Objavljeno u Službene obavijesti, 01.02.2023.

Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2023. godinu I.

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/23-01/06

URBROJ: 2196-4-2-23-4

Vinkovci, 01. veljače 2023. godine

Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 57. Statuta Grada Vinkovaca ( “Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 02/21) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 01/16 i 09/18) objavljuje

 

Javni natječaj Grada Vinkovaca 

za dodjelu financijskih potpora programima, projektima i aktivnostima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja, rada s mladima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za 2023. godinu

I.

Grad Vinkovci poziva udruge, udruge proistekle iz Domovinskog rata, ustanove, zaklade te druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti da prijave svoje programe i projekte iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarnog djelovanja, rada s mladima,  koji se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro. 

Subjekti iz stavka 1. ovog članka mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća područja djelovanja:

 

 1. Humanitarno djelovanje
 2. Socijalna i psihosocijalna  skrb o građanima, a osobito skrb za:
 • osobe starije životne dobi,
 • osobe s invaliditetom,
 • osobe žrtve obiteljskog nasilja,
 • djecu i obitelj,
 • socijalno ugrožene obitelji i pojedince,
 • marginalne skupine građana.
 1. Zaštita zdravlja građana, a osobito:
 • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,
 • prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja,
 • zaštita i pomoć osobama oboljelim od kroničnih bolesti.

 

 1. Rad s mladima, a osobito
 • organizacija radionica, edukacija, seminara, predavanja, tribina, susreta, natjecanja; s naglaskom na tematiku mentalnog i fizičkog zdravlja mladih te obrazovanja mladih.

 

 1. Skrb za stradalnike Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, zaštita digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kao i poboljšanje kvalitete života sudionika i stradalnika Domovinskog rata:
 • očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata,
 • pružanje psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,
 • resocijalizacija i rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata,
 • podizanje kvalitete i učinkovitosti skrbi o sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji,
 • obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

II.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 112.815,00 EUR.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 133,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 13.280,00 EUR.

Ugovoreni iznosi dodijeljenih sredstava temeljem Natječaja isplatiti će se u obrocima, sukladno raspoloživosti sredstava, što će biti utvrđeno Ugovorom o financiranju, s mogućnošću isplate predujma.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je 03. ožujka 2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše 2 programa i/ili projekta u okviru ovog Natječaja. 

Za svaki program i/ili projekt potrebno je ispuniti zaseban obrazac.

Ista udruga može biti partner na više programa i/ili projekata prijavljenih na Natječaj. 

III.

Prijavu programa i projekta na Natječaj može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru. 

Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama.

Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.

Svi prijavitelji moraju imati uredno ispunjene dugove i obveze prema Gradu Vinkovci te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja prema državnom proračunu.

Kod djelomičnog financiranja programa i projekta prije zaključenja ugovora provesti će se pregovori o stavkama proračuna i aktivnostima navedenim u opisnom djelu prijavnog obrasca koje treba izmijeniti te će se zatražiti od udruge izrada izmijenjenog obrasca proračuna (troškovnika) koji će biti sastavni dio ugovora o financiranju kao i izmjene opisnog djela prijavnog obrasca s obzirom na dodijeljena sredstva.

IV.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen obrazac opisa programa/projekta,
 2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta,
 3. Potvrda  nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni (ne starija od 30 dana od dana objave Natječaja),
 4. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana objave Natječaja), 
 5. Potpisan obrazac Izjave o pristanku na obradu podataka,
 6. Potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 7. Potpisan obrazac Izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 8. Korisnici sredstava u 2022. godini dužni su dostaviti izvješće o realizaciji programa/projekta i utrošenih sredstava sukladno rokovima iz ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

Podnošenjem prijave na ovaj Natječaj podnositelji daju suglasnost Upravnom odjelu društvenih djelatnosti da izvrši uvid u službene evidencije nadležnih upravnih odjela Grada Vinkovaca radi utvrđivanja nepostojanja dugova i obaveza prema gradskom proračunu.

Obrasci se ispunjavaju isključivo na računalu.

Propisani obrasci mogu se preuzeti na službenoj stranici Grada Vinkovaca  https://grad-vinkovci.hr/hr.

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili dostaviti osobno u zatvorenoj omotnici  na sljedeću adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Bana J. Jelačića 1

32100 Vinkovci

uz naznaku

 „Javni natječaj Grada Vinkovaca za 2023. godinu“

Udruge koje provode programe i projekte u partnerstvu moraju prije zaključenja ugovora o dodjeli sredstava priložiti Sporazum o partnerstvu kojim reguliraju međusobne odnose.

V.

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj Grada Vinkovaca za dodjelu financijskih potpora programima i projektima u području socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2023. godinu.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

VI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije 7 dana prije isteka roka za dostavu prijava, slanjem upita na adresu elektronske pošte drustvene@vinkovci.hr .

Postavljena pitanja kao i odgovori biti će javno objavljeni na službenoj stranici Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr .

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag.oec.

2. Upute za prijavitelje-2023


3. opisni obrazac 2023.


4. obrazac proracuna 2023.


5. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka


6. Izjava o partnerstvu 2023


7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja


8. obrazac za ocjenu kvalitete programa

9. Primjer ugovor

10. obrazac izvjesca

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font