Objavljeno u Službene obavijesti, 04.07.2024.

JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika/vježbenica

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Upravnog odjela za kulturu i turizam, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, pročelnica Upravnog odjela društvenih djelatnosti i pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika raspisuju:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika/vježbenica 

 

  1. Upravni odjel za kulturu i turizam - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika 

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske ili pravne struke

 

  1. Upravni odjel gospodarstva - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta – poljoprivrednog redara

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- Sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij     poljoprivrednog usmjerenja

Specifična znanja i vještine:

  • položen vozački ispit B kategorije

 

  1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij građevinske struke

 

  1. Upravni odjel društvenih djelatnosti - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske ili pravne struke

 

5. Upravni odjel za poslove gradonačelnika – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove referenta za mjesnu samoupravu

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće stručne uvjete:

  • Srednja stručna sprema

 

Na natječaje se mogu javiti osobe oba spola.

 

Vježbenici se primaju na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci). Primljeni  kandidati imaju obvezu polaganja državnog ispita u roku godine dana od prijma u službu. 

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoji zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),  

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr) 

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 .

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv Upravnog odjela na koji se kandidat prijavljuje, osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, elektroničku adresu).

 

Kandidat se može javiti za stručno osposobljavanje u više upravnih odjela jednom prijavom. U prijavi je potrebno naznačiti za koje se odjele prijavljuje. U tom slučaju kandidat je dužan pristupiti testiranju za svaku prijavu.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

-  životopis

-  diplomu

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu

-  izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.  

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja i iz kojeg područja, vrijeme održavanja testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na internet stranici Grada Vinkovaca (www.grad-vinkovci.hr), nakon objave natječaja u „Narodnim novinama“, a najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Grad Vinkovci zadržava pravo uvida u originale dokumenata. Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj pristupnici su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu:

 

Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, s naznakom:

 

„Natječaj za vježbenika – višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu za kulturu i turizam“ 

 

„Natječaj za vježbenika – višeg referenta – poljoprivrednog redara  u Upravnom odjelu gospodarstva“ 

 

„Natječaj za vježbenika – višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša“ 

 

„Natječaj za vježbenika – višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti“ 

 

„Natječaj za vježbenika – referenta za mjesnu samoupravu u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika“.

 

O rezultatima  natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                   

 

 

             PROČELNICA:                                                                         PROČELNIK:

Marija Liščić Drmić, univ. spec. oec.                                              Hrvoje Niče, mag. oec.

 

 

 

           PROČELNIK:                                                                             PROČELNICA:

Davor Mecanović, mag. iur.                                                           Andrea Vinković, dipl. iur.

 

 

 

             PROČELNICA                                                                                            

Katarina Alduk, struč. spec. rel int.                                                                                                                     

                                                                                                          

           

 

KLASA: 112-02/24-01/05                                                                                                  

URBROJ: 2196-4-4-24-1

Vinkovci, 01. srpnja 2024.              

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font