mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registrirana za ulaganja u sektorima:

a)         poslovanja nekretninama (NKD 2007. OZNAKA 68), 

b)         djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007. oznaka 92), 

c)         financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007. oznake: 64, 65, 66)

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti niti gospodarski subjekti definirani člankom 5. i 6. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu.

 

Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja, moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

 

 

 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma ( po četvornom metru unajmljenog prostora)  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vinkovci sukladno ugovoru prethodno sklopljenom s Tehnološkim parkom d.o.o.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

- troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o najmu

- redovni materijalni troškovi

 

Potpore se dodjeljuju u visini:

 

 1.  100% prihvatljivih troškova za prijavitelje do 1 godine poslovanja, 
 2. 75% prihvatljivih troškova za prijavitelje od 1 do 2 godine poslovanja, 
 3. 50% prihvatljivih troškova za prijavitelje do 3 godine poslovanja,
 4. 25% prihvatljivih troškova za prijavitelje od 3 do 5 godina poslovanja

 

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a.

 

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.10.2020. godine, osim za one prijavitelje koji su primili sredstva za 10., 11. i 12. mjesec 2020. godine na ime ove mjere iz prošlogodišnjeg Programa.

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Korisnik ove mjere mora imati prethodno sklopljen ugovor o zakupu s Tehnološkim parkom d.o.o.

 

Zahtjevi za potporu ocjenjivat će se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.

 

Ako se prednost bude morala određivati prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

 • Potpuni Zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u slučaju slanja poštom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Grad Vinkovce ako je korisnik neposredno predaje
 • Zahtjevi za potporu za koje je Grad Vinkovci izdao Zahtjev za dopunu; prednost imaju Zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po Zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni Zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

 

 

 

 1. SREDSTVA I NAČIN ISPLATE

 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 550.000,00 kuna.

 

Način isplate odobrene potpore te ostala prava i obveze uredit će se Ugovorom o dodjeli potpore. Svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora, čiji će se cjelokupan iznos isplaćivati kroz obračunske anuitete sukladno Ugovoru o dodjeli potpore.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.

 

 

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijava na javni poziv podnosi se putem Prijavnog obrasca MVK6  zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s jasno naznačenim vremenom (datum, sat, minuta, sekunda) poštom ili predajom osobno na adresu:

 

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu- Poduzetnički inkubator“

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/638-461 ili na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr

 

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 26. 02. 2021. godine od 8,00 sati do 31. 10. 2021. godine u 15,30 sati.

 

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu:

 1. Ugovor o najmu poslovnog prostora (preslika)
 2. Ispunjen prijavni obrazac MVK6 (izvornik)
 3. BON 2 (SOL 2) (izvornik dokumenta ne stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave)
 4. Ispunjena izjava o korištenim potporama OIKP/2021 ( Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti- izvornik)
 5. Skupna izjava OSI/2021 (Obrazac izjave o nekažnjavanju/2021 – izvornik dokumenta)
 6. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja prijave. 

 

 

 1. POSTUPAK OBRADE I DODJELE

 

Postupak obrade podnesenih prijava provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca prema redoslijedu pristiglih prijava do iskorištenja sredstava, a Odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga Upravnog odjela gospodarstva donosi gradonačelnik. 

 

            Protiv Odluke o dodjeli sredstava žalba nije dopuštena. 

 

            Pristigli zahtjevi za odobravanje potpore ocjenjivat će se redoslijedom pristizanja kroz fazu Administrativne provjere dostavljene dokumentacije koja će se temeljiti na dostavljenoj propisanoj dokumentaciji, a svaka prijava će morati zadovoljiti sve propisane uvjete ili će u suprotnom biti odbačena.

 

 

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU

KATEGORIJA

KORISNIKA

DA

NE

1.

Priložen Prijavni obrazac MVK6-2021

svi

 

 

 

-prijavni obrazac ovjeren pečatom i potpisom od strane osobe ovlaštene za zastupanje

svi

 

 

 

-prijavni obrazac je u potpunosti ispunjen sukladno danim uputama

svi

 

 

2.

Priložena je Izjava o korištenim potporama OIKP/2021

svi

 

 

 

-priložena izjava o potporama male vrijednosti ovjerena je pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje

svi

 

 

 

-iznos ostvarenih potpora ne prelazi iznos od 200.000,00 eura u prethodne 3 fiskalne godine

svi

 

 

3.

BON2 (SOL2)

svi

 

 

 

-dokument sa podacima o bonitetu (solventnosti) ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe banke

svi

 

 

 

- podaci o solventnosti – bez blokade

svi

 

 

4.

Priložen je ugovor o najmu poslovnog prostora između Tehnološkog parka d.o.o. i podnositelja prijave (preslika)

svi

 

 

 

-ugovor je ovjeren potpisom i pečatom

svi

 

 

5.

Priložen je obrazac Skupne izjave OSI/2021

svi

 

 

 

-obrazac skupne izjave je ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom

svi

 

 

6.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

svi

 

 

 

 

Kao dokaz za ispunjavanje uvjeta iz točke 3. ovog Javnog poziva, mjerodavan je Ugovor sklopljen sa Tehnološkim parkom d.o.o.              

 

 

 

 1. NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

 

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor. 

 

Iznos potpore će biti definiran Ugovorom.

 

Kod zaključenja Ugovora Korisnici su dužni dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu odgovarajućem iznosu dodijeljene potpore.

 

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca. U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, Grad Vinkovci je putem Upravnog odjela gospodarstva ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njihovih poslovnih prostora te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora. 

 

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava ili povreda odredbi Ugovora sklopljenog s Tehnološkim parkom d.o.o., bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

 

Ukoliko korisnici potpore ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava u proračun Grada Vinkovaca, Grad Vinkovci će aktivirati bjanko zadužnicu.

 

 

 1. OSTALE ODREDBE

 

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr 

 

 

 

                                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                                 Ivan Bosančić, mag.oec         


DOKUMENTACIJA


1. Prijavni obrazac MVK6

2. Obrazac izjava o koristenim potporama male vrijednosti

3. OBRAZAC-skupna-izjava-OSI

4. Privola-za-prikupljanje-i-obradu-osobnih-podataka