Objavljeno u Službene obavijesti, 30.09.2022.

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture grada Vinkovaca za 2023. godinu

GRADONAČELNIK 

KLASA: 610-01/22-01/97

URBROJ: 2196-4-2-22-34

Vinkovci, 30. rujna 2022. godine

 

 

            Temeljem članaka 4. i 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/21) te sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca 1/16 i 9/18) Gradonačelnik Grada Vinkovaca objavljuje

 

Javni poziv

za dodjelu financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture grada Vinkovaca za 2023. godinu

 

I.

Programom javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2023. godinu definirana su prioritetna područja koja su obuhvaćena ovim Javnim pozivom. 

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Vinkovce koje Grad Programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Vinkovaca. 

U projekcijama proračuna grada Vinkovaca koje su planirane za razdoblje od 2022.-2024. godine, osigurana su okvirna sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2023. godinu, a namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za grad Vinkovce, koja se dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca.

 

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe Javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. 

 

II.

Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o tehničkoj kulturi te kriterijima za vrednovanje programa, u Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture grada Vinkovaca za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) uvrstit će se:

 • programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Vinkovce,
 • programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi,
 • programi arhivske djelatnosti
 • programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,
 • programi kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,
 • programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
 • znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture,
 • programi filmske i audiovizualne djelatnosti,
 • kulturno-umjetničko stvaralaštvo
 • programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura,
 • dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture,
 • programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne suradnje.

 

III.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Javnog poziva imaju udruge, ustanove (osim ustanova kojima je Grad osnivač), pravne i fizičke osobe s različitim programima iz područja kulture i tehničke kulture s područja grada Vinkovaca.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, odnosno druge pravne i fizičke osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te su kao takve i registrirane u odgovarajućem Registru. 

Svi prijavitelji u svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu. Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19).

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene dugove i obveze prema Gradu Vinkovcima te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja prema državnom proračunu.

Kod djelomičnog financiranja programa prije zaključenja ugovora provest će se pregovori o stavkama proračuna i aktivnostima navedenim u opisnom dijelu prijavnog obrasca koje treba izmijeniti te će se zatražiti od prijavitelja izrada izmijenjenog obrasca proračuna (troškovnika) koji će biti sastavni dio ugovora o financiranju kao i izmjene opisnog dijela prijavnog obrasca s obzirom na dodijeljena sredstva. 

 

 

IV.

Ako predlagatelj ima više prijedloga programa, svaki od prijedloga prijavljuje na zasebnim obrascima. Sve pristigle prijedloge razmatrat će Kulturno vijeće Grada Vinkovaca prema kriterijima za vrednovanje pristiglih prijedloga opisanima u Uputama za prijavitelje dostupnima na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca: http://grad-vinkovci.hr/hr

 

V.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva: 1.100.000,00 kn. Očekivani broj programa koji će se financirati: 100. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 100.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava programa je 60 dana od dana objave Javnog poziva. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan (1) program/projekt i/ili tri (3) aktivnosti/manifestacije u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, odnosno do 31.12.2023. godine.

 

VI.

Prijave na Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koje izrađuje davatelj financijskih sredstava. Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti:

 

 1. Ispunjen obrazac opisa programa*,
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa*,
 3. Potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva),
 4. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva),
 5. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 6. Potpisan obrazac Izjave o partnerstvu* (ako je primjenjivo),
 7. Potpisan obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju u svrhu zaštite prava i interesa djece ** (ako je primjenjivo)

 

*Za svaki program potrebno je ispuniti zasebni obrazac.

**Osobe koje će u provedbi sufinanciranih programa biti u kontaktu s djecom kao korisnicima projektnih aktivnosti.

 

Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv podnositelji daju suglasnost Upravnom odjelu za kulturu i turizam da izvrši uvid u službene evidencije nadležnih upravnih odjela Grada Vinkovaca radi utvrđivanja nepostojanja dugova i drugih obveza prema proračunu Grada Vinkovaca. Svi kandidati i njihovi partneri podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Gradu Vinkovcima da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu prikupljanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2023. godinu te da ih može koristiti u svrhu uplate odobrenih financijskih sredstava, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i/ili u Službenom glasniku Grada Vinkovaca. Nadležni Upravni odjel obvezuje se da će sa zaprimljenim i isporučenim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca za 2023. godinu bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju predlagatelju.

 

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu. Propisane obrasce i uvjete poziva s uputama za predlagatelje koji su sastavni dio ovog javnog poziva, možete preuzeti na internetskoj stranici Grada Vinkovacahttp://grad-vinkovci.hr/hr

           

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

 

GRAD VINKOVCI

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

 

uz naznaku

- Javni poziv u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu -

 

VII.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor. Razlozi i način podnošenja prigovora navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su objavljene na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: http://grad-vinkovci.hr/hr

 

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: marija.liscic.drmic@vinkovci.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog poziva.

 

IX.

S predlagateljem će se sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture grada Vinkovaca za 2023. godinu kojem su odobrena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli sredstava.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 dana od dana donošenja proračuna grada Vinkovaca za 2023. godinu koja će se objaviti na internetskoj stranici Grada Vinkovaca: http://grad-vinkovci.hr/hr.

 

  GRADONAČELNIK 

Ivan Bosančić, mag. oec.


2. Upute za prijavitelje_2023

3. Obrazac opisa programa_2023.doc

4. Obrazac proračuna_2023.xls

5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_2023.docx

6. Izjava o partnerstvu_2023.doc

7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju_2023.doc

8. Obrazac za ocjenu kvalitete programa_2023.docx

9. Obrazac ugovora za ustanove i udruge_2023.docx

10. Obrazac ugovora fizičke osobe_2023.docx

11. Obrazac izvješća za sredstva korištena u 2023. godini.docx