Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada

Otpad je produkt ljudske aktivnosti, odijeljen od proizvodnih procesa. U prirodi se ništa ne gubi,

jer je sve dio kontinuiranog ciklusa.

Ideja otpada proizlazi iz percepcije većine materijalnih nusprodukata ljudske djelatnosti kao

beskorisnih. Ova je ideja direktno povezana s potrošačkim mentalitetom visoko razvijenih

industrijskih društava u kojima što se više proizvodi, to se još više baca. No, ono što se baca

nije jednostavno ''otišlo''. Zatrovanoj vodi, zatrovanoj zemlji i zraku kao posljedicama

industrijske proizvodnje dodaje se zatrovana voda, zemlja i zrak koji su posljedica

odstranjivanja otpada. Tek velike količine otpada i štetne nuspojave njegovog nekontroliranog

odlaganja ''negdje'', pokrenule su stručnu, a potom i širu javnost u smjeru rješavanja uočenog

problema. Za naše gradove i cijelu državu zbrinjavanje otpada se uglavnom svodi na

prikupljanje i odlaganje otpada na (većinom) neuvjetne lokacije. Gradovi kao koncentracija

stanovništva i industrije osjetljivije su područje već i zbog mnogostruko veće količine otpada

po količini i vrsti skoncentriranoj na malom području. Samim tim i svijest o problemu otpada je

prisutnija na ovom području. Vinkovci su i prije Domovinskog rata aktivno radili na problemu

zbrinjavanja otpada, pa se i došlo do odabira lokacije budućeg sanitarnog odlagališta. Ni u

poratno vrijeme nisu zamrle aktivnosti po pitanju gospodarenja otpadom. Odabrana lokacija

odlagališta našla se na nepristupačnom terena pa je aktivirana nova lokacija (privremenaratna)

na Bazjašu.

Svakodnevno gradski organizam producira veliku količinu otpada koju je nužno prikupiti i

evakuirati. U tu svrhu u Vinkovcima je ustrojeno komunalno poduzeće ''Nevkoš'' koje

organizirano okuplja komunalni otpad.

Organiziranim odvoženjem komunalnog otpada su obuhvaćene sve zone grada. Otpad se

skuplja u kantama 50-80 litara (30% domaćinstava), kantama 120-240 litara (5%

domaćinstava), kontejnerima 0,5-1,1 m3 (5% domaćinstava), kontejnerima od 5 m3 (40%

domaćinstava) te ostalim načinima (vreće, kutije i sl.) 20% domaćinstava.

Odvoz otpada od domaćinstava provodi se šest dana u tjednu s rasporedom jedanput tjedno

od istog korisnika usluga, a od gospodarskih subjekata po potrebi ili pozivu.

U tu svrhu ''Nevkoš'' barata specijalnim vozilima za skupljanje otpada (autosmećarima),

autopodizačima za kontejnere od 5 m3, te čistilicama ulica i javnih površina.

Otpad se, još uvijek, odvozi na privremeno (ratno) odlagalište Bazjaš. Za Bazjaš je planirano

zatvaranje odlagališta i njegova sanacija.

Prema dostupnim podacima o broju odvoza, strukturi posuda i kontejnera, empirijskim

spoznajama o gustoći otpada tj. zbijenosti otpada u vozilima, kada se promatraju količine

komunalnog otpada iz redovitog i organiziranog odvoza otpada od obuhvaćenih domaćinstava,

u organizaciji poduzeća ''Nevkoš'' u Vinkovcima je proizvedeno do 8.000 tona otpada godišnje.

Specifična količina otpada koju dnevno proizvede prosječan stanovnik s područja obuhvata

odvozom se procjenjuje na 0,695 kg/stanovniku/dan.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font