Objavljeno u Službene obavijesti, , Vijesti, 29.05.2024.

Javni poziv-Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Ciglarsku ulicu

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/24-01/82

URBROJ: 2196-4-2-24-9

Vinkovci, 23. svibnja 2024. god.

           

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

 

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Ciglarsku ulicu, izgrađenu na:

- dijelu k.č.br. 6080 Željeznička pruga sa 67216 m², upisanoj u zk.ul.br. 9577, k.o. Vinkovci, vlasništvo Republike Hrvatske-javno dobro u općoj uporabi pod upravljanjem HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12,

- k.č.br. 6243 Put Leskovac sa 1150 m²,

- dijelu k.č.br. 6253 Ulica Ciglarska sa 3742 m², obje upisane u zk.ul.br. 9305, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- k.č.br. 1082/1 Cesta Nevkoš sa 1990 m², upisane u zk.ul.br. 2219, k.o. V. N. Selo, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- dijelu k.č.br. 1090/1 13 Kuća br. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, šest zgrada i dvorište u Ciglarskoj ulici i dvorište u Ciglarskoj ulici sa 18223 m², upisanoj u zk.ul.br. 874, k.o. V. N. Selo, vlasništvo Republike Hrvatske,

- dijelu k.č.br. 1090/2 Trafostanica 35/10 KV Ciglarska ulica sa 2538 m², upisane u zk.ul.br. 2001, k.o. V. N. Selo, vlasništvo Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,

- k.č.br. 1092 Ulica cesta sa 461 m²,

- k.č.br. 1595 Put Leskovac sa 3013 m², obje upisane u zk.ul.br. 2215, k.o. V.N. Selo, vlasništvo Grada Vinkovaca-javno dobro u općoj uporabi-nerazvrstana cesta,

- dijelu k.č.br. 1588/1 Željeznička pruga Vinkovci-Županja sa 19238 m², upisane u zk.ul.br. 795, k.o. V. N. Selo, vlasništvo Republike Hrvatske-javno dobro u općoj uporabi pod upravljanjem HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenoj katastarskoj čestici, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnom katastarskom česticom o započinjanju i tijeku postupka.

 

 

II.

 

            Geodetske elaborate izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu- Ciglarsku ulicu izradit će Geodet d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1351.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geodet d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 07. lipnja 2024. god.

 

III.

 

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenoj katastarskoj čestici i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnom katastarskom česticom mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 12. lipnja 2024. godine (srijeda), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 31.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

 

 

 

 

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font