Objavljeno u Službene obavijesti, 17.01.2024.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/22-01/05

URBROJ: 2196-4-2-24-176

Vinkovci, 17. siječnja 2024. godine

 

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21) i članka 11. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca, KLASA: 302-01/22-01/05, URBROJ: 2196-4-1-22-2 („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 12/22), objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva 

na području grada Vinkovaca – MJERA 6 - Poduzetnički inkubator

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca (u nastavku: Javni poziv).

 

U okviru ovog Javnog poziva realizira se sljedeća mjera:

 1. Poduzetnički inkubator

 

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potporu male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije L 352/1 i 215/3).

 

 1. KORISNICI POTPORA

 

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika; prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

 

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

 

 1. UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 

Da bi podnositelj zahtjeva za potporu bio prihvatljiv kao korisnik potpore, nužno je da isti:

- ima sklopljen ugovor sa Tehnološkim parkom d.o.o. kao zakupnik poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci

- ima podmirene obveze prema državi i Gradu Vinkovcima

- ima podmirene obveze prema zaposlenicima

- ispunjava propise o potporama male vrijednosti

- ima opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti

 

Ove mjere ne mogu koristiti gospodarski subjekti čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registrirana za ulaganja u sektorima:

a)         poslovanja nekretninama (NKD 2007. OZNAKA 68), 

b)         djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007. oznaka 92), 

c)         financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007. oznake: 64, 65, 66)

 

Korisnici ove mjere ne mogu biti niti gospodarski subjekti definirani člankom 5. i 6. Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca.

 

Prijavitelji, pojedinačni vlasnici prijavitelja ili osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja, moraju zadovoljiti i uvjet prema kojem im nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

 

 1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma (po četvornom metru unajmljenog prostora)  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vinkovci sukladno ugovoru prethodno sklopljenom s Tehnološkim parkom d.o.o.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

- troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o najmu

- redovni materijalni troškovi

 

Potpore se dodjeljuju u visini:

 

 1. 100% prihvatljivih troškova za prijavitelje do 1 godine poslovanja, 
 2. 75% prihvatljivih troškova za prijavitelje od 1 do 2 godine poslovanja, 
 3. 50% prihvatljivih troškova za prijavitelje do 3 godine poslovanja,
 4. 25% prihvatljivih troškova za prijavitelje od 3 do 5 godina poslovanja

 

Dvostruko financiranje istog troška nije prihvatljivo.

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a.

 

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01. 11. 2023. godine.

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Korisnik ove mjere mora imati prethodno sklopljen ugovor o zakupu s Tehnološkim parkom d.o.o.

 

Zahtjevi za potporu ocjenjivat će se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava.

 

Ako se prednost bude morala određivati prema vremenu podnošenja zahtjeva za potporu, prednost imaju zahtjevi za potporu na sljedeći način:

 • Potpuni Zahtjevi za potporu za koje nije tražena dopuna, pri čemu se vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u slučaju slanja poštom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Grad Vinkovce ako je korisnik neposredno predaje
 • Zahtjevi za potporu za koje je Grad Vinkovci izdao Zahtjev za dopunu; prednost imaju Zahtjevi za potporu korisnika koji su u kraćem roku postupili po Zahtjevu za dopunu. Ako nepotpuni Zahtjevi za potporu imaju jednaki broj bodova i jednak vremenski rok podnošenja dopune, prednost imaju ranije podneseni zahtjevi za potporu (datum, sat, minuta, sekunda).

 

 

 1. SREDSTVA I NAČIN ISPLATE

 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 73.000,00 €.

 

Način isplate odobrene potpore te ostala prava i obveze uredit će se Ugovorom o dodjeli potpore. Svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora, čiji će se cjelokupan iznos isplaćivati kroz obračunske anuitete sukladno Ugovoru o dodjeli potpore.

 

Grad Vinkovci zadržava pravo povećati ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Javni poziv.

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijava na Javni poziv podnosi se putem Prijavnog obrasca MVK6  zajedno s potpunom dokumentacijom.

 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s jasno naznačenim vremenom (datum, sat, minuta, sekunda) poštom ili predajom osobno na adresu:

 

Grad Vinkovci

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

s naznakom

„NE otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca - MJERA 6 - Poduzetnički inkubator“

 

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/569-451 ili na e-mail andrea.marjanovic@vinkovci.hr

 

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 17. 01. 2024. godine od 8,00 sati do 31. 10. 2024. godine u 15,30 sati.

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu:

 1. Ugovor o najmu poslovnog prostora (preslika)
 2. Ispunjen prijavni obrazac MVK6 (izvornik)
 3. BON 2 (SOL 2) (izvornik dokumenta ne stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave)
 4. Ispunjena izjava o korištenim potporama OIKP-2023./2024. (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti- izvornik)
 5. Ispunjena Izjava o povezanim osobama i  korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 6. Skupna izjava OSI-2023./2024. (Obrazac izjave o nekažnjavanju - 2023./2024. - izvornik dokumenta)
 7. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja prijave. 

 

 1. POSTUPAK OBRADE I DODJELE

 

Postupak obrade podnesenih prijava provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca prema redoslijedu pristiglih prijava do iskorištenja sredstava, a Odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga Upravnog odjela gospodarstva donosi gradonačelnik. 

 

Protiv Odluke o dodjeli sredstava žalba nije dopuštena. 

 

Pristigli zahtjevi za odobravanje potpore ocjenjivat će se redoslijedom pristizanja kroz fazu administrativne provjere dostavljene dokumentacije koja će se temeljiti na dostavljenoj propisanoj dokumentaciji, a svaka prijava će morati zadovoljiti sve propisane uvjete ili će u suprotnom biti odbačena.

 

 

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU

KATEGORIJA

KORISNIKA

DA

NE

1.

Priložen Prijavni obrazac MVK6-2023./2024.

svi

 

 

 

-prijavni obrazac ovjeren pečatom i potpisom od strane osobe ovlaštene za zastupanje

svi

 

 

 

-prijavni obrazac je u potpunosti ispunjen sukladno danim uputama

svi

 

 

2.

Priložena je Izjava o korištenim potporama OIKP-2023./2024.

svi

 

 

 

-priložena izjava o potporama male vrijednosti ovjerena je pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje

svi

 

 

 

-iznos ostvarenih potpora ne prelazi iznos od 200.000,00 eura u prethodne 3 fiskalne godine

svi

 

 

3.

BON2 (SOL2)

svi

 

 

 

-dokument sa podacima o bonitetu (solventnosti) ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe banke

svi

 

 

 

- podaci o solventnosti – bez blokade

svi

 

 

4.

Priložen je ugovor o najmu poslovnog prostora između Tehnološkog parka d.o.o. i podnositelja prijave (preslika)

svi

 

 

 

-ugovor je ovjeren potpisom i pečatom

svi

 

 

5.

Priložen je obrazac Skupne izjave OSI-2023./2024.

svi

 

 

 

-obrazac skupne izjave je ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom

svi

 

 

6.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

svi

 

 

7.

Priložena je Izjava o povezanim osobama i  korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba

svi

 

 

 

Kao dokaz za ispunjavanje uvjeta iz točke 3. ovog Javnog poziva, mjerodavan je Ugovor sklopljen sa Tehnološkim parkom d.o.o.              

 

 1. NADZOR NAD KORIŠTENJEM POTPORE

 

S prijaviteljima koji budu odabrani putem ovog Javnog poziva Grad Vinkovci potpisat će Ugovor. 

 

Iznos potpore će biti definiran Ugovorom.

 

Kod zaključenja Ugovora Korisnici su dužni dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu odgovarajućem iznosu dodijeljene potpore.

 

Nadzor nad odobrenim potporama provodi Upravni odjel gospodarstva Grada Vinkovaca. U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, Grad Vinkovci je putem Upravnog odjela gospodarstva ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njihovih poslovnih prostora te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora. 

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava ili povreda odredbi Ugovora sklopljenog s Tehnološkim parkom d.o.o., bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva te se isti u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada Vinkovaca.

 

Ukoliko korisnici potpore ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava u proračun Grada Vinkovaca, Grad Vinkovci će aktivirati bjanko zadužnicu.

 

 1. OSTALE ODREDBE

 

Grad Vinkovci zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr .

 

GRADONAČELNIK

       Ivan Bosančić, mag.oec.

 1. Prijavni obrazac MVK6.docx

2. Izjava o koriτtenim potporama male vrijednosti.docx

3. Izjava o povezanim osobama i koriτtenim potporama male vrijednosti povezanih osoba.docx

4. OBRAZAC-skupna-izjava-OSI.doc

5. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka.docx

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font