Objavljeno u Službene obavijesti, 14.08.2020.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/20-01/04

URBROJ: 2188/01-02-20-21                                                                                                               

Vinkovci, 14. kolovoza 2020. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 46. i 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09, 1/13 i 2/18) i članka 11. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu, KLASA: 302-02/20-01/04, URBROJ: 2188/01-01-20-2 („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 03/20), objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva

na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

 

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca (u nastavku: Javni poziv).

 

U okviru ovog Javnog poziva realizira se mjera:

 1. Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potpore male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

 

 1. KORISNICI POTPORA

 

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem i koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika; prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

 

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja grada Vinkovaca, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

 

 

 1. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 

Potpore u okviru ovog Javnog poziva dodjeljuju se mikro poduzetnicima koji posluju minimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva te imaju zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme, a nisu u prethodnoj godini koristili istu Mjeru Grada Vinkovaca.

 

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i fizičke osobe koje su posebnim zakonima ovlaštene za obavljanje pojedinih djelatnosti koji:

 • Imaju sjedište na području grada Vinkovaca i/ili provode ulaganje na području grada Vinkovaca
 • U cijelosti su u privatnom vlasništvu
 • Imaju najmanje jednog zaposlenog
 • Nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • Nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca
 • Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama
 • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Nije trenutno u blokadi
 • Nisu koristili sredstva iz Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2019. godinu u okviru Mjere Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

 

Ove mjere ne mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registrirana za ulaganja u sektorima:

a)         poslovanja nekretninama (NKD 2007. OZNAKA 68),

b)         djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007. oznaka 92),

c)         financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007. oznake: 64, 65, 66)

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti niti gospodarski subjekti definirani člankom 5. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu.

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti vlasnici poslovnog subjekta koji su zaposleni u drugom poslovnom subjektu.

 

Korisnici Programa ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture te cestovnog prometa.

 

Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz Programa za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz ovog Programa ili nekog drugog javnog izvora.

 

Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja, moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

 

 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 

Potpore se dodjeljuju za:

 -   Nabavu strojeva, uređaja, opreme, alata

-    Nabavu operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme do maksimalno 30% ukupne vrijednosti projekta

 

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području grada Vinkovaca.

 

Ukupna vrijednost projekta (bez PDV-a) sastoji se od 80% sredstava iz proračuna Grada Vinkovaca i 20% vlastitih sredstava mikro poduzetnika. Potpore se dodjeljuju u visini 80% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) do maksimalnog iznosa potpore 30.000,00 kuna. Minimalni traženi iznos potpore iznosi 15.000,00 kn bez PDV-a (minimalna vrijednost projekta bez PDV-a 18.750 kuna).

 

Troškovi nabave vozila, mobilnih uređaja, kao i troškovi kupnje i ugradnje rabljenih strojeva i opreme nisu prihvatljivi.

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Korisnik ove mjere dužan je zadržati poslovnu aktivnost na području grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore te u istom razdoblju osigurati zadržavanje broja zaposlenih uz povećanje bruto II plaće od minimalno 10% po zaposlenom u odnosu na prosječnu godišnju bruto II plaću zaposlenika u prethodnoj godini. Za korisnika koji bude smanjio broj zaposlenih smatrat će se da je prekršio uvjete ovog Javnog poziva.

 

 

Kriteriji za odabir projekata prihvatljivih za financiranje:

 

 

KRITERIJI

Broj bodova

1.

 

 

  

 

 

 

Broj zaposlenih

2 - 10

9

10

8

9

7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

2

3

1

2

2.

 

 

 

 

Područje djelatnosti prema NKD-u

1 - 10

C - Prerađivačka industrija,
F - Građevinarstvo,

10

I -  razred 56.30 - Djelatnosti pripreme i usluživanja pića,

J - informacije i komunikacije,

M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,
R - Umjetnost, zabava i rekreacija,
S - Ostale uslužne djelatnosti

G – razred 45.20 – Održavanje i popravak motornih vozila

8

D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija,
E - Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša,

Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

4

G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (isključujući razred 56.30)

H - Prijevoz i skladištenje,

N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,

P - Obrazovanje

1

 

3.

Vijek poslovnog subjekta

2-10

Više od 60 mjeseci

10

48 - 60 mjeseci

8

36 - 48 mjeseci

6

24 - 36 mjeseci

4

12 - 24 mjeseca

2

 

 

Ukoliko 2 ili više projekata imaju jednak ukupni broj bodova, prednost će se utvrditi sljedećim redoslijedom:

 1. broj zaposlenih ili
 2. područje djelatnosti prema NKD-u ili
 3. vijek poslovnog subjekta ili
 4. vrijeme podnošenja Zahtjeva

 

Ako se prednost bude morala određivati prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

 • Potpuni Zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u slučaju slanja poštom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Grad Vinkovce ako je korisnik neposredno predaje
 • Zahtjevi za potporu za koje je Grad Vinkovci izdao Zahtjev za dopunu; prednost imaju Zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po Zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni Zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

 

 1. SREDSTVA

 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 600.000,00 kuna.

 

Po ovom Javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti sa samo jednim projektom.

Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.

 

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu prijave definiranim u Javnom pozivu zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s jasno naznačenim vremenom (datum, sat, minuta, sekunda) poštom ili predajom osobno na adresu:

 

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale“

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/638-461 ili na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr.

 

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 24. kolovoza 2020. godine od 8,00 sati do 21. rujna 2020. godine u 15,30 sati.

 

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

Pristigle prijave bit će obrađivane po redoslijedu zaprimanja.

 

Prijava se podnosi na obrascu MVK-1  uz koji se prilaže:

 

 1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 2. Skupna izjava
 3. Izjava o povezanim osobama i  korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave za podnositelja i povezane tvrtke
 5. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 6. Izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 7. Ponude/Računi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izdani nakon 23. ožujka 2020.

godine

 1. Preslika obrasca JOPPD i liste plaće za listopad, studeni i prosinac 2019. godine te prethodna 2 mjeseca koja prethode mjesecu prijave na natječaj s potvrdom Porezne uprave o njihovom zaprimanju
 2. Gospodarski subjekti u sustavu poreza na dohodak dostavljaju Preslike ovjerenih Prijava poreza na dohodak te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2019. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2019. godini ili Porezno rješenje izdano temeljem Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2019. godini te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2019. godinu;
 3. Potvrda HZMO-a iz koje je razvidna zaposlenost jedino u subjektu koji se prijavljuje na natječaj
 4. Izjava vlasnika obrta ukoliko je vlasnik ujedno i jedini zaposlenik u obrtu

 

Upravni odjel gospodarstva će za svakog pojedinog prijavitelja pribaviti Potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Vinkovaca za podnositelja i povezane tvrtke.

 

 

 1. POSTUPAK OBRADE I DODJELE

 

Za postupak obrade podnesenih prijava nadležan je Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca sukladno Programu i Javnom pozivu.

 

Temeljem provedenog postupka i na razini odobrenih sredstava ovog Javnog poziva, Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca donijet će konačni prijedlog projekata prihvatljivih za financiranje kroz potporu „Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale“.

 

Gradonačelnik na temelju prijedloga Upravnog odjela gospodarstva Grada Vinkovaca donosi Odluku o dodjeli sredstava.

 

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju navedenim uvjetima i uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za provedbu Javnog poziva.

 

Protiv Odluke o dodjeli sredstava žalba nije dopuštena.

 

 1. NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

 

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor.

 

Korisnik s kojim Grad Vinkovci potpiše Ugovor, dužan je u roku od 4 mjeseca od potpisivanja Ugovora izvršiti projektom predviđena ulaganja.

 

Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je zaprimljena sredstva koristio nenamjenski, mora vratiti u proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

Ukoliko poduzetnik ne ispoštuje preuzete obveze o visini plaće, broju zaposlenih i mjestu provođenja aktivnosti mora vratiti u proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca te je korisnik dužan omogućiti Gradu Vinkovcima kontrolu namjensko utrošenih sredstava potpore.

 

Ukoliko korisnik potpore ne vrati isplaćena sredstva u proračun Grada Vinkovaca, Grad Vinkovci će aktivirati bjanko zadužnicu za naplatu tog dijela sredstava.

 

 

X.  OSTALE ODREDBE

 

Dokaz o namjenskom trošenju sredstava predstavljaju računi i izvod iz žiro računa. Nalog za plaćanje, potvrda o izvršenom plaćanju, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Priznaju se isključivo računi izdani od strane pravnih osoba ili obrta.

 

Korisnici se obvezuju kako neće otuđiti strojeve, opreme i alate za koju su dobili potporu putem ovog Javnog poziva minimalno 12 mjeseca od isplate potpore.

 

Potpora za Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale ostvarit će se doznakom na račun korisnika potpore nakon što na poziv Grada Vinkovaca kao mjeru osiguranja namjenskog korištenja potpore korisnik dostavi bjanko zadužnicu i potpiše Ugovor. Bjanko zadužnica u iznosu od 50.000,00 kuna ovjerena kod javnog bilježnika dostavlja se Upravnom odjelu gospodarstva u roku od 5 dana od dana primitka pisanog poziva.

 

Svi obrasci moraju biti ispunjeni putem računala te potpisani i ovjereni od ovlaštene osobe.

 

Prijavom na ovaj Javni poziv prijavitelj preuzima obvezu pribavljanja privola zaposlenika za obradu svojih osobnih podataka u svrha prijave na ovaj Javni poziv.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr

 

 

 

                                                                                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                      Ivan Bosančić, mag.oec

Javni poziv

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti

Izjava o povezanim osobama i korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba

Obrazac MVK

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Skupna izjava

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font