Javna nabava

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima – državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

Profil Grada Vinkovaca

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Grad Vinkovci su, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.
Profil Grada Vinkovaca kao javnog naručitelja je:
Grad Vinkovci, Bana J. Jelačića 1, 32100 Vinkovci
MB: 02588200  OIB Grada Vinkovaca: 67648791479
Telefon: 032/337-200
Glavna adresa naručitelja (URL): www.grad-vinkovci.hr

Pravni i zakonski okvir

Pravni i zakonski okvir koji se odnosi na Javnu nabavu obuhvaća niz različitih propisa, institucija i službi.

Elektronička javna nabava (e-nabava) je sveobuhvatni naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje elektroničke alate kao potporu različitim fazama procesa javne nabave.

Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave (vrijednost bez PDV-a) odnosno o vrijednosnom pragu nabave koji je utvrđenom europskim direktivama o nabavi ili nacionalnim zakonodavstvom. Pojednostavljeno rečeno, s obzirom na procijenjeni iznos za nabavu roba, radova i usluga, koriste se različiti Zakonom propisani postupci javne nabave.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Grad Vinkovci su, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Vinkovci razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Savjetovanja.

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), Grad Vinkovci prethodna savjetovanja i izvješća o prethodnim savjetovanjima objavljuje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).


Nabava velike vrijednosti

Nabava velike vrijednosti određena je europskim pragovima. Vrijednost EU pragova Uredbom utvrđuje Europska Komisija i oni se u pravilu mijenjaju svake dvije godine. Trenutno su u primjeni vrijednosti EU pragova donesene 1.siječnja 2016. godine.  Sve objave javne nabave velike vrijednosti od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji moraju se, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, objaviti i u Službenom listu Europske unije, TED – Tender Electronic Daily.


Nabava male vrijednosti

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake i veće od 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake i veće 500.000,00 kuna objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).


Nabava ispod zakonskog praga

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, a provodi se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 03/17. i 4/18).


Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.


Registri ugovora

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), naručitelj je obvezan voditi registar ugovora i okvirnih sporazuma koji se objavljuje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).


Zelena javna nabava

Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu ‘zelenih’ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->